Skip to content

Algemene verkoopvoorwaarden

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen en contracten met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten door alle bedrijven van de ROVENSA Groep.

De levering van goederen en diensten van de Onderneming is onderworpen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden en, aanvullend, uitsluitend aan het toepasselijke wettelijke recht.

Voorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van deze voorwaarden worden niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen worden beïnvloed door bestaande regionale aanpassingen of andere schriftelijke overeenkomsten, die op het moment van overeenkomst door uw verkooppartner worden meegedeeld en die clausules en voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen vervangen. Controleer of dit het geval is.

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied en afdwingbaarheid
1.1.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen en facturen met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten door Rovensa Companies (zoals hieronder gedefinieerd) en haar filialen (hierna het “Bedrijf” genoemd).
1.2. Op de levering van goederen en diensten door het bedrijf zijn uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden en aanvullend de toepasselijke wettelijke wetgeving van toepassing. Voorwaarden die hiervan afwijken, met inbegrip van algemene voorwaarden van de koper, worden alleen als bindend beschouwd als deze schriftelijk door het bedrijf zijn bevestigd. De levering van goederen, uitvoering van diensten of acceptatie van betalingen door het bedrijf houdt geen acceptatie door het bedrijf in van voorwaarden die afwijken van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en het toepasselijke wettelijke recht.
1.3. Tegengestelde of afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4. De koper verklaart (i) deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen, (ii) dat het verzenden van een bestelling een onvoorwaardelijke aanvaarding inhoudt van deze algemene verkoopvoorwaarden, die prevaleren boven alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in de bestelling van de koper, in mededelingen of elders, en die niet uitdrukkelijk schriftelijk door het bedrijf zijn aanvaard.
1.5. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing zijn op bestellingen die na deze wijziging worden geplaatst en beschikbaar worden gesteld op www.rovensa.com/legal. De koper kan te allen tijde verzoeken om een volledige en actuele versie van dit document te ontvangen.
1.6. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Bestelformulier
2.1.
Door de koper geplaatste bestellingen zijn pas bindend voor het bedrijf na schriftelijke aanvaarding door het bedrijf. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer het bedrijf een schriftelijke bevestiging geeft of wanneer bestellingen door het bedrijf worden uitgevoerd.
2.2. De uitgifte door het bedrijf van een bestelformulier voor de levering van goederen en/of diensten, de aanvaarding door de koper en de bevestiging door het bedrijf zijn onderworpen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer het bedrijf de aanvaarding van het aanbod door de koper bevestigt.
2.3. Nadat de bestelling is geplaatst, kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in de bestelling, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
2.4. De bestelformulieren die door het Bedrijf worden uitgegeven, zijn alleen bindend voor het Bedrijf gedurende de geldigheidsperiode die op elk bestelformulier staat vermeld. De productaanbiedingen van het Bedrijf zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.5. De verkoop van goederen door het bedrijf aan de koper geschiedt met dien verstande dat de goederen niet voor export bestemd zijn.
2.6. Om twijfel te voorkomen: elke individuele order die door de koper wordt geplaatst en door het bedrijf wordt geaccepteerd of uitgevoerd, vormt een afzonderlijke individuele overeenkomst, waarop de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing zijn. 

3. Prijzen
3.1.
Goederen en diensten worden door het Bedrijf gefactureerd tegen de prijs die vermeld staat in de prijslijst of het contract dat van kracht is op het moment van levering.
3.2. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, belastingen, invoerrechten, andere heffingen of kosten opgelegd door lokale overheden en eventuele kosten voor het retourneren van verpakkingen. Deze extra kosten moeten bij de prijs worden opgeteld en zijn voor rekening van de Koper.
3.3. Goederen en diensten zijn onderworpen aan btw volgens de wet die van toepassing is op de plaats van levering, tegen het tarief dat geldt op het moment van levering.
3.4. Elke prijskorting, indien van toepassing en zelfs als gevolg van vooruitbetaling, is onderworpen aan voorafgaande schriftelijke overeenkomst.
De kosten van levering en de verantwoordelijkheid voor deze kosten worden met de koper overeengekomen en door het bedrijf aangegeven in de geldende prijslijst of het geldende contract.

4. Levering
4.1.
Levering vindt plaats onder de voorwaarden en termijnen die zijn overeengekomen tussen het bedrijf en de koper, voor de interpretatie waarvan, bij internationale leveringen, INCOTERMS van toepassing kan zijn.
4.2. De leveringstermijn kan worden verlengd in geval van overmacht (zie hieronder) of als gevolg van onvoorziene omstandigheden, evenals in geval van vertragingen veroorzaakt door gebeurtenissen waarover het bedrijf geen controle heeft en die het redelijkerwijs niet had kunnen vermijden. De koper wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de reden en de verwachte duur van de vertraging. Een gerechtvaardigde vertraging veroorzaakt door dergelijke gebeurtenissen geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
4.3. Op verzoek van de koper dient het bedrijf schriftelijk in te stemmen met uitstel van de leveringsdatum. In elk geval is de koper aansprakelijk voor alle schade die aan de goederen wordt toegebracht in deze extra periode van uitstel van de leveringsdatum.
4.4. De weigering van de koper om de levering van de bestelde goederen of diensten te accepteren, ontslaat de koper niet van volledige betaling, naast de extra kosten voor opslag van de goederen, toepasselijke belastingen en/of andere schade die het bedrijf lijdt.
4.5. Alle door het bedrijf aangegeven levertijden zijn indicatief en niet bindend. In het geval dat, om welke reden dan ook, het bedrijf niet in staat is om de goederen binnen de aangegeven levertijd te leveren, geeft dit de koper niet het recht om het contract te ontbinden of de betaling van de goederen uit te stellen.
4.6. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deelleveringen en facturering uit te voeren. De goederen worden geleverd door het bedrijf of zijn logistieke leveranciers aan het magazijn van de koper, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

5. Betaling
5.1. De koper betaalt de prijs in de valuta en onder de voorwaarden zoals overeengekomen in het geldende contract of anderszins schriftelijk overeengekomen tussen de koper en het bedrijf. Betaling per cheque kan niet worden geaccepteerd door het bedrijf, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen tussen de koper en het bedrijf en betalingen per schuldbekentenis zijn onderworpen aan voorafgaande schriftelijke acceptatie door het bedrijf, in elk geval. Onder voorbehoud van de goede trouw mag het bedrijf de levering van de goederen uitstellen tot het moment van bevestiging van de betaling. De incassokosten zijn voor rekening van de koper.
5.2. Alle belastingen, heffingen, bankcommissies of andere kosten in verband met de betaling van de Prijs zijn voor rekening van de Koper, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving.
5.3. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om betaling te eisen voorafgaand aan de levering van de goederen, tenzij een andere betalingstermijn is opgenomen in de factuur.
5.4. De bedongen prijs wordt vermeerderd met de belastingen die van kracht zijn op het moment dat de factuur wordt opgemaakt en met de transportkosten en andere gerechtvaardigde kosten die van toepassing kunnen zijn.
5.5. In geval van niet-betaling wordt er rente berekend tegen het maximale wettelijk geldende tarief voor handelstransacties van het land van bestemming.
5.6. In het geval dat het Bedrijf instemt met betaling in termijnen, zal de niet-betaling van een van de termijnen de volledige betaling versnellen, wat het Bedrijf het recht geeft om onmiddellijk de betaling van het volledige bedrag te eisen en de beëindiging van het contract te verzoeken.
5.7. Alle aan het bedrijf verschuldigde bedragen moeten volledig worden betaald. De koper houdt geen bedragen in op grond van claims, contractbreuk of enige andere reden die de inhouding rechtvaardigt. Verrekening of compensatie van verschuldigde bedragen in verband met door het bedrijf geleverde goederen en diensten is verboden, met uitzondering van vorderingen die onbetwist zijn of bij onherroepelijk vonnis van een bevoegde rechtbank zijn vastgesteld.
5.8. In geval van retourzending van goederen zijn de transportkosten voor rekening van de koper of het bedrijf, afhankelijk van de aard van de retourzending. In het geval van verslechtering van de goederen om redenen die niet toe te schrijven zijn aan het bedrijf, wordt geen restitutie geaccepteerd. Retourzendingen worden niet meer geaccepteerd na 15 dagen vanaf de datum van levering van de goederen. Als een retourzending om commerciële redenen na 15 dagen wordt geaccepteerd, zijn alle kosten voor rekening van de koper, na levering van de goederen en voltooiing van de relevante administratieve procedures, indien van toepassing, door de bevoegde autoriteiten.
5.9. De koper mag geen inhouding doen op de betaling of andere wijziging in de vorm van correctie, verrekening of schuldvergelijking, om welke reden dan ook. In geval van niet-betaling op de vastgestelde datum worden alle verschuldigde bedragen in het kader van de betreffende bestelling of andere aan het bedrijf verschuldigde bedragen van welke aard dan ook onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de eerder overeengekomen voorwaarden en zonder enige ingebrekestelling.
5.10. In geval van verzuim door de koper voor een enkele vervaldatum of niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, behoudt het bedrijf zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder andere rechtvaardiging, om: (i) onmiddellijke annulering van alle speciale commerciële voorwaarden die aan de koper zijn toegekend; (ii) opschorting of annulering zonder kennisgeving of compensatie van alle lopende orders; (iii) voor alle volgende leveringen betaling vooraf (vóór verzending) te eisen; (iv) onmiddellijke betaling van het volledige verschuldigde saldo te eisen.
5.11. Het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van de koper  ten aanzien van zijn verplichtingen heeft tot gevolg dat de termijn vervalt en dat het bedrijf dientengevolge de lopende dienstverlening of het lopende contract onmiddellijk kan opschorten, en dat de koper verplicht is om op verzoek van het bedrijf de verschuldigde bedragen onmiddellijk te betalen, om welke reden dan ook. Wanbetalingsrente kan door het bedrijf in rekening worden gebracht, zoals wettelijk van toepassing. 

5.12. Facturen die door het bedrijf worden uitgegeven, zijn betaalbaar volgens de in de factuur vermelde voorwaarden, zoals schriftelijk overeengekomen met de koper. Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst zijn facturen betaalbaar binnen 60 dagen.
Als het bedrijf informatie verkrijgt dat de solvabiliteit van de koper in gevaar is voordat de goederen of diensten worden geleverd of afgehaald (al naar gelang het geval), kan het bedrijf gehele of gedeeltelijke betaling van de prijs van deze goederen en/of diensten eisen voordat de goederen worden geleverd of afgehaald (al naar gelang het geval) of het overleggen van een betalingsgarantie door de koper in de vorm die het bedrijf geschikt acht.
5.13. Creditnota’s moeten dezelfde betalingsvoorwaarden hebben als de gewone facturen. Het verrekenen van facturen met creditnota’s met een latere vervaldatum wordt niet geaccepteerd. . Het Bedrijf zal creditnota’s die zijn uitgegeven op de respectieve vervaldata alleen verrekenen als er geen achterstallige facturen zijn en nooit vóór de respectieve vervaldatum.
5.14. Indien Koper tevens leverancier is, dienen de algemene betalingsvoorwaarden op elkaar afgestemd te worden en is de betaling van leveranciersfacturen altijd beperkt tot het niet bestaan van openstaande facturen als Koper.
5.15. De Vennootschap werkt met kredietverzekeringspolissen voor haar klanten. In het geval van niet-betaling of betalingsachterstand is het Bedrijf genoodzaakt om de verzekeringsmaatschappij te informeren over de niet-naleving, zonder enige verantwoordelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen die dit heeft voor de kredietbeoordeling van de klant.

6. Titel en risico
6.1.
De Onderneming behoudt zich uitdrukkelijk de eigendom voor van de geleverde goederen en diensten tot de volledige betaling van de prijs en alle andere kosten die eventueel verschuldigd zijn, ongeacht de datum van levering van deze goederen en diensten. Niettemin aanvaardt en verklaart de Klant dat de controle over de bestelde goederen en diensten wordt verkregen op het moment dat de bestelling wordt bevestigd in overeenstemming met de procedure die is vastgelegd in deze algemene verkoopvoorwaarden.

6.2. In het geval van niet-betaling op de vervaldatum kan het bedrijf de koper op elk moment gelasten om de goederen terug te sturen, waarbij de kosten voor rekening van de koper zijn. 

6.3. De koper verklaart en garandeert dat de onder dit eigendomsvoorbehoud vallende zaken te allen tijde identificeerbaar blijven als eigendom van ondernemer en zal deze derhalve in dezelfde staat houden als waarin deze zijn geleverd tot aan de datum van volledige betaling van de prijs. Indien de koper de goederen voorafgaand aan de eigendomsoverdracht doorverkoopt of belooft te verkopen, dient de koper de betrokken derden op de hoogte te stellen van het feit dat de goederen onder het eigendomsvoorbehoud van ondernemer vallen.
6.4. Het risico van de goederen gaat over op Koper conform de toepasselijke Incoterm.
6.5. Indien de koper producten van ondernemer koopt voor wederverkoop, is de koper, niettegenstaande het bovenstaande, zelf verantwoordelijk voor het commerciële beheer en verzendt hij de producten op eigen risico naar zijn klanten. De koper is in eerste instantie verantwoordelijk voor de claims, retourzendingen en herroepingen van de aankopen van de producten en pas in tweede instantie is het bedrijf hiervoor verantwoordelijk. In elk geval raadt het bedrijf de koper aan om voorzichtig en met gezond verstand te handelen in de omgang met andere gebruikers en klanten, namelijk door de aanbevelingen op de labels van de producten in acht te nemen. Bedrijf stelt alle commerciële en technische informatie beschikbaar die nodig is voor de nakoming van wat hierin is overeengekomen. Deze informatie is echter van gereserveerde aard en mag niet aan derden bekend worden gemaakt, tenzij schriftelijk geautoriseerd door het bedrijf. De koper wordt geacht alle beschikbaar gestelde informatie te lezen en voldoende opgeleid te zijn om de producten voor wederverkoop te kunnen aanbieden. 

7. Aansprakelijkheid
7.1.
De koper dient de goederen bij levering te onderzoeken en te controleren of de levering qua hoeveelheid, kwaliteit en soort overeenkomt met wat is overeengekomen. Het bedrijf accepteert geen enkele claim in geval van ondertekening van de afleverbon zonder bezwaren van de klant, met uitzondering van het bestaan van verborgen gebreken, die moeten worden gemeld aan het bedrijf binnen een periode van maximaal 15 dagen vanaf de datum van levering van de goederen, wat kan worden gedaan met digitale middelen.
7.2. Het Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit: (i) schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de goederen (verkeerde dosering, toepassingsvorm, opslagomstandigheden, veranderingen in de verpakking, enz.) of andere factoren buiten de controle van het Bedrijf of buiten zijn invloedssfeer die de kwaliteit of effectiviteit van het product zouden kunnen beïnvloeden; (ii) schade veroorzaakt door overmacht; (iii) en, in het algemeen, elke omstandigheid buiten de directe invloed van het Bedrijf en die niet kan worden beschouwd als behorende tot de redelijke uitvoering van het contract door het Bedrijf.
7.3. De aansprakelijkheid van het Bedrijf is beperkt tot het vervangen van de goederen of tot het betalen van de waarde van de defecte goederen, zonder dat enige andere vorm van claim wordt geaccepteerd.
7.4. Het bedrijf verklaart dat de geleverde goederen, in hun originele verpakking, in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en voldoen aan de wettelijke vereisten die van toepassing kunnen zijn op deze goederen op de plaats van productie. Het gebruik van de goederen, hun behandeling en opslag moeten voldoen aan bepaalde eisen die de verantwoordelijkheid van de koper zijn. Dienovereenkomstig neemt de Koper de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle schade veroorzaakt aan personen, dieren en gewassen en alle andere persoonlijke of materiële schade als gevolg van het gebruik van de goederen. Met name, maar niet beperkt tot, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van ongeschikte opslagomstandigheden, het gebruik van ongeschikte verwerkings- of verspreidingsapparatuur of een gebrek aan conformiteit. Hetzelfde geldt voor gebruik in ongunstige klimatologische of meteorologische omstandigheden, of als de gebruikte goederen niet zijn aangepast aan de aard van de grond of de geteelde variëteit. 7.5. De koper neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de goederen die hij van het bedrijf heeft gekocht, worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten en normen.
7.6. De aansprakelijkheid van het bedrijf voor schade of verlies veroorzaakt door contractbreuk of overtreding van een wettelijke bepaling is in elk geval beperkt tot de prijs die de koper heeft betaald voor de goederen of diensten die de schade of het verlies in kwestie hebben veroorzaakt. Onder deze algemene voorwaarden of een contract of order is het bedrijf namelijk niet aansprakelijk jegens de koper voor winstderving; verlies van werkelijke of verwachte winsten; marktverliezen; verlies van contracten; verlies van goodwill of reputatieschade; verlies van verwachte besparingen; verlies van, schade aan of corruptie van gegevens; indirecte of incidentele verliezen of schade van welke aard dan ook, ongeacht de manier waarop deze zich voordoen en of deze verliezen of schade te voorzien of te voorzien was door het bedrijf en de koper of het gevolg is van of veroorzaakt wordt door contractbreuk, onrechtmatige daad, schending van wettelijke bepalingen of anderszins.
7.7. De garantietermijn voor door de koper gekochte goederen is zoals vermeld op de verpakking van elk product of zoals schriftelijk overeengekomen tussen het bedrijf en de koper. 

8. Afval en milieu
8.1.
De Koper is als enige verantwoordelijk voor de behandeling, de opslag, het transport en de levering van verpakkingsafval of gebruikte verpakking voor milieubeheer, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op de plaats van levering.

9. Overmacht
9.1.
Het bedrijf wordt vrijgesteld van de gevolgen van niet-nakoming van een of meer van zijn verplichtingen of verbintenissen als deze niet-nakoming te wijten is aan een geval van overmacht of buiten zijn macht ligt. Gebeurtenissen van overmacht worden beschouwd als alle gebeurtenissen die zich onafhankelijk van het bedrijf en de koper voordoen en die resulteren in een gedeeltelijke of volledige belemmering van de nakoming van contractuele verplichtingen. Een gebeurtenis wordt beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenis, bij wijze van voorbeeld en in aanvulling op de gebeurtenissen die normaal gesproken worden voorzien door de wetgeving: (i) overmacht, met inbegrip van overstroming, aardbeving, storm, pest, epidemie, pandemie, cycloon, tyfoon, orkaan, tornado, sneeuwstorm, vulkanische activiteit, aardverschuiving, vloedgolf, tsunami, schade of vernieling door blikseminslag, droogte of andere natuurrampen; (ii) ontploffing, brand of vernieling van machines, uitrusting, fabrieken of van eender welke installatie of gebouw; (iii) defecten, mechanische problemen of storingen in apparatuur, machines, pijpleidingen, opslagfaciliteiten, laadfaciliteiten, vervoer (waaronder vervoer per schip, binnenschip, trein of vrachtwagen), telecommunicatie of nutsvoorzieningen, waaronder elektriciteit, gas of water; (iv) onvermogen om energie, elektriciteit, nutsvoorzieningen (waaronder elektriciteit, gas of water), grondstoffen, arbeid, transport of faciliteiten te verkrijgen; (v) onderbreking van transport of pijpleidingen of sluiting of verstoring van internationale handelsroutes; (vi) oorlog (verklaard of niet), gewapend conflict of de ernstige dreiging daarvan (waaronder vijandige aanval, blokkade, militair embargo), vijandelijkheden, invasie, handeling van een buitenlandse vijand, uitgebreide militaire mobilisatie, opleggen van sancties, verbreken van diplomatieke betrekkingen of soortgelijke acties; (vii) burgeroorlog, oproer, rebellie en revolutie, militaire of usurperende macht, opstand, burgerlijke onrust of wanorde, geweld van menigten, daad van burgerlijke ongehoorzaamheid; (viii) daden van terrorisme, sabotage of piraterij; (ix) nucleaire, chemische of biologische besmetting of sonische boem; (x) naleving van enige wet of overheidsbevel, regel, voorschrift of instructie, of enige actie ondernomen door een regering of overheidsinstantie (wettig of onwettig), beperking van de avondklok, onteigening, onteigening, inbeslagneming van werken, vordering, nationalisatie, het opleggen van een embargo of sancties, export- of importbeperking, quota of andere beperking of verbod, of het niet verlenen van een noodzakelijke vergunning of toestemming; (xi) verlies op zee of extreme ongunstige weersomstandigheden (zoals ijsgang op zee); (xii) algemene arbeidsonrust zoals, maar niet beperkt tot, boycot, staking of lock-out, oponthoud, bezetting van fabrieken en lokalen Indien het Bedrijf of een van zijn Filialen door overmacht niet over voldoende voorraad beschikt om aan al zijn verplichtingen te voldoen, mag het Bedrijf naar eigen goeddunken de beschikbare voorraad onder klanten verdelen op een manier die het eerlijk, rechtvaardig en redelijk acht, rekening houdend met zijn interne behoeften, de behoeften van zijn Filialen en zijn vaste klanten, en deze verdeling zal bindend zijn voor alle partijen.
9.2. In het onvoorziene geval van aanzienlijke variaties in productiekosten of andere kosten die van invloed zijn op de uiteindelijke prijs, aanvaardt de koper nu al dat het bedrijf om een prijsherziening kan vragen. Bij wijze van voorbeeld, het volgende kan aanleiding geven tot prijsherziening: wijzigingen in de prijs van grondstoffen, wijzigingen in de rechten van de koper, wijzigingen in wisselkoersen, wijzigingen in regels, wetten en/of voorschriften. Bij het ontbreken van een overeenkomst tussen de partijen binnen 30 kalenderdagen na het verzoek tot herziening of een andere schriftelijk overeengekomen termijn tussen de partijen, heeft het bedrijf het recht om de niet-uitgevoerde bestellingen van de koper te annuleren, via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging en een opzegtermijn van 30 kalenderdagen, zonder dat deze beëindiging recht geeft op enige vorm van compensatie. Als een geval van overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, kan het bedrijf vervolgens elke bestelling of elk contract beëindigen door de koper hiervan tien (10) werkdagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen. Een dergelijke beëindiging doet geen afbreuk aan de rechten van de partijen met betrekking tot een schending van het contract die zich voor deze beëindiging heeft voorgedaan. 

10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1.
De koper mag de door ondernemer geleverde producten uitsluitend doorverkopen onder de intellectuele eigendomsrechten, merknaam, handelsnaam en specificaties waaronder deze zijn geleverd. De koper verplicht zich tot strikte naleving van alle richtlijnen en instructies van het bedrijf met betrekking tot het gebruik van zijn handelsnamen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. 

10.2. De koper is niet gemachtigd om het handelsmerk of enig ander intellectueel eigendomsrecht van het bedrijf te reproduceren, exploiteren of vertegenwoordigen, zelfs niet gedeeltelijk. Er wordt geen enkele licentie gegeven. Voor elke reproductie, bijvoorbeeld op reclamemedia, is de schriftelijke toestemming van het bedrijf vereist.
De koper is verplicht de door ondernemer geleverde producten in de originele verpakking aan te bieden, te leveren en/of te verkopen en zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Vertrouwelijkheid en persoonlijke gegevens
11.1.
Alle informatie die wordt uitgewisseld of anderszins overgedragen tussen het bedrijf en de koper wordt vertrouwelijk behandeld, wordt niet bekendgemaakt aan derden en wordt alleen commercieel geëxploiteerd voor de doeleinden en in het kader van het contract, in overeenstemming met deze algemene verkoopvoorwaarden. 

11.2. Een partij mag dergelijke informatie desondanks beschikbaar stellen aan derden op voorwaarde dat de informatie al bekend was bij die partij op het moment dat de informatie werd ontvangen, of dat de informatie deel uitmaakt of gaat uitmaken van het publieke domein, anders dan door een fout van een van de partijen, of dat de informatie rechtmatig is ontvangen van een derde partij zonder een verplichting tot geheimhouding of dat het noodzakelijk is vanwege toepasselijke wet- en regelgeving.

11.3. Informatie mag aan derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, op voorwaarde dat de ontvanger van dergelijke informatie gebonden is aan een soortgelijke geheimhoudingsverplichting als deze voorwaarde.
11.4. De verplichtingen in deze clausule blijven van kracht na afloop/beëindiging van een contract en blijven van kracht tot acht (8) jaar na afloop/beëindiging.
11.5. In overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming worden de persoonsgegevens van de koper verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer om het beheer, de uitvoering, het onderhoud en de controle van de contractuele relatie en de nakoming van zijn respectieve wettelijke verplichtingen uit te voeren. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden en de legitieme belangen zijn: (i) het aangaan, uitvoeren, onderhouden en controleren van de contractuele relatie; (ii) het bestaan van een legitiem bedrijfsbelang dat bestaat in de uitvoering van dit contract; (iii) het voldoen aan wettelijke verplichtingen; (iv) eigen databases; en (v) het versturen van reclame- en/of promotieacties van welke aard dan ook. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan bevoegde autoriteiten in de uitoefening van hun functie of aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Persoonsgegevens worden verwerkt tijdens de uitvoering van het contract en daarna voor een periode van 6 jaar na beëindiging van dit contract, uitsluitend om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, tenzij, bij uitzondering, een langere verjaringstermijn voor juridische of contractuele acties van toepassing is. De koper aanvaardt ook het Privacybeleid van het bedrijf, beschikbaar op https://www.rovensa.com/privacy-policy/.
11.6. De houder van de persoonsgegevens kan de rechten van toegang, rectificatie, verzet, wissing, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking, het recht om zich te verzetten tegen verwerking op basis van geautomatiseerde besluiten en alle andere wettelijk erkende rechten, met betrekking tot de verwerking waarvoor elk van de partijen respectievelijk verantwoordelijk is, uitoefenen door te schrijven naar het Bedrijf via een brief gericht aan het hoofdkantoor ter attentie van Rovensa DPO of via e-mail – dataprotection@rovensa.com.

12. Diverse

12.1. De koper zal de goederen niet opnieuw verpakken of labelen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met het bedrijf voorafgaand aan de totstandkoming van een contract. In een dergelijk geval zal de koper altijd te goeder trouw handelen, namelijk als enige verantwoordelijk zijn voor het naleven van alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de verkoop van de goederen op de markt; het naleven van de aanwijzingen van het bedrijf en ervoor zorgen dat de nieuwe etikettering of verpakking voldoet aan de toepasselijke wetgeving en geen negatieve invloed heeft op de eigenschappen van de goederen; geen verontreiniging of vervalsing van de goederen toe te staan tijdens het ompakken; als enige aansprakelijk te zijn voor dergelijke goederen; en zal het Bedrijf vrijwaren en schadeloos stellen voor enig verlies, schade of letsel aan personen, het milieu of eigendommen in geval van verontreiniging of vervalsing.
12.2. Het is de koper niet toegestaan om de rechten of verplichtingen die hem zijn toegekend in deze algemene voorwaarden of in offertes, orders of contracten die met het bedrijf zijn gesloten, geheel of gedeeltelijk te delegeren, uit te besteden of over te dragen aan derden of aan andere gelieerde bedrijven zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf. 

12.3. Het is de koper niet toegestaan om de rechten of verplichtingen die hem worden toegekend in deze algemene voorwaarden of in offertes, orders of contracten die worden afgesloten met het bedrijf, geheel of gedeeltelijk te delegeren, uit te besteden of over te dragen aan derden of aan andere gelieerde bedrijven, zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf.
12.4. Ondernemer kan door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de koper zijn rechten of verplichtingen uit deze algemene voorwaarden of uit offertes, orders of contracten die op basis hiervan zijn gesloten, geheel of gedeeltelijk delegeren, uitbesteden of overdragen aan derden of andere gelieerde ondernemingen, zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming van de koper is vereist.
12.5. De Koper stemt er op voorhand mee in om mee te werken aan elke delegatie, onderaanneming of overdracht van rechten of verplichtingen.
12.6. Indien een bepaling (of een deel daarvan) van deze voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan een dergelijke bepaling (of het betreffende deel daarvan) uit de rest van de algemene voorwaarden worden weggelaten; de overige bepalingen van de algemene voorwaarden blijven echter van toepassing.
12.7. Het niet of vertraagd uitoefenen van een recht of voorrecht van een partij mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dit recht of voorrecht. Het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van een recht of voorrecht vormt geen belemmering voor de uitoefening ervan op een andere manier of in de toekomst. De Koper stemt ermee in om de verjaringstermijn van een rechtsvordering die wordt ingesteld in verband met de uitvoering van een bestelling te beperken tot één jaar, of ten minste, als een dergelijke beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, tot de kortste periode die door die wetgeving is toegestaan.
12.8. Voor de duur van en in verband met de zakelijke relatie met het bedrijf, zal de koper, evenals zijn directeuren, functionarissen, gelieerde ondernemingen, andere wettelijke vertegenwoordigers en werknemers, de toepasselijke anticorruptiewetgeving naleven en in het bijzonder direct noch indirect betalingen aan derden geven, aanbieden of beloven, noch betalingen van derden eisen, accepteren of beloften accepteren, voor zover deze betalingen de toepasselijke anticorruptiewetgeving schenden; zich verder bewust zijn van de verplichting van het bedrijf om op een ethische en maatschappelijk verantwoorde manier te handelen, de internationale normen inzake mensenrechten, milieubescherming en gepaste arbeidsomstandigheden na te leven, met inbegrip van het verbod op kinderarbeid; en, in het algemeen, het aannemen van strategieën gericht op het verminderen van de milieu-impact van de activiteiten.
12.9. De Koper verklaart en garandeert dat hij (a) een antiwitwasprogramma heeft aangenomen dat voldoet aan de vereisten van alle toepasselijke wet- en regelgeving; en (b) het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte zal stellen als een interne inspectie of een inspectie door de toepasselijke regelgevende instanties van zijn antiwitwasprogramma een materiële tekortkoming vaststelt en onmiddellijk een materiële tekortkoming zal verhelpen waarvan hij kennis krijgt.
12.10. Het bedrijf erkent en respecteert het belang van milieubehoud, de rechten van inheemse gemeenschappen en de bescherming van inheems land. We zetten ons in om op een milieuverantwoorde manier te werken en ethische normen na te leven in onze hele toeleveringsketen. We houden ons strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief die met betrekking tot landgebruik, ontbossing en inheemse rechten. We hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van elke vorm van illegale ontbossing, landontginning of schending van mensenrechten. Deze maatregelen om de integriteit van onze toeleveringsketen te waarborgen zijn essentieel voor ons. Maar het is belangrijk op te merken dat bij het betrekken van materialen en producten meerdere belanghebbenden en complexe netwerken betrokken zijn, wat risico’s met zich meebrengt die het bedrijf probeert te minimaliseren volgens de strengste normen. Door het delen van deze disclaimer willen we transparantie bieden en onze toewijding aan verantwoordelijke bedrijfspraktijken benadrukken. We moedigen onze belanghebbenden, waaronder klanten, aan om samen met ons te werken aan een duurzamere en rechtvaardigere toekomst. 

12.11. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt onder “Filiaal” verstaan: met betrekking tot het Bedrijf of de Koper, al naar gelang van toepassing, elke organisatie of andere juridische entiteit die, direct of indirect, zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gezamenlijke controle staat met de genoemde persoon. Controle betekent, met betrekking tot een persoon die geen individu is, het rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten of controleren van de macht om het management of het beleid van deze persoon te sturen of te doen sturen, hetzij door het bezit van stemrechtverlenende effecten, rechten om een meerderheid van zijn raad van bestuur of gelijkaardig managementorgaan te benoemen of te ontslaan, bij contract of op een andere manier, en verwijzingen naar “gecontroleerd” zullen dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden. Verder zijn de Rovensa bedrijven, naargelang het geval, het Rovensa bedrijf dat de factuur uitgeeft waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, Ascenza Agro,  S.A., Trade Corporation International, S.A.U., Idai Nature, S.L., Oro Agri Europe, S.A. en zijn filialen.

13. Jurisdictie en toepasselijk recht

13.1. Het contract en deze algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van de hoofdvestiging van het bedrijf, tenzij anders bepaald in andere toepasselijke voorwaarden of schriftelijk overeengekomen tussen het bedrijf en de koper. Mochten er discrepanties of geschillen ontstaan, dan zien de partijen af van elke andere jurisdictie en onderwerpen zij zich aan de rechtbanken van de locatie van het hoofdkantoor van het bedrijf, tenzij anders bepaald in andere van toepassing zijnde voorwaarden of schriftelijk overeengekomen tussen het bedrijf en de koper.

Versie geldig vanaf 1st van juli 2023