Skip to content

Általános értékesítési feltételek

Az Általános Eladási Feltételek a ROVENSA Csoport valamennyi vállalatának valamennyi áruszállításával és/vagy szolgáltatásával kapcsolatos ajánlatára, ajánlatára, megrendelésére és szerződésére vonatkoznak.

A Társaság áruinak és szolgáltatásainak szállítása a jelen Általános Eladási Feltételek és ezen felül kizárólag a vonatkozó törvényi szabályozás hatálya alá tartozik.

Ezekkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételek nem fogadhatók el, kivéve, ha kifejezetten írásban másként nem állapodtak meg.

Az Általános Eladási Feltételeket befolyásolhatják a meglévő regionális kiigazítások, amelyeket az értékesítési partner a megállapodás megkötésekor közöl. Kérjük, ellenőrizze, hogy ez a helyzet.

Általános értékesítési feltételek

1. Hatály és végrehajthatóság

1.1. A jelen általános értékesítési feltételek a Rovensa Companies (az alábbiakban meghatározottak szerint) és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: “Társaság”) által nyújtott áruk és/vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó valamennyi árajánlatra, ajánlatra, megrendelésre és számlára vonatkoznak.
1.2. A Társaság áruszállítására és szolgáltatásnyújtására kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek és ezen felül a vonatkozó törvényi előírások vonatkoznak. Az ettől eltérő feltételek, beleértve a Vevő általános feltételeit is, csak akkor tekinthetők kötelező érvényűnek, ha azokat a Társaság írásban megerősítette. A Vállalat általi áruszállítás, szolgáltatásnyújtás vagy fizetés elfogadása nem jelenti a jelen Általános Eladási Feltételektől és az alkalmazandó jogszabályi előírásoktól eltérő feltételek elfogadását a Vállalat részéről.
1.3. Ezekkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételek nem fogadhatók el, kivéve, ha kifejezetten írásban másként nem állapodtak meg.
1.4. A Vevő kijelenti, hogy (i) elolvasta és megértette a jelen Általános Eladási Feltételeket, (ii) hogy a megrendelés elküldése a jelen Általános Eladási Feltételek fenntartás nélküli elfogadását jelenti, amelyek elsőbbséget élveznek a Vevő megrendelésében, értesítésében vagy máshol szereplő vagy említett bármely olyan feltétellel szemben, amelyet a Vállalat nem fogadott el kifejezetten írásban.
1.5. A Társaság fenntartja a jogot, hogy idővel módosítsa ezeket az Általános Eladási Feltételeket. Bármely módosítás az említett módosítás után leadott és a www.rovensa.com/legal oldalon elérhetővé tett megrendelésekre vonatkozik. A Vevő bármikor kérheti a jelen dokumentum teljes és naprakész változatát.
1.6. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló bécsi egyezmény alkalmazása kifejezetten kizárt.

2. Megrendelőlap
2.1.
A Vevő által leadott megrendelések csak a Vállalat írásbeli elfogadása után lesznek kötelezőek a Vállalat számára. Szerződés csak akkor jön létre, ha a Társaság írásban visszaigazolja, vagy ha a Társaság teljesíti a megrendeléseket.
2.2. Az áruk és/vagy szolgáltatások szállítását leíró megrendelőlap Társaság általi kiállítására, a Vevő általi elfogadására és a Társaság általi visszaigazolására a jelen Általános Eladási Feltételek vonatkoznak. A szerződés csak akkor jön létre, ha a Társaság visszaigazolja a Vevő ajánlatának elfogadását.
2.3. A megrendelés leadását követően a megrendelésen nem lehet változtatni, kivéve a Társaság kifejezett írásbeli beleegyezésével.
2.4. A Társaság által kiadott megrendelőlapok csak az egyes megrendelőlapokon meghatározott érvényességi idő alatt kötelezőek a Társaságra nézve. A Társaság termékajánlatai a készlet erejéig érvényesek.
2.5. A Társaság az árukat a Vevőnek azzal a feltétellel értékesíti, hogy az árukat nem exportra szánja.
2.6. A kétségek elkerülése végett, a Vevő által leadott és a Vállalat által elfogadott vagy teljesített minden egyes megrendelés különálló egyedi szerződést hoz létre, amelyre a mindenkor hatályos feltételek vonatkoznak.

3. Árak
3.1.
Az árukat és szolgáltatásokat a Társaság a szállítás időpontjában hatályos árlistában vagy szerződésben feltüntetett áron számlázza.
3.2. A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t, az adókat, a behozatali vámokat, a helyi hatóságok által kivetett egyéb illetékeket vagy költségeket, valamint a csomagolás visszaküldésével kapcsolatos költségeket. Ezeket a további költségeket hozzá kell adni az árhoz, és a Vevő viseli.
3.3. Az áruk és szolgáltatások a szállítás helyén érvényes törvények szerint a szállítás időpontjában érvényes HÉA-t tartalmazzák.
3.4. Bármilyen árengedmény, ha alkalmazható, és akár az előre fizetés miatt is, előzetes írásbeli megállapodás tárgyát képezi. A szállítási költséget, valamint az e költségért való felelősséget a Vevővel egyeztetik, és a Társaság a hatályos árlistában vagy szerződésben jelzi.

4. Szállítás
4.1.
A szállítás a Társaság és a Vevő között megállapított feltételek és határidők szerint történik, amelyek értelmezésére nemzetközi szállítás esetén az INCOTERMS rendelkezései alkalmazhatók.
4.2. A szállítási határidő meghosszabbítható vis maior (lásd alább) vagy előre nem látható körülmények miatt, valamint olyan események által okozott késedelem esetén, amelyekre a vállalatnak nincs ráhatása, és amelyeket ésszerűen nem tudott volna elkerülni. A Vevőt a lehető leghamarabb tájékoztatni kell a késedelem okáról és várható időtartamáról. Az ilyen események által okozott indokolt késedelem nem keletkeztet jogot a Vevő kártérítésére.
4.3. A Vevő kérésére a szállítási határidő bármilyen halasztásához a Vállalatnak írásban kell hozzájárulnia. A Vevő minden esetben felelős minden olyan kárért, amely a szállítási határidő elhalasztásának ezen további időtartama alatt az áruban keletkezik.
4.4. A Vevőnek a megrendelt áru vagy szolgáltatás átvételének megtagadása nem mentesíti a teljes kifizetés alól, az áru tárolásának többletköltségein, az alkalmazandó adókon és/vagy a Társaságnak okozott egyéb károkon kívül.
4.5. A Társaság által megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek. Abban az esetben, ha a Társaság bármilyen okból nem tudja az árut a megadott szállítási határidőn belül leszállítani, ez nem jogosítja fel a Vevőt a szerződés felbontására vagy az áru kifizetésének késedelmére.
4.6. A Társaság fenntartja a jogot a részszállításokra és a számlázásra. Az árukat a Társaság vagy logisztikai beszállítói szállítják a Vevő raktárába, hacsak a felek másként nem állapodnak meg.

5. Fizetés
5.1.
A Vevő az árat a hatályos szerződésben meghatározott pénznemben és feltételekkel fizeti meg, vagy a Vevő és a Vállalat között egyébként írásban megállapodott módon. Csekken történő fizetést a Vállalat nem fogadhat el, kivéve a Vevő és a Vállalat előzetes írásbeli megállapodását, a váltóval történő fizetést pedig minden esetben a Vállalat előzetes írásbeli elfogadásához kötött. A Társaság a jóhiszeműség elve alapján a fizetés visszaigazolásának időpontjáig visszatarthatja az áru leszállítását. A beszedés költségei a Vevőt terhelik.
5.2. A Vevő visel minden adót, illetéket, banki jutalékot vagy egyéb, a vételár megfizetésével kapcsolatos költséget, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok másként rendelkeznek.
5.3. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az áru leszállítása előtt kérje a fizetést, kivéve, ha a számlán ettől eltérő fizetési határidő szerepel.
5.4. A megállapított árhoz hozzá kell adni a számla kiállításának időpontjában hatályos adókat, valamint a szállítási és egyéb indokolt költségeket.

5.5. Fizetés elmulasztása esetén a rendeltetési ország kereskedelmi ügyletekre vonatkozó törvényileg alkalmazandó maximális kamatláb szerint kamatozik.
5.6. Abban az esetben, ha a Társaság részletekben történő fizetésről állapodik meg, az egyik részlet meg nem fizetése felgyorsítja a teljes kifizetést, ami feljogosítja a Társaságot, hogy azonnal követelje a teljes összeg kifizetését, és kérje a szerződés felbontását.
5.7. A Társaságnak járó összes összeget teljes egészében meg kell fizetni. A Vevő nem tart vissza semmilyen összeget követelés, szerződésszegés vagy bármely más, a visszatartást igazoló ok miatt. Tilos a Vállalat által nyújtott árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos esedékes összegek kiegyenlítése vagy beszámítása, kivéve azokat a követeléseket, amelyek nem vitatottak, vagy amelyeket egy illetékes bíróság jogerős határozatával jóváhagytak.
5.8. Az áru visszaküldése esetén a szállítási költséget a Vevő vagy a Vállalat viseli, a visszaküldés jellegétől függően. Amennyiben az áru a Társaságnak fel nem róható okból megromlik, a visszatérítés nem fogadható el. Az áru átvételétől számított 15 nap elteltével a visszaküldés nem fogadható el. Ha kereskedelmi okokból a visszaküldést 15 nap után fogadják el, az áru átadását és az illetékes hatóságok által esetlegesen lefolytatott adminisztratív eljárások befejezését követően minden költség a Vevőt terheli.
5.9. A Vevő semmilyen okból nem vonhat le a fizetésből vagy egyéb módosítást korrekció, kiegyenlítés vagy terhelés beszámítása formájában. Abban az esetben, ha a kifizetések nem történnek meg a megállapított időpontban, a szóban forgó megrendelés alapján esedékes összegek vagy a Vállalatnak járó egyéb, bármilyen jellegű összegek azonnal esedékessé válnak, függetlenül a korábban megállapított feltételektől és minden hivatalos értesítés nélkül.
5.10. Abban az esetben, ha a Vevő egyetlen esedékességi napon sem teljesíti a fizetési feltételeket, vagy nem tartja be azokat, a Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint és egyéb indoklás nélkül: (i) azonnal törölni a Vevőnek biztosított különleges kereskedelmi feltételeket; (ii) értesítés vagy kártérítés nélkül felfüggeszteni vagy törölni a folyamatban lévő megrendeléseket; (iii) minden további szállítás esetén előre (szállítás előtt) történő fizetést követelni; (iv) a teljes esedékes egyenleg azonnali megfizetését követelni.
5.11. A Vevő bármely kötelezettségének teljes vagy részleges elmulasztása a határidő elvesztését eredményezi, és ennek következtében a Társaság azonnal felfüggesztheti bármely folyamatban lévő szolgáltatást vagy szerződést, és a Vevő köteles a Társaság felszólítására azonnal megfizetni a bármilyen okból esedékes összegeket. A Társaság a jogszabályoknak megfelelően késedelmi kamatot számíthat fel. 5.12. A Társaság által kiállított számlák a számlában meghatározott feltételek szerint fizetendők, a Vevővel való írásbeli megállapodás szerint. Ilyen megállapodás hiányában a számlák 60 napon belül esedékesek.
Ha a Társaság olyan információhoz jut, hogy a Vevő fizetőképessége az áruk vagy szolgáltatások szállítása vagy átvétele előtt (az esettől függően) veszélybe kerül, a Társaság megkövetelheti az áruk és/vagy szolgáltatások árának teljes vagy részleges kifizetését a szállítás vagy átvétel előtt (az esettől függően), vagy a Vevő által a Társaság által megfelelőnek ítélt formában nyújtott fizetési biztosíték bemutatását.
5.13. A jóváírásoknak ugyanazokkal a fizetési feltételekkel kell rendelkezniük, mint a hagyományos számláknak. A számlák későbbi esedékességű jóváírásokból történő kiegyenlítése nem fogadható el. . A Társaság csak akkor egyenlíti ki a megfelelő esedékességi időpontokban kiállított jóváírásokat, ha nincsenek lejárt számlák, és soha nem a megfelelő esedékességi időpont előtt.
5.14. Ha a Vevő egyben szállító is, akkor az általános fizetési feltételeket kell összehangolni, és a szállítói számlák kifizetése mindig a függőben lévő számlák Vevőként való nem létezéséhez van kötve.
5.15. A Társaság hitelbiztosítással dolgozik ügyfelei számára. Fizetés elmaradása vagy fizetési késedelem esetén a Társaság kénytelen tájékoztatni a biztosítótársaságot a nem teljesítésről, anélkül, hogy felelősséget vállalna az ügyfél hitelképességének értékelésére gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatásokért.

6. Cím és kockázat
6.1.
A Társaság kifejezetten fenntartja a tulajdonjogát a szállított árukra és szolgáltatásokra az ár és az esetlegesen esedékes egyéb költségek teljes kifizetéséig, függetlenül az áruk és szolgáltatások átadásának időpontjától. Mindazonáltal az Ügyfél elfogadja és kijelenti, hogy a megrendelt áruk és szolgáltatások feletti ellenőrzés a megrendelés visszaigazolásának pillanatában, a jelen általános értékesítési feltételekben meghatározott eljárásnak megfelelően, megszerezte. 
6.2. Az esedékesség napján történő fizetés elmulasztása esetén a Társaság bármikor elrendelheti a Vevőnek az áru visszaküldését, amelynek költségeit a Vevő viseli.
6.3. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy a jelen tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó áruk mindig a Társaság tulajdonaként azonosíthatók maradnak, és ezért azokat az ár teljes kifizetésének időpontjáig ugyanolyan állapotban tartja, mint ahogyan azokat átadták.
Ha a Vevő az árut a tulajdonjog átruházása előtt továbbértékesíti vagy eladásra ígéri, a Vevő köteles értesíteni az érintett harmadik feleket arról, hogy az áru a Vállalat tulajdonjogának fenntartása alá tartozik.
6.4. Az árukkal kapcsolatos kockázat a vonatkozó Incoterm szerint száll át a Vevőre.
6.5. A fentiek ellenére, amennyiben a Vevő a Vállalat termékeit viszonteladásra vásárolja, a Vevő kizárólagosan felelős annak kereskedelmi kezeléséért, és a termékeket saját felelősségére szállítja a vevőinek. A termékek megvásárlásával kapcsolatos reklamációkért, visszaküldésekért és visszavételekért első fokon a Vevő felel, és csak másodfokon a Társaság. A Társaság minden esetben azt ajánlja, hogy a Vevő körültekintően és józan ésszel járjon el, amikor más felhasználókkal és ügyfelekkel érintkezik, nevezetesen figyelembe véve a termékek címkéin található ajánlásokat. A Társaság minden olyan kereskedelmi és műszaki információt rendelkezésre bocsát, amely a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges. Ezek az információk azonban fenntartott jellegűek, és nem adhatók át harmadik félnek, kivéve, ha a Társaság erre írásban, írásban felhatalmazza. A Vevő köteles elolvasni az összes rendelkezésre bocsátott információt, és megfelelően képzett ahhoz, hogy a termékeket viszonteladásra fel tudja ajánlani.

7. Felelősség
7.1.
A Vevő köteles az árut átvételkor megvizsgálni, és ellenőrizni, hogy a szállítmány mennyisége, minősége és fajtája megfelel-e a megállapodásban foglaltaknak. A Társaság nem fogad el semmilyen reklamációt a szállítólevélnek a Vevő által történő kifogás nélküli aláírása esetén, kivéve a rejtett hibák meglétét, amelyet az áru átvételétől számított legfeljebb 15 napon belül kell a Társaságnak bejelenteni, ami digitális úton is megtehető.
7.2. A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget, amely a következőkből ered: (i) az áru helytelen kezelése (helytelen adagolás, alkalmazási forma, tárolási körülmények, a csomagolás megváltoztatása stb.) vagy bármely más, a Társaság ellenőrzési körén kívül eső vagy ellenőrzési körén kívül eső tényező által okozott kár, amely befolyásolhatja a termék minőségét vagy hatékonyságát; (ii) vis maior által okozott kár; (iii) és általában minden olyan körülmény, amely kívül esik a Társaság közvetlen befolyásán, és amely nem tekinthető a Társaság által a szerződés ésszerű teljesítésén belülinek.
7.3. A Társaság felelőssége az áru kicserélésére vagy a hibás áru értékének kifizetésére korlátozódik, anélkül, hogy bármilyen más típusú igényt elfogadnának.
7.4. A Társaság kijelenti, hogy a szállított áruk eredeti csomagolásukban megfelelnek a megállapodás szerinti specifikációknak, és megfelelnek a gyártás helyén az adott árukra vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Az áruk használatának, kezelésének és tárolásának meg kell felelnie bizonyos követelményeknek, amelyek a Vevő felelőssége. Ennek megfelelően a Vevő vállalja a kizárólagos felelősséget az áruk használatából eredő, személyekben, állatokban és terményekben okozott károkért, valamint minden egyéb személyi vagy vagyoni kárért. Nevezetesen, de nem kizárólagosan, a Társaság nem vállal felelősséget a nem megfelelő tárolási körülményekből, a nem megfelelő feldolgozó vagy szóró berendezések használatából, illetve a megfelelőség hiányából eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a kedvezőtlen éghajlati vagy meteorológiai körülmények közötti használatra, vagy ha a felhasznált áru nem a termesztett talaj vagy fajta jellegéhez igazodik.
7.5. A Vevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak biztosítására, hogy a Társaságtól vásárolt árukat az alkalmazandó jogi és szabályozási követelményeknek és szabványoknak megfelelően használják.
7.6. A Társaság felelőssége a szerződésszegésből vagy jogszabályi rendelkezés megsértéséből eredő károkért vagy veszteségekért minden esetben a Vevő által a szóban forgó kárt vagy veszteséget okozó árukért vagy szolgáltatásokért fizetett árra korlátozódik. Nevezetesen, a Társaság nem felel a Vevővel szemben a jelen általános feltételek vagy bármely szerződés vagy megrendelés alapján a nyereségkiesésért; a tényleges vagy várható nyereség elmaradásáért; a piaci veszteségekért; a szerződések elvesztéséért; a jó hírnév elvesztéséért vagy a jó hírnév megsértéséért; a várható megtakarítások elvesztéséért; az adatok elvesztéséért, károsodásáért vagy sérüléséért; bármilyen természetű közvetett vagy véletlen veszteség vagy kár, függetlenül attól, hogy az milyen módon következik be, és hogy az ilyen veszteség vagy kár előrelátható volt-e vagy előre látható volt-e a Társaság és a Vevő által, vagy szerződésszegésből, jogellenes cselekményből, jogszabályi rendelkezés megszegéséből vagy más okból ered vagy abból ered.
7.7. A Vevő által megvásárolt árukra vonatkozó jótállási idő az egyes termékek csomagolásán feltüntetett, vagy a Társaság és a Vevő által írásban megállapított időtartam.

8. Hulladék és környezetvédelem
8.1.
A Vevő kizárólagosan felelős a csomagolási hulladék vagy a használt csomagolóanyagok környezetgazdálkodási célú kezeléséért, tárolásáért, szállításáért és szállításáért, a szállítás helyén alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően.

9. Vis maior
9.1.
A Társaság mentesül egy vagy több kötelezettségvállalása vagy kötelezettsége nem teljesítésének következményei alól, ha a nem teljesítés vis maior vagy rajta kívül álló esemény miatt következett be. Vis maior eseménynek minősül minden olyan, a Társaságtól és a Vevőtől függetlenül bekövetkező esemény, amely a szerződéses kötelezettségek teljesítésének részleges vagy teljes akadályoztatását eredményezi. Vis maiornak vagy véletlenszerű eseménynek csak példaként és a jogszabályokban általában előírtakon túlmenően minősül egy esemény: (i) Isteni csapás, beleértve az árvizet, földrengést, szélvihart, pestist, járványt, világjárványt, ciklont, tájfunt, hurrikánt, tornádót, hóvihart, vulkáni tevékenységet, földcsuszamlást, szökőárat, cunamit, villámcsapás okozta kárt vagy pusztítást, aszályt vagy más természeti katasztrófát; (ii) gépek, berendezések, gyárak vagy bármilyen létesítmény vagy épület robbanása, tűzvész vagy pusztulása; (iii) a berendezések, gépek, csővezetékek, tároló létesítmények, rakodó létesítmények, szállítás (beleértve a hajó-, uszály-, vasúti vagy teherautó-szállítást), távközlés vagy bármely közüzemi szolgáltatás, beleértve az elektromos áramot, a gázt vagy a vizet, meghibásodása, mechanikai nehézsége vagy meghibásodása; (iv) energia, energia, közművek (beleértve az elektromos, gáz- vagy vízellátást), nyersanyagok, munkaerő, szállítás vagy létesítmények beszerzésének képtelensége; (v) a szállítás vagy a csővezetékek megszakadása vagy a nemzetközi kereskedelmi útvonalak lezárása vagy megzavarása; (vi) háború (akár deklarált, akár nem), fegyveres konfliktus vagy annak komoly veszélye (beleértve az ellenséges támadást, blokádot, katonai embargót), ellenségeskedés, invázió, külföldi ellenséges cselekmény, kiterjedt katonai mozgósítás, szankciók bevezetése, a diplomáciai kapcsolatok megszakítása vagy hasonló cselekmények; (vii) polgárháború, lázadás, lázadás és forradalom, katonai vagy bitorolt hatalom, lázadás, polgári zavargás vagy rendbontás, tömeges erőszak, polgári engedetlenségi cselekmény; (viii) terrorcselekmény, szabotázs vagy kalózkodás; (ix) nukleáris, vegyi vagy biológiai szennyeződés vagy hangrobbanás; (x) bármely törvény vagy kormányrendelet, szabály, előírás vagy utasítás betartása, vagy bármely kormány vagy hatóság (akár törvényes, akár törvénytelen) intézkedése, kijárási tilalom korlátozása, kisajátítás, kényszerfelvásárlás, munkálatok lefoglalása, rekvirálás, államosítás, embargó vagy szankciók elrendelése, export- vagy importkorlátozás, kvóta vagy egyéb korlátozás vagy tilalom, vagy a szükséges engedély vagy hozzájárulás megadásának elmulasztása; (xi) tengeri veszteség vagy szélsőségesen kedvezőtlen időjárási körülmények (például jeges tengerjárás); és (xii) általános munkaügyi zavarok, mint például, de nem kizárólagosan bojkott, sztrájk vagy munkabeszüntetés, munkabeszüntetés, gyárak és helyiségek elfoglalása Ha vis maior események miatt a Társaság vagy bármelyik kapcsolt vállalkozása nem rendelkezik elegendő készlettel valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez, a Társaság saját belátása szerint a rendelkezésre álló készleteket a vásárlók között igazságosnak, méltányosnak és ésszerűnek ítélt módon oszthatja fel, figyelembe véve belső igényeit, kapcsolt vállalkozásainak igényeit és rendszeres vásárlóit, és az ilyen felosztás minden félre nézve kötelező.
9.2. Továbbá, a gyártási költségek vagy egyéb, a végső árat befolyásoló költségek jelentős változása esetén a Vevő már most elfogadja, hogy a Vállalat kérheti az ár felülvizsgálatát. Példaként a következők adhatnak okot az ár felülvizsgálatára: a nyersanyagok árának változása, a Vevő vámjainak változása, az árfolyamok változása, a szabályok, törvények és/vagy rendeletek változása. Amennyiben a felek között a felülvizsgálati kérelem benyújtásától számított 30 naptári napon belül vagy a felek között írásban megállapított bármely más határidőn belül nem születik megállapodás, a Vállalat jogosult a Vevő  teljesítetlen megrendeléseit tértivevényes ajánlott levélben, 30 naptári napos felmondási idővel felmondani, anélkül, hogy a felmondás bármilyen kártérítésre jogosítana. Ha a vis maior esemény három (3) hónapnál hosszabb ideig tart, a Vállalat ezt követően bármely megrendelést vagy szerződést felmondhat a Vevőnek küldött tíz (10) munkanapos írásbeli értesítéssel. Az ilyen felmondás nem érinti a felek jogait a felmondást megelőzően bekövetkezett szerződésszegés tekintetében.

10. Szellemi tulajdonjogok
10.1.
A Vevő a Vállalat által szállított termékeket csak azon szellemi tulajdonjogok, márkanév, kereskedelmi név és specifikáció alapján értékesítheti tovább, amelyekkel azokat szállították. A Vevő vállalja, hogy szigorúan betartja a Társaság minden, a Vállalat kereskedelmi neveinek, védjegyeinek és egyéb szellemi tulajdonjogainak használatára vonatkozó utasítását és utasításait.
10.2. A Vevő nem jogosult a Vállalat védjegyének vagy más szellemi tulajdonjogának reprodukálására, hasznosítására vagy képviseletére, még részben sem. Semmilyen típusú licenc nem kerül kiadásra. Bármilyen reprodukcióhoz, például reklámhordozókon, a Társaság írásbeli hozzájárulása szükséges.
A Vevő köteles a Társaság által szállított termékeket eredeti csomagolásukban kínálni, szállítani és/vagy értékesíteni, és betartani az összes vonatkozó törvényt és rendeletet.

11. Titoktartás és személyes adatok
11.1.
A Vállalat és a Vevő között kicserélt vagy más módon átadott minden információt bizalmasan kell kezelni, azt harmadik félnek nem szabad átadni, és csak a szerződés céljaira és keretein belül, a jelen általános értékesítési feltételeknek megfelelően lehet kereskedelmi céllal felhasználni.
11.2. A felek mindazonáltal az ilyen információkat harmadik felek számára is hozzáférhetővé tehetik, feltéve, hogy az információ már az információ átvételének időpontjában is ismert volt az adott fél számára, vagy az információ a nyilvánosság része, vagy azzá válik, kivéve, ha az egyik fél hibájából történt, vagy jogszerűen, titoktartási kötelezettség nélkül kapták harmadik féltől, vagy az alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések miatt szükséges.
11.3. Az információk a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben továbbíthatók harmadik félnek, feltéve, hogy az ilyen információk címzettjét az e feltételhez hasonló titoktartási kötelezettség köti.
11.4. Az ebben a pontban foglalt kötelezettségek a szerződés lejártát/megszűnését követően is fennmaradnak, és az ilyen lejáratot/megszűnést követő nyolc (8) évig hatályban maradnak.
11.5. Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően a Vevő személyes adatait a Társaság felelőssége mellett kezeli a szerződéses kapcsolat kezelése, végrehajtása, fenntartása és ellenőrzése, valamint a vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében. Az adatok feldolgozása a fentiekben megjelölt célokból szükséges, és jogos érdekek: (i) a szerződéses kapcsolat megkötése, végrehajtása, teljesítése és ellenőrzése; (ii) a szerződés teljesítésében álló jogos üzleti érdek fennállása; (iii) a jogi kötelezettségeknek való megfelelés; (iv) saját adatbázisok; és (v) bármilyen reklám és/vagy promóciós akció küldése. Személyes adatok csak akkor kerülnek továbbításra az illetékes hatóságoknak feladataik ellátása során, illetve harmadik feleknek, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges. A személyes adatok feldolgozása a szerződés teljesítése során és azt követően a szerződés megszűnését követő 6 évig történik, kizárólag az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés céljából, kivéve, ha kivételesen hosszabb elévülési idő vonatkozik a jogi vagy szerződéses keresetekre. A Vevő elfogadja a vállalat adatvédelmi szabályzatát is, amely a https://www.rovensa.com/privacy-policy/ oldalon érhető el.
11.6. A személyes adatok jogosultja gyakorolhatja a hozzáférés, a helyesbítés, a tiltakozás, a törlés, a hordozhatóság, az adatkezelés korlátozása, az automatizált döntéshozatalon alapuló adatkezelés elleni tiltakozás jogát, valamint bármely más, a törvény által elismert jogot a feldolgozás tekintetében, amelyért az egyes felek felelősek, írásban, a Társaság székhelyére címzett levélben, a Rovensa adatvédelmi tisztviselőjének figyelmébe, vagy e-mailben – dataprotection@rovensa.com -.

12. Egyéb
12.1.
A Vevő nem csomagolhatja át és nem címkézheti fel az árut, kivéve, ha a Társasággal a szerződéskötést megelőzően írásban másként állapodtak meg. Ebben az esetben a Vevőnek mindig jóhiszeműen kell eljárnia, nevezetesen kizárólagosan felelős az áruk piaci értékesítésére vonatkozó valamennyi törvény és rendelet betartásáért; a Társaság utasításainak betartásáért és annak biztosításáért, hogy az új címkézés vagy csomagolás megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, és ne befolyásolja hátrányosan az áruk bármely tulajdonságát; nem engedi meg az áruk szennyeződését vagy hamisítását az újracsomagolás során; kizárólagosan felel az ilyen árukért; és kártalanítja és mentesíti a Társaságot minden olyan veszteség, kár vagy személyi, környezeti vagy vagyoni sérülés esetén, amely szennyeződés vagy hamisítás esetén bekövetkezhet.
12.2. A Vevő nem ruházhatja át, nem adhatja alvállalkozói szerződésbe vagy nem ruházhatja át részben vagy egészben a jelen általános szerződési feltételekben vagy a Vállalattal kötött ajánlatokban, megrendelésekben vagy szerződésekben biztosított jogait vagy kötelezettségeit harmadik személyekre vagy más kapcsolt vállalkozásokra a Vállalat írásbeli hozzájárulása nélkül.
12.3. A Társaság a Vevő egyszerű írásbeli értesítésével a jelen általános szerződési feltételekben vagy az ezek alapján tett ajánlatokban, megrendelésekben vagy szerződésekben biztosított jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben átruházhatja, alvállalkozásba adhatja vagy átruházhatja harmadik személyekre vagy más társult társaságokra, anélkül, hogy ehhez a Vevő írásbeli hozzájárulása szükséges lenne.
12.4. A Vevő előzetesen beleegyezik abba, hogy együttműködik a jogok vagy kötelezettségek átruházásával, alvállalkozásba adásával vagy engedményezésével.
12.5. Ha a jelen feltételek bármely rendelkezése (vagy annak egy része) jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezés (vagy annak érintett része) elhagyható az általános feltételek többi részéből; az általános feltételek többi rendelkezése azonban továbbra is alkalmazandó marad.
12.6. Bármelyik fél jogának vagy előjogának gyakorlásában bekövetkezett mulasztás vagy késedelem nem értelmezhető az adott jogról vagy előjogról való lemondásként. Egy jog vagy előjog teljes vagy részleges gyakorlása nem akadályozza annak más módon vagy a jövőben történő gyakorlását. A Vevő vállalja, hogy a megrendelés teljesítésével kapcsolatban indított bármely jogi eljárás elévülési idejét egy évre, vagy legalábbis, ha az alkalmazandó jog nem engedi meg az ilyen elévülést, akkor az említett jog által megengedett legrövidebb időtartamra csökkenti.
12.7. A Vevő, valamint igazgatói, tisztségviselői, kapcsolt vállalkozásai, egyéb jogi képviselői és alkalmazottai a Vállalattal fennálló üzleti kapcsolatuk időtartama alatt és azzal összefüggésben kötelesek betartani a vonatkozó korrupcióellenes törvényeket, és különösen sem közvetlenül, sem közvetve nem adnak, kínálnak vagy ígérnek kifizetéseket harmadik feleknek, és nem kérnek, fogadnak el vagy fogadnak el harmadik felektől olyan mértékű kifizetéseket, amelyek sértik a vonatkozó korrupcióellenes törvényeket; továbbá tudatában lenni a Társaság azon kötelezettségvállalásának, hogy etikus és társadalmilag felelős módon jár el, betartja az emberi jogokra, a környezetvédelemre és a megfelelő munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi normákat, beleértve a gyermekmunka tilalmát; és általában a tevékenységek környezeti hatásainak csökkentését célzó stratégiák elfogadása.
12.8. A Vevő kijelenti és garantálja, hogy (a) elfogadott egy olyan pénzmosás elleni megfelelőségi programot, amely megfelel az összes alkalmazandó törvény és rendelet követelményeinek; és  (b) haladéktalanul értesíti a Társaságot, ha a pénzmosás elleni megfelelőségi programjának belső ellenőrzése vagy a megfelelő szabályozó hatóságok által végzett ellenőrzés lényeges hiányosságot tár fel, és haladéktalanul orvosolja a tudomására jutott lényeges hiányosságokat.
12.9. A Társaság elismeri és tiszteletben tartja a környezetvédelem, az őslakos közösségek jogainak és az őslakos földek védelmének fontosságát. Elkötelezettek vagyunk a környezettudatos működés és az etikai normák betartása mellett a teljes ellátási láncunkban. Szigorúan betartjuk az összes vonatkozó törvényt és rendeletet, beleértve a földhasználattal, az erdőirtással és az őslakosok jogaival kapcsolatosakat is. Zéró tolerancia politikát folytatunk az illegális erdőirtás, a földterületek megsértése vagy az emberi jogok megsértésének bármely formájával szemben. Ezek a beszállítói láncunk integritását biztosító intézkedések alapvető fontosságúak számunkra. Fontos azonban megjegyezni, hogy az anyagok és termékek beszerzése több érdekelt felet és összetett hálózatot érint, ami olyan kockázatokat jelent, amelyeket a vállalat a legszigorúbb előírásokkal szemben igyekszik minimalizálni. A jelen nyilatkozat megosztásával célunk az átláthatóság biztosítása és a felelős üzleti gyakorlatok iránti elkötelezettségünk hangsúlyozása. Arra bátorítjuk érdekelt feleinket, beleértve ügyfeleinket is, hogy csatlakozzanak hozzánk a fenntarthatóbb és igazságosabb jövő megteremtésére irányuló erőfeszítéseinkben.
12.10. A jelen Általános Eladási Feltételek alkalmazásában “kapcsolt vállalkozás” alatt a Társaság vagy a Vevő tekintetében minden olyan szervezet vagy egyéb jogi személy értendő, amely közvetlenül vagy közvetve a meghatározott személyt irányítja, ellenőrzése alatt áll, vagy közös irányítás alatt áll vele. Ellenőrzés alatt bármely olyan személy tekintetében, aki nem magánszemély, az értendő, aki közvetlenül vagy közvetve rendelkezik vagy ellenőrzi az ilyen személy vezetésének vagy politikájának irányítására vagy irányításának irányítására vonatkozó hatáskörrel, akár szavazati jogot biztosító értékpapírok tulajdonlása, akár az igazgatótanács vagy az azzal egyenértékű vezető testület többségének kinevezésére vagy leváltására vonatkozó jogok révén, akár szerződés útján vagy más módon, és az “ellenőrzött” kifejezésre való hivatkozásokat ennek megfelelően kell értelmezni. Továbbá a Rovensa társaságok értelemszerűen az a Rovensa társaság, amelyik kibocsátja a számlát, amelyre ezek a feltételek vonatkoznak, az Ascenza Agro, S.A., Trade Corporation International, S.A.U., Idai Nature, S.L., Oro Agri Europe, S.A. és annak kapcsolt vállalkozásai.

13. Joghatóság és alkalmazandó jog
13.1.
A szerződést és a jelen általános szerződési feltételeket a Társaság székhelye szerinti jog szerint kell értelmezni, kivéve, ha más vonatkozó feltételek másként rendelkeznek, vagy a Társaság és a Vevő írásban állapodik meg. Amennyiben bármilyen ellentmondás vagy vita merülne fel, a felek lemondanak minden más joghatóságról, és alávetik magukat a Társaság székhelye szerinti bíróságoknak, kivéve, ha más alkalmazandó feltételek másként rendelkeznek, vagy a Társaság és a Vevő írásban megállapodott.

A 2023. július 1-jétől érvényes változat .st