Skip to content

Všeobecné podmínky prodeje

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny nabídky, nabídky, objednávky a smlouvy týkající se dodávek zboží a/nebo služeb všech společností skupiny ROVENSA.

Dodávky zboží a služeb společnosti se řídí těmito Všeobecnými podmínkami prodeje a navíc pouze platnými zákonnými předpisy.

Žádné podmínky, které jsou s nimi v rozporu nebo se od nich liší, nebudou akceptovány, pokud nebude výslovně písemně dohodnuto jinak.

Všeobecné prodejní podmínky mohou být ovlivněny existujícími regionálními úpravami, které vám při sjednávání sdělí váš obchodní partner. Ověřte si prosím, zda se jedná o tento případ.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Oblast působnosti a vymahatelnost

1.1. Tyto Všeobecné prodejní podmínky se vztahují na všechny nabídky, poptávky, objednávky a faktury týkající se dodávek zboží a/nebo služeb společností Rovensa (jak je definována níže) a jejích přidružených společností (dále jen “společnost”).
1.2. Dodávky zboží a služeb společnosti se řídí pouze těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a navíc platnými zákonnými předpisy. Podmínky, které se od nich liší, včetně jakýchkoli všeobecných podmínek kupujícího, se považují za závazné pouze tehdy, pokud byly písemně potvrzeny Společností. Dodání zboží, poskytnutí služeb nebo přijetí plateb Společností neznamená, že Společnost akceptuje podmínky, které se liší od těchto Všeobecných prodejních podmínek a platných zákonných předpisů.
1.3. Žádné podmínky, které jsou opačné nebo odlišné od těchto, nebudou akceptovány, pokud nebude výslovně písemně dohodnuto jinak.
1.4. Kupující prohlašuje, že (i) se seznámil s těmito obchodními podmínkami a porozuměl jim, (ii) že odeslání objednávky znamená bezvýhradný souhlas s těmito obchodními podmínkami, které mají přednost před jakýmikoliv podmínkami obsaženými nebo uvedenými v objednávce kupujícího, v oznámeních nebo jinde, které nebyly společností výslovně písemně odsouhlaseny.
1.5. Společnost si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky v průběhu času měnit. Veškeré změny se budou vztahovat na objednávky zadané po uvedené změně a zpřístupněny na adrese www.rovensa.com/legal. Kupující může kdykoli požádat o zaslání úplné a aktuální verze tohoto dokumentu.
1.6. Použití Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno.

2. Objednávkový formulář
2.1.
Objednávky podané kupujícím jsou pro společnost závazné až po jejím písemném přijetí. Smlouva vzniká teprve písemným potvrzením ze strany Společnosti nebo splněním objednávky ze strany Společnosti.
2.2. Vystavení objednávkového formuláře Společností s popisem dodávky zboží a/nebo služeb, jeho přijetí Kupujícím a potvrzení Společností se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Smlouva je uzavřena teprve tehdy, když Společnost potvrdí Kupujícímu přijetí nabídky.
2.3. Po zadání objednávky nelze v objednávce provádět žádné změny, s výjimkou výslovného písemného souhlasu společnosti.
2.4. Objednávkové formuláře vystavené společností jsou pro společnost závazné pouze po dobu platnosti uvedenou v každém objednávkovém formuláři. Nabídky produktů Společnosti jsou platné do vyčerpání zásob.
2.5. Společnost prodává zboží kupujícímu s tím, že zboží není určeno na vývoz.
2.6. Pro vyloučení pochybností platí, že každá jednotlivá objednávka podaná kupujícím a přijatá nebo splněná společností zakládá samostatnou individuální smlouvu, na kterou se vztahují podmínky platné v daném okamžiku.

3. Ceny
3.1.
Společnost fakturuje zboží a služby za cenu uvedenou v ceníku nebo ve smlouvě platné v době dodání.
3.2. Uvedené ceny nezahrnují DPH, daně, dovozní cla, jiné poplatky nebo náklady uložené místními úřady a případné náklady spojené s vrácením obalu. Tyto dodatečné náklady je třeba připočítat k ceně, které hradí kupující.
3.3. Zboží a služby podléhají DPH v souladu s právními předpisy platnými v místě dodání, a to v sazbě platné v době dodání. 3.4.Jakákoli sleva z ceny, včetně slevy z důvodu platby předem, podléhá předchozí písemné dohodě.
Náklady na dodání, jakož i odpovědnost za tyto náklady, jsou dohodnuty s kupujícím a uvedeny společností v platném ceníku nebo smlouvě.

4. Dodávka
4.1.
Dodávka se řídí podmínkami a lhůtami dohodnutými mezi společností a kupujícím, pro jejichž výklad se v případě mezinárodních dodávek mohou použít INCOTERMS.
4.2. Dodací lhůta může být prodloužena v případě vyšší moci (viz níže) nebo v důsledku nepředvídatelných okolností, jakož i v případě zpoždění způsobeného událostmi, které společnost nemůže ovlivnit a kterým nemohla rozumně zabránit. Kupující musí být neprodleně a co nejdříve informován o důvodu zpoždění a o předpokládané délce zpoždění. Oprávněné zpoždění způsobené takovými událostmi nezakládá nárok kupujícího na náhradu škody.
4.3. Jakékoli posunutí termínu dodání, pokud o to kupující požádá, musí být písemně odsouhlaseno společností. V každém případě je kupující odpovědný za veškeré škody způsobené na zboží v této dodatečné lhůtě posunutí termínu dodání.
4.4. Odmítnutí převzetí dodávky objednaného zboží nebo služeb ze strany kupujícího nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit plnou cenu a případné dodatečné náklady na skladování zboží, příslušné daně a/nebo škody způsobené společnosti.
4.5. Všechny dodací lhůty uvedené společností jsou orientační a nezávazné. V případě, že Společnost není z jakéhokoli důvodu schopna dodat zboží v uvedené dodací lhůtě, nezakládá to kupujícímu právo odstoupit od smlouvy nebo odložit platbu za zboží.
Společnost si vyhrazuje právo na částečné dodávky a fakturaci. Zboží bude dodáno společností nebo jejími logistickými dodavateli do skladu kupujícího, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Platba
5.1. Kupující zaplatí cenu v měně a za podmínek dohodnutých v platné smlouvě nebo jinak písemně dohodnutých mezi kupujícím a společností. Platba šekem nemůže být Společností akceptována, spoří předchozí písemné dohodě mezi Kupujícím a Společností a platby směnkou podléhají v každém případě předchozí písemné akceptaci Společností. Vždy s výhradou zásady dobré víry může Společnost zadržet dodání zboží až do okamžiku potvrzení platby. Náklady na inkaso nese kupující.
5.2. Veškeré daně, poplatky, bankovní provize nebo jiné výdaje spojené s úhradou Ceny hradí Kupující, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak.
5.3. Společnost si vyhrazuje právo požadovat platbu předem před dodáním zboží, pokud není na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti.
5.4. V případě nezaplacení se navyšuje úrok podle sazby platné pro obchodní transakce.
5.5. V případě nezaplacení bude účtován úrok ve výši maximální zákonné sazby platné pro obchodní transakce v zemi určení.
5.6. V případě, že Společnost souhlasí s platbou ve splátkách, nezaplacení jedné ze splátek urychlí celou platbu, což dává Společnosti právo okamžitě požadovat zaplacení celé částky a požádat o ukončení smlouvy.
5.7. Všechny dlužné částky vůči společnosti musí být uhrazeny v plné výši. Kupující nezadrží žádnou částku z důvodu reklamace, porušení smlouvy nebo jiného důvodu, který by měl zadržení odůvodnit. Vyrovnání nebo započtení dlužných částek souvisejících se zbožím a službami poskytovanými Společností je zakázáno, s výjimkou pohledávek, které jsou nesporné nebo byly potvrzeny pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.
5.8. V případě vrácení zboží hradí náklady na dopravu kupující nebo společnost v závislosti na povaze vrácení. V případě znehodnocení zboží z důvodů, které nelze přičíst Společnosti, nebude vrácení peněz akceptováno. Po uplynutí 15 dnů ode dne dodání zboží nebude vrácení zboží přijato. Pokud je z obchodních důvodů vrácení zboží přijato po 15 dnech, veškeré náklady nese kupující, a to po doručení zboží a případném dokončení příslušných správních řízení příslušnými orgány.
5.9. Kupující nesmí z jakéhokoli důvodu provést žádnou srážku z platby nebo jinou změnu ve formě opravy, vyrovnání nebo započtení pohledávky. V případě, že platby nebudou provedeny ve stanoveném termínu, stávají se veškeré částky splatné na základě předmětné objednávky nebo jiné částky jakéhokoli druhu splatné Společnosti okamžitě splatné bez ohledu na dříve dohodnuté podmínky a bez jakéhokoli formálního upozornění.
5.10. V případě prodlení kupujícího s úhradou v jednom termínu nebo nedodržení platebních podmínek si společnost vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a bez dalšího odůvodnění: (i) okamžitě zrušit jakékoli zvláštní obchodní podmínky poskytnuté Kupujícímu; (ii) pozastavit nebo zrušit bez předchozího upozornění nebo náhrady jakékoli probíhající objednávky; (iii) požadovat pro jakékoli následné dodávky platbu předem (před odesláním); (iv) požadovat okamžitou úhradu celého dlužného zůstatku.
5.11. Jakékoli úplné nebo částečné neplnění jakýchkoli závazků ze strany kupujícího bude mít za následek ztrátu termínu a společnost může v důsledku toho okamžitě pozastavit jakoukoli stávající službu nebo smlouvu a kupující bude mít povinnost na výzvu společnosti okamžitě uhradit dlužné částky z jakéhokoli důvodu. Společnost může účtovat úroky z prodlení podle platných právních předpisů.
5.12. Faktury vystavené Společností jsou splatné podle podmínek stanovených ve faktuře a písemně dohodnutých s Kupujícím. V případě, že k uvedené dohodě nedojde, jsou faktury splatné do 60 dnů.
Pokud Společnost získá informace o tom, že platební schopnost Kupujícího je ohrožena před dodáním nebo odebráním (podle okolností) zboží nebo služeb, může požadovat úplnou nebo částečnou úhradu ceny tohoto zboží a/nebo služeb před dodáním nebo odebráním (podle okolností) nebo předložení záruky za platbu ze strany Kupujícího ve formě, kterou Společnost považuje za vhodnou.
5.13. Dobropisy by měly mít stejné platební podmínky jako běžné faktury. Úhrada faktur z dobropisů s pozdějším datem splatnosti nebude akceptována. . Společnost uhradí dobropisy vystavené v příslušných termínech splatnosti pouze v případě, že neexistují faktury po splatnosti, a nikdy ne před příslušným termínem splatnosti.
5.14. Pokud je odběratel zároveň dodavatelem, je třeba sladit obecné platební podmínky a úhrada dodavatelských faktur bude vždy omezena neexistencí nevyřízených faktur jako odběratele.
5.15. Společnost pracuje s úvěrovými pojistkami pro své zákazníky. V případě nezaplacení nebo zpoždění platby je společnost nucena informovat pojišťovnu o neplnění, aniž by nesla odpovědnost za přímé či nepřímé dopady, které to způsobí na hodnocení úvěruschopnosti zákazníka.

6. Název a riziko
6.1.
Společnost si výslovně vyhrazuje vlastnictví dodaného zboží a služeb až do úplného zaplacení ceny a případných dalších nákladů, a to bez ohledu na datum dodání tohoto zboží a služeb. Zákazník nicméně souhlasí a prohlašuje, že kontrolu nad objednaným zbožím a službami získává v okamžiku potvrzení objednávky postupem stanoveným v těchto všeobecných prodejních podmínkách.
6.2. V případě nezaplacení v termínu splatnosti může společnost kdykoli nařídit kupujícímu vrácení zboží, přičemž náklady na vrácení nese kupující.
6.3. Kupující prohlašuje a zaručuje, že zboží, na které se vztahuje tato výhrada vlastnictví, zůstane vždy identifikovatelné jako vlastnictví společnosti, a proto je musí uchovávat ve stejném stavu, v jakém byly dodány, až do dne úplného zaplacení ceny.
Pokud kupující zboží před převodem vlastnického práva dále prodá nebo přislíbí jeho prodej, je povinen upozornit zúčastněné třetí strany, že na zboží se vztahuje výhrada vlastnického práva společnosti.
6.4. Riziko spojené se zbožím přechází na kupujícího v souladu s platnými podmínkami Incoterm.
6.5. Bez ohledu na výše uvedené platí, že v případě, že kupující zakoupí výrobky společnosti za účelem dalšího prodeje, je kupující výhradně odpovědný za jejich obchodní řízení a výrobky odesílá svým zákazníkům na vlastní riziko. Kupující bude v první instanci odpovědný za reklamace, vrácení a zpětvzetí zakoupených výrobků a teprve v druhé instanci za ně bude odpovědná Společnost. Společnost v každém případě doporučuje, aby kupující při styku s ostatními uživateli a zákazníky jednal obezřetně a se zdravým rozumem, a to s ohledem na doporučení uvedená na etiketách výrobků. Společnost zpřístupní veškeré obchodní a technické informace nezbytné pro splnění toho, co bylo dohodnuto v této smlouvě. Tyto informace však mají vyhrazený charakter a nesmí být poskytnuty třetím osobám, pokud k tomu společnost nedá písemné svolení. Kupující je povinen se seznámit se všemi zpřístupněnými informacemi a náležitě se proškolit, aby byl schopen nabízet výrobky k dalšímu prodeji.

7. Odpovědnost
7.1.
Kupující je povinen zboží při dodání prohlédnout a zkontrolovat, zda dodávka odpovídá sjednanému množství, kvalitě a druhu. Společnost neuzná reklamaci v případě podpisu dodacího listu bez námitek ze strany zákazníka, s výjimkou existence skrytých vad, které musí být společnosti oznámeny nejpozději do 15 dnů ode dne dodání zboží, což lze učinit digitálními prostředky.
7.2. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z: (i) škod způsobených nesprávným zacházením se zbožím (nesprávné dávkování, forma aplikace, podmínky skladování, změny balení atd.) nebo jakýchkoli jiných faktorů mimo kontrolu společnosti nebo mimo její sféru kontroly, které by mohly ovlivnit kvalitu nebo účinnost výrobku; (ii) škod způsobených vyšší mocí; (iii) a obecně jakýchkoli okolností mimo přímý vliv společnosti, které nelze považovat za přiměřené plnění smlouvy ze strany společnosti.
7.3. Odpovědnost společnosti je omezena na výměnu zboží nebo na zaplacení hodnoty vadného zboží, aniž by byl uznán jakýkoli jiný typ reklamace.
7.4. Společnost prohlašuje, že dodané zboží v originálním balení je v souladu s dohodnutými specifikacemi a splňuje právní požadavky, které se na toto zboží mohou vztahovat v místě výroby. Používání zboží, manipulace s ním a jeho skladování musí splňovat určité požadavky, za které odpovídá kupující. Kupující proto přebírá výhradní odpovědnost za škody způsobené osobám, zvířatům a plodinám a za jakoukoli jinou újmu na zdraví nebo majetku v důsledku používání zboží. Jmenovitě, nikoli však výlučně, společnost nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nevhodných skladovacích podmínek, použití nevhodného zpracovatelského nebo rozptylového zařízení nebo neshody. Totéž platí pro použití v nepříznivých klimatických nebo meteorologických podmínkách nebo pokud použité zboží není přizpůsobeno povaze půdy nebo pěstované odrůdě.
7.5. Kupující přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že zboží zakoupené od společnosti bude používáno v souladu s platnými právními a regulačními požadavky a normami.
7.6. Odpovědnost společnosti za škodu nebo ztrátu způsobenou porušením smlouvy nebo právního předpisu je v každém případě omezena na cenu zaplacenou kupujícím za zboží nebo služby, které způsobily danou škodu nebo ztrátu. Konkrétně společnost neodpovídá kupujícímu podle těchto všeobecných podmínek nebo jakékoli smlouvy či objednávky za ušlý zisk; ztrátu skutečného nebo očekávaného zisku; ztrátu trhu; ztrátu smluv; ztrátu dobrého jména nebo poškození pověsti; ztrátu očekávaných úspor; ztrátu, poškození nebo poškození dat; nepřímou nebo náhodnou ztrátu nebo škodu jakékoli povahy, bez ohledu na to, jakým způsobem k ní došlo a zda byla taková ztráta nebo škoda předvídatelná nebo očekávaná Společností a Kupujícím, nebo vyplývá z porušení smlouvy, deliktu, porušení zákonného ustanovení nebo je způsobena jinak.
7.7. Záruční doba na zboží zakoupené kupujícím je uvedena na obalu každého výrobku nebo je písemně dohodnuta mezi společností a kupujícím.

8. Odpady a životní prostředí
8.1.
Za nakládání s obalovými odpady nebo použitými obaly, jejich skladování, přepravu a dodání z hlediska ochrany životního prostředí odpovídá výhradně kupující, a to v souladu s platnými zákony a předpisy v místě dodání.

9. Vyšší moc
9.1.
Společnost je zproštěna důsledků nesplnění jednoho nebo více svých závazků nebo povinností, pokud je toto nesplnění způsobeno vyšší mocí nebo událostí, kterou nemůže ovlivnit. Za události vyšší moci se považují všechny události, které nastanou nezávisle na Společnosti a Kupujícím a které mají za následek částečné nebo úplné znemožnění plnění smluvních závazků. Za událost vyšší moci nebo nahodilou událost se příkladně považuje pouze událost, která je navíc k událostem běžně předvídaným právními předpisy: (i) zásah vyšší moci, včetně povodní, zemětřesení, vichřice, morové epidemie, pandemie, cyklonu, tajfunu, hurikánu, tornáda, vánice, sopečné činnosti, sesuvu půdy, přílivové vlny, tsunami, poškození nebo zničení bleskem, sucha nebo jiné přírodní katastrofy; (ii) výbuch, požár nebo zničení strojů, zařízení, továren nebo jakéhokoli druhu zařízení či budovy; (iii) porucha, mechanické potíže nebo selhání zařízení, strojů, potrubí, skladovacích zařízení, nakládacích zařízení, dopravy (včetně lodní, člunové, železniční nebo kamionové dopravy), telekomunikací nebo jakýchkoli služeb, včetně elektrické energie, plynu nebo vody; (iv) nemožnost získat energii, elektřinu, komunální služby (včetně elektřiny, plynu nebo vody), suroviny, pracovní sílu, dopravu nebo zařízení; (v) přerušení dopravy nebo potrubí nebo uzavření či narušení mezinárodních obchodních cest; (vi) válka (vyhlášená či nevyhlášená), ozbrojený konflikt nebo vážná hrozba takového konfliktu (včetně nepřátelského útoku, blokády, vojenského embarga), nepřátelské akce, invaze, čin zahraničního nepřítele, rozsáhlá vojenská mobilizace, uvalení sankcí, přerušení diplomatických styků nebo podobné akce; (vii) občanská válka, vzpoura, povstání a revoluce, vojenská nebo uzurpovaná moc, povstání, občanské nepokoje nebo výtržnosti, davové násilí, akt občanské neposlušnosti; (viii) teroristické činy, sabotáž nebo pirátství; (ix) jaderné, chemické nebo biologické zamoření nebo sonický třesk; (x) dodržování jakéhokoli zákona nebo vládního nařízení, předpisu, nařízení nebo pokynu nebo jakéhokoli opatření vlády nebo orgánu veřejné moci (ať už zákonného nebo nezákonného), zákazu vycházení, vyvlastnění, nuceného převzetí, zabavení děl, rekvizice, znárodnění, uvalení embarga nebo sankcí, omezení vývozu nebo dovozu, kvóty nebo jiného omezení či zákazu nebo neudělení potřebné licence nebo souhlasu; (xi) ztráta na moři nebo extrémně nepříznivé povětrnostní podmínky (např. led na moři); a (xii) všeobecné pracovní nepokoje, jako je bojkot, stávka nebo výluka, výpadek, okupace továren a prostor Pokud v důsledku událostí vyšší moci nemá Společnost nebo některá z jejích přidružených společností dostatečné zásoby, aby splnila všechny své závazky, může Společnost podle vlastního uvážení rozdělit dostupné zásoby mezi zákazníky způsobem, který považuje za spravedlivý, nestranný a přiměřený s ohledem na své interní potřeby, potřeby svých přidružených společností a svých stálých zákazníků, a takové rozdělení je závazné pro všechny strany.
9.2. Dále v případě nepředvídaných významných výkyvů ve výrobních nebo jiných nákladech, které ovlivní konečnou cenu, kupující od nynějška akceptuje, že společnost může požádat o revizi ceny. Důvodem k revizi ceny mohou být například následující skutečnosti: změny cen surovin, změny cel Kupujícího, změny směnných kurzů, změny pravidel, zákonů a/nebo předpisů. Nedojde-li k dohodě mezi stranami do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o revizi nebo v jiné lhůtě písemně dohodnuté mezi stranami, má Společnost právo zrušit nesplněné objednávky Kupujícího, a to prostřednictvím doporučeného dopisu s doručenkou a výpovědní lhůtou 30 kalendářních dnů, aniž by takové ukončení zakládalo nárok na jakoukoli náhradu. Pokud událost vyšší moci trvá po dobu delší než tři (3) měsíce, může Společnost poté vypovědět jakoukoli objednávku nebo smlouvu písemným oznámením Kupujícímu s výpovědní lhůtou deset (10) pracovních dnů. Takovým vypovězením nejsou dotčena práva stran na jakékoli porušení smlouvy, k němuž došlo před takovým vypovězením.

10. Práva duševního vlastnictví
10.1.
Kupující může dále prodávat výrobky dodané společností pouze pod právy duševního vlastnictví, značkou, obchodním názvem a specifikacemi, pod kterými byly dodány. Kupující se zavazuje striktně dodržovat veškeré směrnice a pokyny společnosti týkající se používání jejích obchodních názvů, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví.
10.2. Kupující není oprávněn reprodukovat, využívat nebo zastupovat, a to ani částečně, ochrannou známku nebo jiné právo duševního vlastnictví společnosti. Neposkytuje se žádná licence jakéhokoli typu. Jakákoli reprodukce, například na reklamních nosičích, vyžaduje písemný souhlas Společnosti. Kupující je povinen nabízet, dodávat a/nebo prodávat výrobky dodané společností v originálním balení a dodržovat všechny platné zákony a předpisy.

11. Důvěrnost a osobní údaje
11.1. Veškeré informace vyměněné nebo jinak předané mezi společností a kupujícím budou považovány za důvěrné, nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity pouze komerčně pro účely a v rozsahu smlouvy v souladu s těmito všeobecnými prodejními podmínkami.
11.2. Strana nicméně může takové informace zpřístupnit třetím stranám za předpokladu, že tyto informace byly této straně známy již v době, kdy je obdržela, nebo že tyto informace jsou nebo se stanou součástí veřejného prostoru jinak než vinou jedné ze stran, nebo jsou oprávněně získány od třetí strany bez závazku mlčenlivosti nebo je to nezbytné z důvodu platných zákonů a předpisů.
11.3. Informace mohou být poskytnuty třetím osobám v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy za předpokladu, že příjemce těchto informací bude vázán povinností mlčenlivosti obdobnou této podmínce.
11.4. Povinnosti uvedené v tomto bodě zůstávají v platnosti i po vypršení/ukončení jakékoli smlouvy a zůstávají v platnosti po dobu osmi (8) let po takovém vypršení/ukončení.
11.5. V souladu s předpisy o ochraně osobních údajů budou osobní údaje kupujícího zpracovávány v rámci odpovědnosti společnosti za účelem řízení, provádění, udržování a kontroly smluvního vztahu a plnění jejích příslušných právních povinností. Zpracování údajů je nezbytné pro výše uvedené účely a oprávněné zájmy jsou následující: (i) uzavření, provádění, plnění a kontrola smluvního vztahu; (ii) existence oprávněného obchodního zájmu spočívajícího v plnění této smlouvy a (iii) plnění právních povinností, (iv) vlastní databáze a (v) zasílání reklamních a/nebo propagačních akcí jakéhokoli druhu. Osobní údaje budou předávány pouze příslušným orgánům při výkonu jejich funkcí nebo třetím stranám, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v průběhu plnění smlouvy a poté po dobu 6 let od ukončení této smlouvy, a to výhradně za účelem dodržení platných právních předpisů, pokud se výjimečně neuplatní delší promlčecí lhůta pro jakékoli právní nebo smluvní kroky. Kupující rovněž souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti, které jsou k dispozici na adrese https://www.rovensa.com/privacy-policy/.
11.6. Držitel osobních údajů může uplatnit právo na přístup, opravu, námitku, výmaz, přenositelnost, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování založenému na automatizovaném rozhodování a jakákoli další práva uznaná zákonem, a to s ohledem na zpracování, za které je každá ze stran příslušně odpovědná, a to písemně na adresu Společnosti dopisem adresovaným do jejího sídla na adresu Rovensa DPO nebo prostřednictvím e-mailu – dataprotection@rovensa.com.

12. Různé
12.1. Kupující nesmí zboží přebalovat ani nově označovat, pokud se se společností před uzavřením smlouvy písemně nedohodne jinak. V takovém případě je kupující vždy povinen jednat v dobré víře, konkrétně je výhradně odpovědný za dodržování všech zákonů a předpisů vztahujících se na prodej zboží na trhu; dodržovat pokyny Společnosti a zajistit, aby nové označení nebo balení bylo v souladu s platnými právními předpisy a neovlivňovalo nepříznivě žádné vlastnosti zboží; nedopustí jakoukoli kontaminaci nebo falšování zboží během přebalování; nese výhradní odpovědnost za takové zboží; a odškodní Společnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo újmu na osobách, životním prostředí nebo majetku, ke které může dojít v případě kontaminace nebo falšování.
12.2. Kupující nesmí bez písemného souhlasu společnosti delegovat, zadávat subdodavatelům nebo postupovat, ať už zcela nebo zčásti, svá práva nebo povinnosti, které mu byly uděleny v těchto všeobecných podmínkách nebo v jakýchkoli nabídkách, objednávkách nebo smlouvách uzavřených se společností, a to ani na třetí strany, ani na jiné přidružené společnosti.
12.3. Společnost může prostým písemným oznámením Kupujícímu, zadat subdodavatelům nebo postoupit, zcela nebo zčásti, svá práva nebo povinnosti, které jí byly uděleny v těchto všeobecných podmínkách nebo v jakýchkoli nabídkách,  objednávkách nebo smlouvách uzavřených na jejich základě, a to buď na třetí strany, nebo na jiné přidružené společnosti, aniž by k tomu potřebovala písemný souhlas kupujícího.
12.4. Kupující předem souhlasí se spoluprací při jakémkoli delegování, subdodávce nebo postoupení práv či povinností.
12.5. Pokud je některé ustanovení (nebo jeho část) těchto podmínek shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, může být takové ustanovení (nebo jeho příslušná část) vypuštěno ze zbytku všeobecných podmínek; ostatní ustanovení všeobecných podmínek však zůstávají v platnosti.
12.6. Jakékoli opomenutí nebo prodlení při výkonu práva nebo výsady kterékoli ze stran nelze považovat za vzdání se takového práva nebo výsady. Úplné nebo částečné uplatnění práva nebo výsady nebrání jejich uplatnění jiným způsobem nebo v budoucnu. Kupující souhlasí se zkrácením promlčecí lhůty jakéhokoli soudního řízení zahájeného v souvislosti s plněním objednávky na jeden rok, nebo alespoň, pokud takové omezení není povoleno platnými právními předpisy, na nejkratší dobu povolenou uvedenými právními předpisy.
12.7. Po dobu trvání obchodního vztahu se Společností a v souvislosti s ním se Kupující, jakož i jeho ředitelé, vedoucí pracovníci, přidružené společnosti, jiní právní zástupci a zaměstnanci zavazují dodržovat platné protikorupční zákony, zejména přímo ani nepřímo neposkytovat, nenabízet ani neslibovat platby třetím stranám, ani nepožadovat, nepřijímat ani nepřijímat přísliby plateb od třetích stran, pokud tyto platby porušují platné protikorupční zákony; dále jsou si vědomi závazku Společnosti jednat eticky a společensky odpovědně, dodržovat mezinárodní standardy v oblasti lidských práv, ochrany životního prostředí a vhodných pracovních podmínek, včetně zákazu dětské práce; a obecně přijetí strategií zaměřených na snížení dopadů činnosti na životní prostředí.
12.8. Kupující prohlašuje a zaručuje, že (a) přijal program pro boj proti praní špinavých peněz, který splňuje požadavky všech platných zákonů a předpisů; a (b) neprodleně oznámí Společnosti, pokud interní kontrola nebo kontrola příslušných regulačních orgánů jejího programu pro boj proti praní špinavých peněz odhalí jakýkoli podstatný nedostatek, a neprodleně odstraní jakýkoli podstatný nedostatek, o kterém se dozví.
12.9. Společnost uznává a respektuje význam ochrany životního prostředí, práv domorodých komunit a ochrany domorodých území. Zavazujeme se k tomu, že budeme pracovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat etické normy v celém našem dodavatelském řetězci. Přísně dodržujeme všechny platné zákony a předpisy, včetně těch, které se týkají využívání půdy, odlesňování a práv původních obyvatel. Zachováváme politiku nulové tolerance vůči jakékoli formě nezákonného odlesňování, zásahů do půdy nebo porušování lidských práv. Tato opatření k zajištění integrity našeho dodavatelského řetězce jsou pro nás zásadní. Je však důležité si uvědomit, že získávání materiálů a výrobků zahrnuje více zúčastněných stran a složité sítě, což znamená rizika, která se společnost snaží minimalizovat oproti nejpřísnějším standardům. Sdílením tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti chceme zajistit transparentnost a zdůraznit náš závazek k odpovědným obchodním postupům. Vyzýváme naše zúčastněné strany, včetně zákazníků, aby se k nám připojily v našem úsilí o vytvoření udržitelnější a spravedlivější budoucnosti.
12.10. Pro účely těchto Všeobecných prodejních podmínek se “přidruženou osobou” rozumí ve vztahu ke Společnosti, případně Kupujícímu, jakákoli organizace nebo jiná právnická osoba, která přímo nebo nepřímo ovládá uvedenou osobu, je jí ovládána nebo je s ní pod společnou kontrolou. Ovládáním se ve vztahu k jakékoli osobě, která není fyzickou osobou, rozumí držení nebo ovládání, přímé nebo nepřímé, pravomoci řídit nebo způsobovat řízení nebo politiku takové osoby, ať už prostřednictvím vlastnictví hlasovacích cenných papírů, práv jmenovat nebo odvolávat většinu jejího představenstva nebo rovnocenného řídícího orgánu, na základě smlouvy nebo jinak, a odkazy na “Ovládanou” se vykládají obdobně. Dále se společnostmi Rovensa rozumí případně společnost Rovensa, která vydává fakturu, na kterou se vztahují tyto podmínky, Ascenza Agro, S.A., Trade Corporation International, S.A.U., Idai Nature, S.L., Oro Agri Europe, S.A. a její přidružené společnosti.

13. Příslušnost a rozhodné právo
13.1. Smlouva a tyto všeobecné podmínky se vykládají v souladu s právem sídla společnosti, pokud není v jiných platných podmínkách stanoveno nebo písemně dohodnuto mezi společností a kupujícím jinak. V případě jakýchkoli rozporů nebo sporů se strany vzdávají jakékoli jiné jurisdikce a podřizují se soudům v místě sídla Společnosti, není-li jinými platnými podmínkami stanoveno nebo mezi Společností a Kupujícím písemně dohodnuto jinak.

Verze platná od 1. července 2023