Skip to content

Generelle salgsbetingelser

De generelle salgsbetingelsene gjelder for alle tilbud, bestillinger og kontrakter knyttet til levering av varer og/eller tjenester fra alle selskaper i ROVENSA-konsernet.

Selskapets levering av varer og tjenester er underlagt disse generelle salgsbetingelsene og i tillegg kun gjeldende lovbestemmelser.

Ingen vilkår og betingelser som er i strid med eller avviker fra disse, skal aksepteres, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.

De generelle salgsbetingelsene kan påvirkes av eksisterende regionale tilpasninger som din salgspartner informerer om på avtaletidspunktet. Vennligst sjekk om dette er tilfelle.

Generelle salgsbetingelser

1. Virkeområde og håndhevbarhet

1.1. Disse generelle salgsbetingelsene gjelder for alle tilbud, bestillinger og fakturaer i forbindelse med levering av varer og/eller tjenester fra Rovensaselskapene (som definert nedenfor) og dets tilknyttede selskaper (heretter kalt “Selskapet”).
1.2. Selskapets levering av varer og tjenester er kun underlagt disse generelle salgsbetingelsene og i tillegg gjeldende lovbestemmelser. Vilkår som avviker fra disse, inkludert eventuelle generelle vilkår fra kjøperen, skal bare anses som bindende hvis de er bekreftet av selskapet i skriftlig form. Selskapets levering av varer, utførelse av tjenester eller aksept av betalinger utgjør ikke selskapets aksept av vilkår som avviker fra disse generelle salgsbetingelsene og gjeldende lovgivning.
1.3. Ingen vilkår og betingelser som er motsatte eller forskjellige fra disse skal aksepteres, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.
1.4. Kjøperen erklærer (i) å ha lest og forstått disse generelle salgsbetingelsene, (ii) at det å sende en bestilling innebærer en uforbeholden aksept av disse generelle salgsbetingelsene, som har forrang fremfor eventuelle betingelser som er inneholdt eller referert til i kjøperens bestilling, merknader eller andre steder, som ikke er uttrykkelig avtalt skriftlig av selskapet.
1.5. Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse generelle salgsbetingelsene over tid. Eventuelle endringer vil gjelde for bestillinger som legges inn etter endringen og gjøres tilgjengelig på www.rovensa.com/legal. Kjøperen kan til enhver tid be om å få tilsendt en fullstendig og oppdatert versjon av dette dokumentet.
1.6. Anvendelsen av Wien-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp er uttrykkelig utelukket.

2. Bestillingsskjema
2.1.
Bestillinger fra kjøperen er kun bindende for selskapet etter skriftlig aksept fra sistnevnte. En kontrakt er først inngått når Selskapet gir skriftlig bekreftelse eller når ordren er oppfylt av Selskapet.
2.2. Selskapets utstedelse av et bestillingsskjema som beskriver levering av varer og/eller tjenester, kjøperens aksept av dette og selskapets bekreftelse er underlagt disse generelle salgsbetingelsene. Kontrakten skal først inngås når selskapet bekrefter kjøperens aksept av tilbudet.
2.3. Når bestillingen er lagt inn, kan det ikke gjøres noen endringer i bestillingen, med mindre det foreligger et uttrykkelig skriftlig samtykke fra selskapet.
2.4. Bestillingsskjemaer utstedt av selskapet er kun bindende for selskapet i den gyldighetsperioden som er angitt i hvert enkelt bestillingsskjema. Selskapets produkttilbud gjelder så lenge lageret rekker.
2.5. Selskapets salg av varer til kjøperen skjer under forutsetning av at varene ikke skal eksporteres.
2.6. For å unngå tvil, vil hver enkelt bestilling som legges inn av kjøperen og aksepteres eller oppfylles av selskapet, utgjøre en separat individuell kontrakt, som de til enhver tid gjeldende vilkårene gjelder for.

3. Priser
3.1.
Varer og tjenester faktureres av selskapet til den prisen som er angitt i prislisten eller kontrakten som gjelder på leveringstidspunktet.
3.2. De oppgitte prisene inkluderer ikke merverdiavgift, skatter, importavgifter, andre avgifter eller kostnader pålagt av lokale myndigheter og eventuelle kostnader knyttet til retur av emballasje. Disse tilleggskostnadene må legges til prisen og dekkes av kjøperen.
3.3. Varer og tjenester er merverdiavgiftspliktige i henhold til gjeldende lov på leveringsstedet, med den satsen som gjelder på leveringstidspunktet.
3.4. Eventuell prisrabatt, også ved forskuddsbetaling, er underlagt skriftlig forhåndsavtale.
Leveringskostnadene, samt ansvaret for disse kostnadene, avtales med kjøperen og angis av selskapet i gjeldende prisliste eller kontrakt.

4. Levering
4.1.
Levering skal skje i henhold til de vilkår og frister som er avtalt mellom selskapet og kjøperen, og ved internasjonale leveranser kan INCOTERMS gjelde for tolkningen av disse.
4.2. Leveringstiden kan forlenges i tilfelle force majeure (se nedenfor) eller på grunn av uforutsigbare omstendigheter, samt ved forsinkelser forårsaket av hendelser som selskapet ikke har kontroll over og ikke med rimelighet kunne ha unngått. Kjøper skal så snart som mulig informeres om årsaken til og forventet varighet av forsinkelsen. En berettiget forsinkelse som skyldes slike hendelser, gir ikke kjøperen rett til erstatning.
4.3. Enhver utsettelse av leveringsdatoen, hvis kjøperen ber om det, må avtales skriftlig med selskapet. Under alle omstendigheter er kjøperen ansvarlig for alle skader på varene i denne ekstra perioden med utsettelse av leveringsdatoen. 4.4.Kjøpers nektelse av å akseptere levering av de bestilte varene eller tjenestene fritar ikke fra full betaling, i tillegg til ekstra kostnader for lagring av varene, gjeldende avgifter og/eller andre skader som selskapet påføres.
4.5. Alle leveringstider angitt av selskapet er veiledende og ikke bindende. Hvis selskapet av en eller annen grunn ikke er i stand til å levere varene innen den angitte leveringstiden, gir dette ikke kjøperen rett til å heve kontrakten eller utsette betalingen av varene.
4.6. Selskapet forbeholder seg retten til å foreta delleveranser og fakturering. Varene leveres av Selskapet eller dets logistikkleverandører til Kjøpers lager, med mindre annet er avtalt mellom partene.

5. Betaling
5.1.
Kjøperen skal betale prisen i den valuta og på de vilkår som er avtalt i gjeldende kontrakt eller på annen måte skriftlig avtalt mellom Kjøperen og Selskapet. Betaling med sjekk kan ikke aksepteres av Selskapet, med mindre dette er skriftlig avtalt på forhånd mellom Kjøperen og Selskapet, og betaling med gjeldsbrev må i hvert enkelt tilfelle aksepteres skriftlig av Selskapet. Selskapet kan, alltid i god tro, holde tilbake levering av varene til tidspunktet for bekreftelse av betaling. Kostnadene ved innkreving skal dekkes av kjøperen.
5.2. Alle skatter, avgifter, bankprovisjoner eller andre utgifter i forbindelse med betaling av Prisen bæres av Kjøperen, med mindre annet følger av gjeldende lov.
5.3. Selskapet forbeholder seg retten til å kreve betaling før levering av varene, med mindre en annen betalingsfrist er angitt i fakturaen.
5.4. Den avtalte prisen skal tillegges de avgifter som gjelder på det tidspunktet fakturaen utstedes, samt transportkostnader og andre berettigede utgifter som måtte være aktuelle.
5.5. Ved manglende betaling vil det påløpe renter til den høyeste lovlige satsen for handelstransaksjoner i bestemmelseslandet.
5.6. Hvis selskapet godtar betaling i avdrag, vil manglende betaling av ett av avdragene fremskynde full betaling, noe som gir selskapet rett til umiddelbart å kreve betaling av hele beløpet og be om at kontrakten heves.
5.7. Alle beløp som skal betales til selskapet, skal betales i sin helhet. Kjøperen skal ikke holde tilbake noe beløp på grunn av krav, kontraktsbrudd eller andre årsaker som skal rettferdiggjøre tilbakeholdelsen. Det er forbudt å foreta oppgjør eller motregning av skyldige beløp knyttet til varer og tjenester levert av selskapet, med unntak av krav som er ubestridte eller som er stadfestet ved endelig avgjørelse av en kompetent domstol.
5.8. Ved retur av varer skal transportkostnadene dekkes av kjøperen eller selskapet, avhengig av returens art. Ved forringelse av varene av grunner som ikke kan tilskrives selskapet, vil ingen refusjon bli akseptert. Ingen retur vil bli akseptert etter 15 dager fra datoen for levering av varene. Hvis en retur av kommersielle grunner aksepteres etter 15 dager, vil alle kostnader bli dekket av kjøperen etter at varene er levert og de relevante administrative prosedyrene er fullført, hvis det er aktuelt, av de kompetente myndighetene.
5.9. Kjøperen kan ikke gjøre fradrag i betalingen eller andre endringer i form av korreksjon, oppgjør eller motregning, uansett årsak. Hvis betaling ikke skjer på den fastsatte datoen, vil ethvert beløp som forfaller i henhold til den aktuelle ordren eller andre beløp som skal betales til selskapet av noe slag, forfalle til umiddelbar betaling uavhengig av tidligere avtalte betingelser og uten noe formelt varsel.
5.10. Dersom kjøperen misligholder en enkelt forfallsdato eller ikke overholder betalingsbetingelsene, forbeholder selskapet seg retten til etter eget skjønn og uten annen begrunnelse å: (i) umiddelbart kansellere eventuelle spesielle kommersielle vilkår og betingelser som er gitt til kjøperen, (ii) suspendere eller kansellere pågående bestillinger uten varsel eller kompensasjon, (iii) kreve forskuddsbetaling (før forsendelse) for eventuelle senere leveranser, (iv) kreve umiddelbar betaling av hele restbeløpet.
5.11. Hvis kjøperen helt eller delvis misligholder noen av sine forpliktelser, vil dette føre til bortfall av avtaleperioden, og selskapet kan følgelig umiddelbart stanse enhver pågående tjeneste eller kontrakt, og kjøperen er forpliktet til, på forespørsel fra selskapet, umiddelbart å betale skyldige beløp uansett årsak. Selskapet kan kreve forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lovgivning.
5.12. Fakturaer utstedt av selskapet skal betales i henhold til de vilkår som er fastsatt i fakturaen, og som er skriftlig avtalt med kjøperen. I mangel av slik avtale skal fakturaer betales innen 60 dager.
Hvis selskapet får informasjon om at kjøperens betalingsevne er svekket før levering eller henting (alt etter hva som er tilfelle) av varene eller tjenestene, kan selskapet kreve hel eller delvis betaling av prisen for slike varer og/eller tjenester før levering eller henting (alt etter hva som er tilfelle), eller at kjøperen stiller en garanti for betaling i en form som selskapet anser som hensiktsmessig.
5.13. Kreditnotaer skal ha samme betalingsbetingelser som ordinære fakturaer. Oppgjør av fakturaer fra kreditnotaer med senere forfallsdato vil ikke bli akseptert. . Selskapet vil kun gjøre opp kreditnotaer utstedt på de respektive forfallsdatoene dersom det ikke foreligger forfalte fakturaer, og aldri før den respektive forfallsdatoen.
5.14. Hvis kjøperen også er leverandør, må de generelle betalingsbetingelsene tilpasses, og betaling av leverandørfakturaer vil alltid være begrenset til at det ikke foreligger utestående fakturaer som kjøper.
5.15. Selskapet benytter seg av kredittforsikringer for sine kunder. Ved manglende betaling eller betalingsforsinkelse er selskapet tvunget til å informere forsikringsselskapet om misligholdet, uten ansvar for de direkte eller indirekte konsekvensene dette vil ha for kundens kredittvurdering.

6. Tittel og risiko
6.1.
Selskapet forbeholder seg uttrykkelig eiendomsretten til de leverte varene og tjenestene frem til fullstendig betaling av prisen og eventuelle andre kostnader som måtte påløpe, uavhengig av datoen for levering av slike varer og tjenester. Ikke desto mindre aksepterer og erklærer kunden at kontroll over de bestilte varene og tjenestene oppnås i det øyeblikket bestillingen bekreftes i tråd med prosedyren fastsatt i disse generelle salgsbetingelsene.
6.2. Ved manglende betaling på forfallsdatoen kan selskapet når som helst beordre kjøperen til å returnere varene, og kostnadene for dette skal dekkes av kjøperen.
6.3. Kjøperen erklærer og garanterer at varene som er underlagt dette eiendomsforbeholdet, alltid skal kunne identifiseres som Selskapets eiendom, og skal derfor oppbevare dem i samme stand som de ble levert i frem til datoen for full betaling av prisen. Hvis kjøperen videreselger eller lover å selge varene før eiendomsretten er overført, skal kjøperen varsle de involverte tredjepartene om at varene er underlagt selskapets eiendomsforbehold.
6.4. Risikoen for varene går over på kjøperen i henhold til gjeldende Incoterm.
6.5. Uavhengig av det ovennevnte er Kjøperen, dersom han kjøper Selskapets produkter for videresalg, ene og alene ansvarlig for den kommersielle håndteringen og skal sende produktene til sine kunder på egen risiko. Kjøperen er i første omgang ansvarlig for reklamasjoner, returer og angrerett i forbindelse med kjøp av produktene, og først i andre omgang er selskapet ansvarlig for disse. Under alle omstendigheter anbefaler selskapet at kjøperen opptrer med forsiktighet og sunn fornuft når han eller hun samhandler med andre brukere og kunder, særlig med tanke på anbefalingene på etikettene på produktene. Selskapet skal gjøre tilgjengelig all kommersiell og teknisk informasjon som er nødvendig for å oppfylle det som er avtalt her. Denne informasjonen skal imidlertid være taushetsbelagt og kan ikke gis videre til tredjeparter uten skriftlig tillatelse fra selskapet. Kjøperen er forpliktet til å sette seg inn i all informasjon som er gjort tilgjengelig, og må ha tilstrekkelig opplæring for å kunne tilby produktene for videresalg.

7. Ansvar
7.1.
Kjøperen skal undersøke varene ved levering og kontrollere om leveransen svarer til det som er avtalt med hensyn til mengde, kvalitet og art. Selskapet vil ikke akseptere noen reklamasjon ved signering av følgeseddelen uten innsigelser fra kunden, med unntak av skjulte mangler, som må meldes til selskapet innen maksimalt 15 dager fra leveringsdatoen for varene, noe som kan gjøres digitalt.
7.2. Selskapet skal ikke påta seg noe som helst ansvar som følge av: (i) skader forårsaket av feil håndtering av varene (feil dosering, påføringsform, lagringsforhold, endringer i emballasje osv.) eller andre faktorer utenfor selskapets kontroll eller utenfor dets kontrollsfære som kan påvirke produktets kvalitet eller effektivitet; (ii) skader forårsaket av force majeure; (iii) og generelt enhver omstendighet utenfor selskapets direkte innflytelse og som ikke kan anses å ligge innenfor selskapets rimelige oppfyllelse av kontrakten.
7.3. Selskapets ansvar er begrenset til å erstatte varene, eller til å betale verdien av de defekte varene, uten at andre typer krav aksepteres.
7.4. Selskapet erklærer at de leverte varene, i originalemballasjen, er i samsvar med de avtalte spesifikasjonene og oppfyller de juridiske kravene som gjelder for disse varene på produksjonsstedet. Bruken av varene, håndteringen og lagringen av dem må oppfylle visse krav som er kjøpers ansvar. Kjøperen påtar seg derfor eneansvaret for eventuelle skader på personer, dyr og avlinger og andre skader på personer eller eiendom som følge av bruken av varene. Selskapet er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av uegnede lagringsforhold, bruk av uegnet behandlings- eller spredningsutstyr eller manglende samsvar. Det samme gjelder bruk under ugunstige klimatiske eller meteorologiske forhold, eller hvis varene som brukes ikke er tilpasset jordsmonnet eller sorten som dyrkes.
7.5. Kjøperen skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at varene som kjøpes fra selskapet, brukes i samsvar med gjeldende lov- og forskriftskrav og standarder.
7.6. Selskapets ansvar for skade eller tap forårsaket av kontraktsbrudd eller brudd på en lovbestemmelse er under alle omstendigheter begrenset til prisen som kjøperen har betalt for varene eller tjenestene som forårsaket den aktuelle skaden eller tapet. Selskapet skal nemlig ikke være ansvarlig overfor kjøperen i henhold til disse generelle vilkårene eller noen kontrakt eller ordre for tap av fortjeneste, tap av faktisk eller forventet fortjeneste, markedstap, tap av kontrakter, tap av goodwill eller omdømmetap, tap av forventede besparelser, tap av, skade på eller ødeleggelse av data; indirekte eller tilfeldige tap eller skader av enhver art, uansett hvordan de oppstår, og uansett om slike tap eller skader var forutsigbare eller forutsett av selskapet og kjøperen, eller om de skyldes eller er forårsaket av kontraktsbrudd, erstatningsansvar, brudd på lovbestemmelse eller annet.
7.7. Garantiperioden for varer kjøpt av kjøperen skal være som angitt på emballasjen til hvert produkt eller som avtalt skriftlig mellom selskapet og kjøperen.

8. Avfall og miljø
8.1.
Kjøper er eneansvarlig for håndtering, lagring, transport og levering av emballasjeavfall eller brukt emballasje for miljøhåndtering i henhold til gjeldende lover og forskrifter på leveringsstedet.

9. Force majeure
9.1.
Selskapet er fritatt fra konsekvensene av manglende oppfyllelse av en eller flere av sine forpliktelser dersom slik manglende oppfyllelse skyldes en force majeure-hendelse eller en hendelse utenfor selskapets kontroll. Som force majeure regnes alle hendelser som inntreffer uavhengig av selskapet og kjøperen, og som helt eller delvis hindrer oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene. En hendelse anses som force majeure eller en tilfeldig hendelse, som et eksempel og i tillegg til de hendelsene som normalt er fastsatt i lovgivningen: (i) force majeure, herunder oversvømmelse, jordskjelv, storm, pest, epidemi, pandemi, syklon, tyfon, orkan, tornado, snøstorm, vulkansk aktivitet, jordskred, flodbølge, tsunami, skade eller ødeleggelse som følge av lynnedslag, tørke eller andre naturkatastrofer; (ii) eksplosjon, brann eller ødeleggelse av maskiner, utstyr, fabrikker eller enhver form for installasjon eller bygning; (iii) havari, mekaniske vanskeligheter eller svikt i utstyr, maskiner, rørledninger, lagringsanlegg, lasteanlegg, transport (herunder transport med fartøy, lekter, jernbane eller lastebil), telekommunikasjon eller andre forsyningstjenester, herunder elektrisk kraft, gass eller vann; (iv) manglende evne til å skaffe energi, kraft, forsyningstjenester (herunder elektrisk kraft, gass eller vann), råvarer, arbeidskraft, transport eller fasiliteter; (v) avbrudd i transport eller rørledninger eller stenging eller forstyrrelse av internasjonale handelsruter; (vi) krig (enten erklært eller ikke), væpnet konflikt eller alvorlig trussel om krig (herunder fiendtlig angrep, blokade, militær embargo), fiendtligheter, invasjon, handling fra en fremmed fiende, omfattende militær mobilisering, innføring av sanksjoner, avbrytelse av diplomatiske forbindelser eller lignende handlinger; (vii) borgerkrig, opptøyer, opprør og revolusjon, militær eller usurpert makt, opprør, sivil uro eller uorden, pøbelvold, sivil ulydighet; (viii) terrorhandlinger, sabotasje eller sjørøveri; (ix) kjernefysisk, kjemisk eller biologisk forurensning eller lydbom; (x) overholdelse av lover eller offentlige pålegg, regler, forskrifter eller instrukser, eller tiltak iverksatt av en regjering eller offentlig myndighet (enten de er lovlige eller ulovlige), portforbud, ekspropriasjon, ekspropriasjon, ekspropriasjon, beslagleggelse av verk, rekvisisjon, nasjonalisering, innføring av embargo eller sanksjoner, eksport- eller importrestriksjoner, kvoter eller andre restriksjoner eller forbud, eller unnlatelse av å gi nødvendig lisens eller samtykke; (xi) tap til sjøs eller ekstreme ugunstige værforhold (for eksempel islagte sjøveier); og (xii) generelle arbeidskonflikter, for eksempel, men ikke begrenset til, boikott, streik eller lockout, arbeidsnedleggelse, okkupasjon av fabrikker og lokaler Hvis selskapet eller noen av dets tilknyttede selskaper på grunn av force majeure-hendelser ikke har tilstrekkelig lagerbeholdning til å oppfylle alle sine forpliktelser, kan selskapet etter eget skjønn fordele tilgjengelig lagerbeholdning mellom kundene på en måte som det anser som rettferdig, rimelig og rimelig med tanke på selskapets interne behov, behovene til dets tilknyttede selskaper og dets faste kunder, og en slik fordeling skal være bindende for alle parter.
9.2. Ved uforutsette og vesentlige endringer i produksjonskostnadene eller andre kostnader som påvirker den endelige prisen, aksepterer Kjøper allerede nå at Selskapet kan be om prisjustering. Eksempelvis kan følgende gi grunnlag for prisjustering: endringer i råvarepriser, endringer i kjøpers avgifter, endringer i valutakurser, endringer i regler, lover og/eller forskrifter. I mangel av en avtale mellom partene innen 30 kalenderdager etter anmodningen om prisrevisjon eller en annen frist som er skriftlig avtalt mellom partene, har selskapet rett til å kansellere kjøpers bestillinger som ikke er oppfylt, via et rekommandert brev med kvittering for mottak og en oppsigelsesfrist på 30 kalenderdager, uten at en slik oppsigelse gir rett til noen form for kompensasjon. Hvis en Force Majeure-hendelse varer i mer enn tre (3) måneder, kan selskapet deretter si opp enhver ordre eller kontrakt med ti (10) virkedagers skriftlig varsel til kjøperen. En slik oppsigelse skal ikke berøre partenes rettigheter med hensyn til eventuelle kontraktsbrudd som har oppstått før oppsigelsen.

10. Immaterielle rettigheter
10.1.
Kjøperen kan kun videreselge produkter levert av selskapet under de immaterielle rettighetene, varemerket, handelsnavnet og spesifikasjonene de ble levert under. Kjøperen forplikter seg til å følge alle direktiver og instruksjoner fra selskapet når det gjelder bruk av selskapets handelsnavn, varemerker og andre immaterielle rettigheter.
10.2. Kjøperen er ikke autorisert til å reprodusere, utnytte eller representere, selv ikke delvis, varemerket eller andre immaterielle rettigheter tilhørende selskapet. Det gis ingen lisens av noe slag. Enhver gjengivelse, for eksempel i reklamemedier, krever skriftlig samtykke fra selskapet. Kjøperen er forpliktet til å tilby, levere og/eller selge produktene som leveres av selskapet i originalemballasjen og til å overholde alle gjeldende lover og forskrifter.

11. Konfidensialitet og personopplysninger
11.1.
All informasjon som utveksles eller på annen måte overføres mellom selskapet og kjøperen, skal behandles konfidensielt, ikke utleveres til tredjeparter og kun utnyttes kommersielt for avtalens formål og innenfor avtalens rammer, i henhold til disse generelle salgsbetingelsene.
11.2. En part kan likevel gjøre slik informasjon tilgjengelig for tredjeparter, forutsatt at informasjonen allerede var kjent for denne parten på det tidspunktet informasjonen ble mottatt, eller at informasjonen er eller blir en del av offentligheten på annen måte enn på grunn av feil fra en av partene, eller at den er rettmessig mottatt fra en tredjepart uten taushetsplikt, eller at det er nødvendig på grunn av gjeldende lover og forskrifter.
11.3. Opplysninger kan utleveres til tredjeparter i den grad det er nødvendig for å gjennomføre kontrakten, forutsatt at mottakeren av slike opplysninger er bundet av en taushetsplikt tilsvarende dette vilkåret.
11.4. Forpliktelsene i dette punktet gjelder også etter at en kontrakt er utløpt/oppsagt, og skal gjelde i åtte (8) år etter at kontrakten er utløpt/oppsagt.
11.5. I samsvar med personvernreglene vil Kjøperens personopplysninger bli behandlet under Selskapets ansvar for å administrere, gjennomføre, vedlikeholde og kontrollere kontraktsforholdet og oppfylle sine respektive juridiske forpliktelser. Behandlingen av opplysningene er nødvendig for de formålene som er angitt ovenfor, og de legitime interessene er: (i) inngåelse, gjennomføring, oppfyllelse og kontroll av kontraktsforholdet; (ii) eksistensen av en legitim forretningsinteresse som består i gjennomføringen av denne kontrakten; (iii) overholdelse av juridiske forpliktelser; (iv) egne databaser; og (v) sending av reklame og/eller salgsfremmende tiltak av noe slag. Personopplysninger vil kun bli videreformidlet til kompetente myndigheter i forbindelse med utøvelsen av deres funksjoner eller til tredjeparter når dette er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten. Personopplysninger vil bli behandlet under utførelsen av kontrakten og deretter i en periode på 6 år etter kontraktens opphør, utelukkende med det formål å overholde gjeldende lovgivning, med mindre det unntaksvis gjelder en lengre foreldelsesfrist for juridiske eller kontraktsmessige handlinger. Kjøperen godtar også selskapets personvernerklæring, som er tilgjengelig på https://www.rovensa.com/privacy-policy/.
11.6. Innehaveren av personopplysningene kan utøve rettighetene til tilgang, retting, innsigelse, sletting, portabilitet, begrensning av behandling, retten til å motsette seg behandling basert på automatiserte avgjørelser og andre rettigheter som er anerkjent i loven, med hensyn til behandlingen som hver part er ansvarlig for, ved å skrive til selskapet via brev adressert til hovedkontoret til Rovensa DPO eller via e-post – dataprotection@rovensa.com.

12. Diverse
12.1.
Kjøperen skal verken ompakke eller ommerke varene, med mindre annet er skriftlig avtalt med selskapet før kontraktsinngåelse. I slike tilfeller skal kjøperen alltid handle i god tro, det vil si være eneansvarlig for å overholde alle lover og forskrifter som gjelder for salg av varene på markedet, følge selskapets anvisninger og sikre at den nye merkingen eller emballasjen er i samsvar med gjeldende lovgivning og ikke påvirker varens egenskaper negativt; ikke tillate forurensning eller forfalskning av varene under ompakkingen; være eneansvarlig for slike varer; og holde selskapet skadesløs for tap, skade eller skade på personer, miljø eller eiendom som kan oppstå i tilfelle forurensning eller forfalskning.
12.2. Kjøperen kan ikke delegere, sette ut i underentreprise eller overdra, helt eller delvis, sine rettigheter eller forpliktelser i disse generelle vilkårene eller i tilbud, bestillinger eller kontrakter inngått med selskapet, verken til tredjeparter eller andre tilknyttede selskaper, uten skriftlig samtykke fra selskapet.
12.3. Selskapet kan, ved enkelt skriftlig varsel til kjøperen, helt eller delvis delegere, sette ut i underentreprise eller overdra sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse generelle vilkårene eller i tilbud, bestillinger eller kontrakter som er inngått på grunnlag av disse, enten til tredjeparter eller til andre tilknyttede selskaper, uten å kreve skriftlig samtykke fra kjøperen.
12.4. Kjøperen forplikter seg på forhånd til å samarbeide ved delegering, underleveranser eller overdragelse av rettigheter eller forpliktelser.
12.5. Hvis en bestemmelse (eller en del av en bestemmelse) i disse vilkårene anses å være ulovlig eller ikke kan håndheves, kan en slik bestemmelse (eller den relevante delen av bestemmelsen) utelates fra resten av de generelle vilkårene; de øvrige bestemmelsene i de generelle vilkårene skal imidlertid fortsatt gjelde.
12.6. Unnlatelse eller forsinkelse i utøvelsen av en av partenes rettigheter eller privilegier skal ikke tolkes som et avkall på slike rettigheter eller privilegier. Hel eller delvis utøvelse av en rettighet eller et privilegium er ikke til hinder for utøvelse av samme rettighet eller privilegium på en annen måte eller i fremtiden. Kjøperen samtykker i å redusere foreldelsesfristen for ethvert søksmål som innledes i forbindelse med utførelsen av en ordre, til ett år, eller i det minste, hvis en slik begrensning ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov, til den korteste perioden som er tillatt i henhold til nevnte lov.
12.7. Så lenge forretningsforholdet med selskapet varer, og i forbindelse med dette, skal kjøperen, samt selskapets styremedlemmer, ledere, tilknyttede selskaper, andre juridiske representanter og ansatte overholde gjeldende antikorrupsjonslover, og spesielt verken direkte eller indirekte gi, tilby eller love betalinger til tredjeparter eller kreve, akseptere eller akseptere løfter om betalinger fra tredjeparter, i den grad disse betalingene er i strid med gjeldende antikorrupsjonslover; videre å være klar over selskapets forpliktelse til å opptre på en etisk og sosialt ansvarlig måte, overholde internasjonale standarder for menneskerettigheter, miljøvern og hensiktsmessige arbeidsforhold, herunder forbud mot barnearbeid, og generelt innføre strategier for å redusere virksomhetens miljøpåvirkning.
12.8. Kjøperen erklærer og garanterer at han (a) har vedtatt et program for bekjempelse av hvitvasking av penger som oppfyller kravene i alle gjeldende lover og forskrifter, og (b) umiddelbart vil varsle selskapet dersom en intern inspeksjon eller en inspeksjon av relevante tilsynsmyndigheter av programmet for bekjempelse av hvitvasking av penger avdekker vesentlige mangler, og umiddelbart vil rette opp eventuelle vesentlige mangler som han får kjennskap til.
12.9. Selskapet anerkjenner og respekterer betydningen av miljøvern, urfolks rettigheter og beskyttelse av urfolks landområder. Vi forplikter oss til å drive på en miljømessig ansvarlig måte og opprettholde etiske standarder i hele leverandørkjeden. Vi overholder alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert de som gjelder arealbruk, avskoging og urfolks rettigheter. Vi har nulltoleranse for enhver form for ulovlig avskoging, landinngrep eller brudd på menneskerettighetene. Disse tiltakene for å sikre integriteten i leverandørkjeden vår er avgjørende for oss. Men det er viktig å være klar over at innkjøp av materialer og produkter involverer flere interessenter og komplekse nettverk, noe som innebærer risikoer som selskapet forsøker å minimere i forhold til de strengeste standarder. Ved å dele denne ansvarsfraskrivelsen ønsker vi å skape åpenhet og understreke vårt engasjement for ansvarlig forretningspraksis. Vi oppfordrer våre interessenter, inkludert kunder, til å bli med oss i arbeidet med å skape en mer bærekraftig og rettferdig fremtid.
12.10. I disse generelle salgsbetingelsene menes med “tilknyttet selskap” i forhold til selskapet eller kjøperen, alt etter hva som er relevant, enhver organisasjon eller annen juridisk enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med den angitte personen. Med kontroll menes, når det gjelder en person som ikke er en enkeltperson, å eie eller kontrollere, direkte eller indirekte, makten til å styre eller forårsake styringen av ledelsen eller politikken til en slik person, enten gjennom eierskap av stemmeberettigede verdipapirer, rett til å utnevne eller avsette et flertall av styret eller tilsvarende ledelsesorgan, ved kontrakt eller på annen måte, og henvisninger til “Kontrollert” skal tolkes i samsvar med dette. Videre er Rovensa-selskapene det Rovensa-selskapet som utsteder fakturaen disse vilkårene gjelder for, Ascenza Agro, S.A., Trade Corporation International, S.A.U., Idai Nature, S.L., Oro Agri Europe, S.A. og dets tilknyttede selskaper.

13. Jurisdiksjon og gjeldende lov
13.1. Kontrakten og disse generelle vilkårene skal tolkes i samsvar med loven på selskapets hovedkontor, med mindre annet er fastsatt i andre gjeldende vilkår og betingelser eller avtalt skriftlig mellom selskapet og kjøperen. Skulle det oppstå uoverensstemmelser eller tvister, fraskriver partene seg enhver annen jurisdiksjon og underkaster seg domstolene i jurisdiksjonen til selskapets hovedkontor, med mindre annet er fastsatt i andre gjeldende vilkår og betingelser eller avtalt skriftlig mellom selskapet og kjøperen.

Versjon gyldig fra 1st juli 2023