Skip to content

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert, przetargów, zamówień i umów dotyczących dostaw towarów i/lub usług przez wszystkie spółki Grupy ROVENSA.

Dostawa towarów i usług przez Spółkę podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży oraz dodatkowo wyłącznie obowiązującym przepisom prawa.

Żadne warunki przeciwne lub odmienne od niniejszych nie będą akceptowane, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

Na Ogólne Warunki Sprzedaży mogą mieć wpływ istniejące dostosowania regionalne lub inne pisemne uzgodnienia, które są przekazywane w momencie zawierania umowy przez Państwa partnera handlowego i mogą zastąpić klauzule i warunki zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Prosimy o sprawdzenie, czy tak jest.

Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Zakres i wykonalność
1.1.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich wycen, ofert, zamówień i faktur związanych z dostawą towarów i/lub usług przez Rovensa Companies (zgodnie z definicją poniżej) i jej Podmioty Powiązane (zwane dalej “Spółką”).
1.2. Dostawa towarów i usług przez Spółkę podlega wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży oraz dodatkowo obowiązującym przepisom prawa. Warunki różniące się od nich, w tym wszelkie ogólne warunki Kupującego, będą uważane za wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez Spółkę w formie pisemnej. Dostawa towarów przez Spółkę, wykonanie usług lub przyjęcie płatności nie stanowi akceptacji przez Spółkę warunków, które różnią się od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i obowiązującego prawa ustawowego.
1.3. Żadne warunki przeciwne lub odmienne od niniejszych nie będą akceptowane, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.
1.4. Kupujący oświadcza, że (i) przeczytał i zrozumiał niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, (ii) że wysłanie zamówienia oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, które mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami zawartymi lub wymienionymi w zamówieniu Kupującego, zawiadomieniach lub gdzie indziej, które nie zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie przez Spółkę. 

1.5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w czasie. Wszelkie zmiany będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu i udostępnieniu na stronie www.rovensa.com/legal. Kupujący może w każdej chwili zażądać otrzymania pełnej i aktualnej wersji niniejszego dokumentu.
1.6. Zastosowanie Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone.

2. Formularz zamówienia
2.1.
Zamówienia złożone przez Kupującego będą wiążące dla Spółki dopiero po ich pisemnym zaakceptowaniu przez Spółkę. Umowa zostaje zawarta tylko wtedy, gdy Spółka wyda pisemne potwierdzenie lub gdy zamówienia zostaną zrealizowane przez Spółkę.
2.2. Wystawienie przez Spółkę formularza zamówienia opisującego dostawę towarów i/lub usług, jego przyjęcie przez Kupującego i potwierdzenie przez Spółkę podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży. Umowa zostaje zawarta dopiero po potwierdzeniu przez Spółkę przyjęcia oferty przez Kupującego.
2.3. Po złożeniu zamówienia nie można wprowadzać w nim żadnych zmian, chyba że za wyraźną pisemną zgodą Spółki. 2.4.Formularze zamówień wydane przez Spółkę są wiążące dla Spółki wyłącznie w okresie ważności określonym w każdym formularzu zamówienia. Dobre oferty Spółki są ważne do wyczerpania zapasów.
2.5. Sprzedaż towarów przez Spółkę na rzecz Kupującego odbywa się przy założeniu, że towary nie są przeznaczone na eksport.
2.6. W celu uniknięcia wątpliwości, każde indywidualne zamówienie złożone przez Kupującego i przyjęte lub zrealizowane przez Spółkę stanowi odrębną indywidualną umowę, do której mają zastosowanie warunki obowiązujące w danym czasie.

3. Ceny
3.1.
Towary i usługi są fakturowane przez Spółkę po cenie wskazanej w cenniku lub umowie obowiązującej w momencie dostawy.
3.2. Podane ceny nie obejmują podatku VAT, podatków, ceł importowych, innych opłat lub kosztów nałożonych przez władze lokalne oraz wszelkich kosztów związanych ze zwrotem opakowania. Te dodatkowe koszty należy doliczyć do ceny, którą ponosi Kupujący.
3.3. Towary i usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu dostawy, według stawki obowiązującej w momencie dostawy.
3.4. Wszelkie rabaty cenowe, jeśli mają zastosowanie, a nawet z powodu płatności z góry, podlegają uprzedniemu pisemnemu uzgodnieniu.
Koszt dostawy, jak również odpowiedzialność za ten koszt, są uzgadniane z Kupującym i wskazywane przez Spółkę w obowiązującym cenniku lub umowie. 

4. Dostawa
4.1.
Dostawa zostanie zrealizowana z zastrzeżeniem warunków i terminów uzgodnionych pomiędzy Spółką a Kupującym, do interpretacji których, w przypadku dostaw międzynarodowych, mogą mieć zastosowanie INCOTERMS.
4.2. Okres dostawy może zostać przedłużony w przypadku wystąpienia siły wyższej (patrz poniżej) lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności, a także w przypadku opóźnień spowodowanych zdarzeniami, nad którymi spółka nie ma kontroli i których nie mogła w rozsądny sposób uniknąć. Kupujący zostanie jak najszybciej poinformowany o przyczynie i przewidywanym czasie trwania opóźnienia. Wszelkie uzasadnione opóźnienia spowodowane takimi zdarzeniami nie powodują powstania prawa do odszkodowania dla Kupującego. 4.3. Jakiekolwiek przesunięcie terminu dostawy, na żądanie Kupującego, wymaga pisemnej zgody Spółki. W każdym przypadku Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone towarom w tym dodatkowym okresie przesunięcia terminu dostawy.
4.4. Odmowa przyjęcia dostawy zamówionych towarów lub usług przez Kupującego nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej zapłaty, oprócz dodatkowych kosztów przechowywania towarów, obowiązujących podatków i/lub innych szkód wyrządzonych Spółce.
4.5. Wszystkie terminy dostawy wskazane przez Spółkę są orientacyjne i niewiążące. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu Spółka nie jest w stanie dostarczyć towarów we wskazanym terminie dostawy, nie daje to Kupującemu prawa do rozwiązania umowy lub opóźnienia płatności za towary.
4.6. Spółka zastrzega sobie prawo do częściowych dostaw i fakturowania. Towary będą dostarczane przez Spółkę lub jej dostawców logistycznych do magazynu Kupującego, chyba że strony uzgodnią inaczej.

5. Płatność
5.1.
Kupujący zapłaci cenę w walucie i na warunkach uzgodnionych w obowiązującej umowie lub w inny sposób uzgodniony między Kupującym a Spółką na piśmie. Płatność czekiem nie może być zaakceptowana przez Spółkę, pod warunkiem uprzedniego pisemnego porozumienia pomiędzy Kupującym a Spółką, a płatności wekslem podlegają uprzedniej pisemnej akceptacji przez Spółkę, w każdym przypadku. Zawsze z zastrzeżeniem zasady dobrej wiary, Spółka może wstrzymać dostawę towarów do czasu potwierdzenia płatności. Koszty odbioru ponosi Kupujący.
5.2. Wszelkie podatki, opłaty, prowizje bankowe lub inne wydatki związane z zapłatą Ceny ponosi Kupujący, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
5.3. Spółka zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty przed dostawą towarów, chyba że na fakturze podano inny termin płatności.
5.4. Do ustalonej ceny należy doliczyć podatki obowiązujące w momencie wystawienia faktury oraz koszty transportu i inne uzasadnione wydatki, które mogą mieć zastosowanie.
5.5. W przypadku braku płatności naliczone zostaną odsetki w wysokości maksymalnej stawki obowiązującej w transakcjach handlowych w kraju przeznaczenia.
5.6. W przypadku, gdy Spółka wyrazi zgodę na płatność w ratach, brak płatności jednej z rat przyspieszy pełną płatność, dając Spółce prawo do natychmiastowego żądania zapłaty pełnej kwoty i żądania rozwiązania umowy.
5.7. Wszystkie kwoty należne Spółce muszą zostać zapłacone w całości. Kupujący nie wstrzyma żadnej kwoty z powodu roszczeń, naruszenia umowy lub jakiejkolwiek innej przyczyny mającej uzasadniać wstrzymanie. Rozliczenie lub potrącenie kwot należnych i związanych z towarami i usługami świadczonymi przez Spółkę jest zabronione, z wyjątkiem roszczeń, które są bezsporne lub zostały uwzględnione prawomocnym orzeczeniem sądu właściwej jurysdykcji.
5.8. W przypadku zwrotu towaru koszt transportu ponosi Kupujący lub Spółka w zależności od charakteru zwrotu. W przypadku pogorszenia jakości towarów z przyczyn nieleżących po stronie Spółki, zwrot nie zostanie przyjęty. Zwrot nie zostanie przyjęty po upływie 15 dni od daty dostawy towaru. Jeśli ze względów handlowych zwrot zostanie przyjęty po upływie 15 dni, wszystkie koszty zostaną poniesione przez Kupującego po dostarczeniu towarów i zakończeniu odpowiednich procedur administracyjnych, w stosownych przypadkach, przez właściwe organy.
5.9. Kupujący nie może dokonywać żadnych potrąceń z płatności lub innych modyfikacji w formie korekty, rozliczenia lub potrącenia debetu, z jakiegokolwiek powodu. W przypadku, gdy płatności nie zostaną dokonane w ustalonym terminie, wszelkie kwoty należne z tytułu danego zamówienia lub inne kwoty należne Spółce jakiegokolwiek rodzaju staną się natychmiast wymagalne, niezależnie od wcześniej uzgodnionych warunków i bez formalnego powiadomienia.
5.10. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego pojedynczego terminu płatności lub nieprzestrzegania warunków płatności, Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez innego uzasadnienia, do: (i) natychmiastowego anulowania wszelkich specjalnych warunków handlowych przyznanych Kupującemu; (ii) zawieszenia lub anulowania bez powiadomienia lub rekompensaty wszelkich zamówień w toku; (iii) zażądania, w przypadku wszelkich kolejnych dostaw, płatności z góry (przed wysyłką); (iv) zażądania natychmiastowej zapłaty całego należnego salda.
5.11. Jakiekolwiek całkowite lub częściowe niewywiązanie się przez Kupującego z któregokolwiek z jego zobowiązań spowoduje utratę terminu, a w konsekwencji Spółka może natychmiast zawiesić wszelkie bieżące usługi lub umowy, a Kupujący będzie zobowiązany, na żądanie Spółki, do natychmiastowej zapłaty należnych kwot z dowolnego powodu. Spółka może naliczyć odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.12. Faktury wystawione przez Spółkę są płatne na warunkach określonych na fakturze, uzgodnionych na piśmie z Kupującym. W przypadku braku takiego uzgodnienia, faktury będą płatne w terminie 60 dni. 

Jeśli Spółka uzyska informację, że wypłacalność Kupującego jest zagrożona przed dostawą lub odbiorem (w zależności od przypadku) towarów lub usług, może zażądać pełnej lub częściowej zapłaty ceny takich towarów i/lub usług przed dostawą lub odbiorem (w zależności od przypadku) lub przedstawienia gwarancji płatności przez Kupującego w formie uznanej przez Spółkę za odpowiednią.
5.13. Noty kredytowe powinny mieć takie same warunki płatności jak zwykłe faktury. Rozliczenie faktur z potrącenia not kredytowych z późniejszym terminem płatności nie będzie akceptowane. . Spółka rozliczy noty kredytowe wystawione w odpowiednich terminach płatności, tylko jeśli nie ma zaległych faktur i nigdy przed odpowiednim terminem płatności.
5.14. Jeśli Kupujący jest również dostawcą, ogólne warunki płatności muszą zostać dostosowane, a płatność faktur dostawcy będzie zawsze ograniczona do nieistnienia oczekujących faktur jako Kupującego.
5.15. Spółka współpracuje z ubezpieczycielami kredytów dla swoich klientów. W przypadku braku płatności lub opóźnienia płatności Spółka jest zmuszona poinformować firmę ubezpieczeniową o niezgodności, bez ponoszenia odpowiedzialności za bezpośredni lub pośredni wpływ, jaki będzie to miało na ocenę kredytową klienta.

6. Tytuł i ryzyko
6.1.
Spółka wyraźnie zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych towarów i usług do momentu całkowitej zapłaty ceny i wszelkich innych kosztów, które mogą być należne, niezależnie od daty dostawy takich towarów i usług. Niemniej jednak Klient akceptuje i oświadcza, że kontrolę nad zamówionymi towarami i usługami uzyskuje w momencie potwierdzenia zamówienia zgodnie z procedurą określoną w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży. 
6.2. W przypadku braku płatności w terminie, Spółka może nakazać Kupującemu zwrot towarów w dowolnym czasie, przy czym koszty z tym związane ponosi Kupujący.
6.3. Kupujący oświadcza i gwarantuje, że towary podlegające niniejszemu zastrzeżeniu własności pozostaną zawsze rozpoznawalne jako własność Spółki i w związku z tym zachowa je w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone do dnia pełnej zapłaty ceny.
Jeśli Kupujący odsprzedaje lub obiecuje sprzedać towary przed przeniesieniem tytułu własności, Kupujący powiadomi zaangażowane osoby trzecie, że towary podlegają zastrzeżeniu tytułu własności przez Spółkę.
6.4. Ryzyko związane z towarami przechodzi na Kupującego zgodnie z obowiązującymi warunkami Incoterm.
6.5. Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy Kupujący nabywa towary Spółki w celu odsprzedaży, Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie handlowe i wysyła towary do swoich klientów na własne ryzyko. Kupujący będzie w pierwszej kolejności odpowiedzialny za reklamacje, zwroty i wycofania zakupu towarów, a dopiero w drugiej kolejności Spółka będzie za nie odpowiedzialna. W każdym przypadku Spółka zaleca, aby Kupujący działał z rozwagą i zdrowym rozsądkiem podczas interakcji z innymi użytkownikami i klientami, a mianowicie biorąc pod uwagę zalecenia zawarte na etykietach towarów. Spółka udostępni wszelkie informacje handlowe i techniczne niezbędne do realizacji uzgodnień zawartych w niniejszym dokumencie. Informacje te mają jednak charakter zastrzeżony i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, chyba że Spółka wyrazi na to pisemną zgodę. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi udostępnionymi informacjami i odpowiedniego przeszkolenia, aby móc oferować towary do odsprzedaży.

7. Odpowiedzialność
7.1.
Kupujący jest zobowiązany do zbadania towarów w momencie dostawy, sprawdzając, czy dostawa odpowiada temu, co zostało uzgodnione, pod względem ilości, jakości i rodzaju. Spółka nie uzna żadnych roszczeń w przypadku podpisania dowodu dostawy bez zastrzeżeń ze strony klienta, z wyjątkiem istnienia ukrytych wad, o których należy powiadomić Spółkę w ciągu maksymalnie 15 dni od daty dostawy towarów, co można zrobić za pomocą środków cyfrowych.
7.2. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z: (i) szkód spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z towarami (niewłaściwe dawkowanie, forma aplikacji, warunki przechowywania, zmiany w opakowaniu itp.) lub jakichkolwiek innych czynników pozostających poza kontrolą Spółki lub poza jej sferą kontroli, które mogą mieć wpływ na jakość lub skuteczność towaru; (ii) szkód spowodowanych siłą wyższą; (iii) oraz, ogólnie, wszelkich okoliczności pozostających poza bezpośrednim wpływem Spółki i których nie można uznać za mieszczące się w ramach rozsądnego wykonania umowy przez Spółkę.
7.3. Odpowiedzialność Spółki jest ograniczona do wymiany towarów lub zapłaty wartości wadliwych towarów, bez możliwości uznania jakiegokolwiek innego rodzaju roszczenia.

7.4. Spółka oświadcza, że dostarczone towary, w ich oryginalnym opakowaniu, są zgodne z uzgodnionymi specyfikacjami i spełniają wymogi prawne, które mogą mieć zastosowanie do tych towarów w miejscu produkcji. Użytkowanie towarów, ich obsługa i przechowywanie muszą spełniać określone wymogi, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący. W związku z tym Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom, zwierzętom i uprawom oraz wszelkie inne szkody osobowe lub majątkowe w wyniku użytkowania towarów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieodpowiednich warunków przechowywania, użycia nieodpowiedniego sprzętu do przetwarzania lub dyfuzji lub braku zgodności. To samo dotyczy użytkowania w niekorzystnych warunkach klimatycznych lub meteorologicznych, lub jeśli używane towary nie są dostosowane do charakteru uprawianej gleby lub odmiany.
7.5. Kupujący podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że towary zakupione od Spółki są używane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz normami.
7.6. Odpowiedzialność Spółki za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane naruszeniem umowy lub przepisu prawa jest w każdym przypadku ograniczona do ceny zapłaconej przez Kupującego za towary lub usługi, które spowodowały daną szkodę lub stratę. Mianowicie, Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego na mocy niniejszych ogólnych warunków lub jakiejkolwiek umowy lub zamówienia za jakąkolwiek utratę zysków; utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków; straty rynkowe; utratę kontraktów; utratę wartości firmy lub utratę reputacji; utratę przewidywanych oszczędności; utratę, uszkodzenie lub uszkodzenie danych; pośrednie lub przypadkowe straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od sposobu ich wystąpienia i niezależnie od tego, czy taka strata lub szkoda była możliwa do przewidzenia lub przewidziana przez Spółkę i Kupującego lub wynika z lub jest spowodowana naruszeniem umowy, czynem niedozwolonym, naruszeniem przepisów ustawowych lub w inny sposób.
7.7. Okres gwarancji na towary zakupione przez Kupującego jest określony na opakowaniu każdego towaru lub uzgodniony przez Spółkę i Kupującego na piśmie.

8. Odpady i środowisko

8.1. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za postępowanie z odpadami opakowaniowymi lub zużytymi opakowaniami, ich magazynowanie, transport i dostawę w celu ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w miejscu dostawy.

9. Siła wyższa
9.1.
Spółka jest zwolniona z konsekwencji niewykonania jednego lub więcej swoich zobowiązań lub obowiązków, jeżeli takie niewykonanie jest spowodowane zdarzeniem siły wyższej lub poza jej kontrolą. Za zdarzenia Siły Wyższej uważa się wszelkie zdarzenia występujące niezależnie od Spółki i Kupującego, które skutkują częściowym lub całkowitym utrudnieniem wykonania zobowiązań umownych. Zdarzenie jest uważane za Siłę Wyższą lub zdarzenie losowe, na przykład, tylko i oprócz tych zwykle przewidzianych przez ustawodawstwo: (i) działanie siły wyższej, w tym powódź, trzęsienie ziemi, wichura, zaraza, epidemia, pandemia, cyklon, tajfun, huragan, tornado, śnieżyca, aktywność wulkaniczna, osunięcie się ziemi, fala pływowa, tsunami, uszkodzenie lub zniszczenie w wyniku uderzenia pioruna, susza lub inne klęski żywiołowe; (ii) wybuch, pożar lub zniszczenie maszyn, urządzeń, fabryk lub wszelkiego rodzaju instalacji lub budynków; (iii) awaria, trudności mechaniczne lub awaria sprzętu, maszyn, rurociągów, urządzeń magazynowych, urządzeń załadunkowych, transportu (w tym transportu statkiem, barką, koleją lub ciężarówką), telekomunikacji lub jakichkolwiek usług użyteczności publicznej, w tym energii elektrycznej, gazu lub wody; (iv) niemożność uzyskania energii, zasilania, mediów (w tym energii elektrycznej, gazu lub wody), surowców, siły roboczej, transportu lub urządzeń; (v) przerwanie transportu lub rurociągów lub zamknięcie lub zakłócenie międzynarodowych szlaków handlowych; (vi) wojna (wypowiedziana lub niewypowiedziana), konflikt zbrojny lub poważne zagrożenie takim konfliktem (w tym wrogi atak, blokada, embargo wojskowe), działania wojenne, inwazja, działania obcego wroga, szeroko zakrojona mobilizacja wojskowa, nałożenie sankcji, zerwanie stosunków dyplomatycznych lub podobne działania; (vii) wojna domowa, zamieszki, rebelia i rewolucja, władza wojskowa lub uzurpowana, powstanie, rozruchy lub nieporządek społeczny, przemoc tłumu, akt nieposłuszeństwa obywatelskiego; (viii) akty terroryzmu, sabotażu lub piractwa; (ix) skażenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne lub sonic boom; (x) zgodność z jakimkolwiek prawem lub zarządzeniem rządowym, zasadą, regulacją lub poleceniem, lub jakimkolwiek działaniem podjętym przez rząd lub organ publiczny (zgodnym lub niezgodnym z prawem), ograniczeniem godziny policyjnej, wywłaszczeniem, przymusowym przejęciem, zajęciem robót, rekwizycją, nacjonalizacją, nałożeniem embarga lub sankcji, ograniczeniem eksportu lub importu, kontyngentem lub innym ograniczeniem lub zakazem, lub nieudzieleniem niezbędnej licencji lub zgody; (xi) straty na morzu lub ekstremalne niekorzystne warunki pogodowe (takie jak oblodzenie dróg morskich); (xii) ogólne zakłócenia w pracy, takie jak między innymi bojkot, strajk lub lokaut, przestój, okupacja fabryk i pomieszczeń Jeśli z powodu zdarzeń Siły Wyższej Spółka lub którykolwiek z jej Podmiotów Powiązanych nie ma wystarczających zapasów, aby spełnić wszystkie swoje zobowiązania, Spółka może przydzielić dostępne zapasy klientom według własnego uznania w sposób, który uzna za uczciwy, sprawiedliwy i rozsądny, biorąc pod uwagę jej wewnętrzne potrzeby, potrzeby jej Podmiotów Powiązanych i stałych klientów, a taki przydział będzie wiążący dla wszystkich stron.

9.2. Ponadto, w nieprzewidzianym przypadku znacznych zmian w kosztach produkcji lub innych kosztach, które mają wpływ na cenę końcową, Kupujący akceptuje, że Spółka może zażądać zmiany ceny. Przykładowo, następujące czynniki mogą stanowić podstawę do zmiany ceny: zmiany cen surowców, zmiany ceł Kupującego, zmiany kursów wymiany walut, zmiany zasad, przepisów prawa i/lub regulacji. W przypadku braku porozumienia między stronami w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku o przegląd lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie między stronami, Spółka ma prawo do anulowania niezrealizowanych zamówień Kupującego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni kalendarzowych, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej trwa przez okres dłuższy niż trzy (3) miesiące, Spółka może następnie rozwiązać każde zamówienie lub umowę za pisemnym powiadomieniem Kupującego z wyprzedzeniem dziesięciu (10) dni roboczych. Takie rozwiązanie pozostaje bez uszczerbku dla praw stron w odniesieniu do wszelkich naruszeń umowy mających miejsce przed takim rozwiązaniem.

10. Prawa własności intelektualnej
10.1.
Kupujący może odsprzedawać towary dostarczone przez Spółkę wyłącznie na podstawie praw własności intelektualnej, marki, nazwy handlowej i specyfikacji, na podstawie których zostały one dostarczone. Kupujący zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich dyrektyw i instrukcji Spółki dotyczących korzystania z jej nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.
10.2. Kupujący nie jest upoważniony do powielania, wykorzystywania lub reprezentowania, nawet częściowo, znaku towarowego lub jakiegokolwiek innego prawa własności intelektualnej Spółki. Nie udziela się żadnej licencji. Jakiekolwiek powielanie, na przykład na nośnikach reklamowych, wymaga pisemnej zgody Spółki.
Kupujący jest zobowiązany do oferowania, dostarczania i/lub sprzedaży towarów dostarczonych przez Spółkę w ich oryginalnym opakowaniu oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

11. Poufność i dane osobowe
11.1.
Wszelkie informacje wymieniane lub w inny sposób przekazywane między Spółką a Kupującym będą traktowane jako poufne, nie będą ujawniane osobom trzecim i będą wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i w zakresie umowy, zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. 

11.2. Strona może jednak udostępnić takie informacje osobom trzecim, pod warunkiem, że informacje te były już znane tej stronie w momencie ich otrzymania, lub że informacje te są lub staną się częścią domeny publicznej w sposób inny niż z winy którejkolwiek ze stron, lub zostały słusznie otrzymane od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności lub jest to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa i regulacje.
11.3. Informacje mogą być ujawniane osobom trzecim w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, pod warunkiem, że odbiorca takich informacji będzie związany zobowiązaniem do zachowania poufności podobnym do niniejszego warunku. 

11.4. Zobowiązania zawarte w niniejszej klauzuli pozostają w mocy po wygaśnięciu/rozwiązaniu jakiejkolwiek umowy i pozostają w mocy przez osiem (8) lat po takim wygaśnięciu/rozwiązaniu.
11.5. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, dane osobowe Kupującego będą przetwarzane na odpowiedzialność Spółki w celu zarządzania, realizacji, utrzymania i kontroli stosunku umownego oraz wypełnienia odpowiednich zobowiązań prawnych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wskazanych powyżej, a uzasadnionymi interesami są: (i) zawarcie, wykonanie, realizacja i kontrola stosunku umownego; (ii) istnienie uzasadnionego interesu biznesowego polegającego na realizacji tej umowy; (iii) zgodność z obowiązkami prawnymi;(iv) własne bazy danych; oraz (v) wysyłanie reklam i/lub wszelkiego rodzaju akcje promocyjne. Dane osobowe będą przekazywane właściwym organom w ramach wykonywania ich funkcji lub stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji umowy, a następnie przez okres 6 lat po rozwiązaniu niniejszej umowy, wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że w wyjątkowych przypadkach zastosowanie ma dłuższy okres przedawnienia jakichkolwiek działań prawnych lub umownych. Kupujący akceptuje również Politykę Prywatności Spółki, dostępną pod adresem https://www.rovensa.com/privacy-policy/.
11.6. Posiadacz danych osobowych może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na zautomatyzowanych decyzjach oraz wszelkich innych praw uznanych przez prawo, w odniesieniu do przetwarzania, za które każda ze stron jest odpowiednio odpowiedzialna, pisząc do Spółki listem skierowanym do jej siedziby do wiadomości inspektora ochrony danych Rovensa lub pocztą elektroniczną – dataprotection@rovensa.com.

12. Różne
12.1.
Kupujący nie może przepakowywać ani ponownie etykietować towarów, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie ze Spółką przed zawarciem jakiejkolwiek umowy. W takim przypadku Kupujący będzie postępował zgodnie ze wskazówkami Spółki i zapewni, że nowe oznakowanie lub opakowanie będzie zgodne z obowiązującym prawem i nie wpłynie negatywnie na żadne właściwości towarów; będzie zawsze działał w dobrej wierze, a mianowicie będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do sprzedaży towarów na rynku; nie dopuszcza do zanieczyszczenia lub zafałszowania towarów podczas przepakowywania; ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie towary i zabezpiecza Spółkę przed wszelkimi stratami, szkodami lub obrażeniami osób, środowiska lub mienia, które mogą wystąpić w przypadku zanieczyszczenia lub zafałszowania. 

12.2.Kupujący nie może delegować, podzlecać ani cedować, w całości lub w części, swoich praw lub obowiązków przyznanych mu w niniejszych warunkach ogólnych lub w jakichkolwiek ofertach, zamówieniach lub umowach zawartych ze Spółką, ani na rzecz osób trzecich, ani na rzecz innych spółek powiązanych, bez pisemnej zgody Spółki.
12.3.Spółka może, poprzez zwykłe pisemne powiadomienie Kupującego, delegować, podzlecać lub cedować, w całości lub w części, swoje prawa lub obowiązki przyznane jej w niniejszych warunkach ogólnych lub w jakichkolwiek ofertach, zamówieniach lub umowach zawartych na ich podstawie, zarówno osobom trzecim, jak i innym spółkom powiązanym, bez konieczności uzyskania pisemnej zgody Kupującego.
12.4.Kupujący zgadza się z wyprzedzeniem współpracować w zakresie delegacji, podwykonawstwa lub cesji praw lub obowiązków.
12.5.Jeśli jakiekolwiek postanowienie (lub jego część) niniejszych warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie (lub jego odpowiednia część) może zostać pominięte w pozostałej części warunków ogólnych; pozostałe postanowienia warunków ogólnych pozostaną jednak w mocy.
12.6.Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu prawa lub prerogatywy którejkolwiek ze stron nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego prawa lub prerogatywy. Wykonanie, w całości lub w części, prawa lub prerogatywy nie uniemożliwia wykonania tego samego w inny sposób lub w przyszłości. Kupujący zgadza się skrócić do jednego roku okres przedawnienia wszelkich działań prawnych wszczętych w związku z realizacją zamówienia, a przynajmniej, jeśli takie ograniczenie nie jest dozwolone przez obowiązujące prawo, do najkrótszego okresu dozwolonego przez to prawo.
12.7.Na czas trwania i w związku z relacjami biznesowymi ze Spółką, Kupujący, a także jego dyrektorzy, członkowie zarządu, podmioty stowarzyszone, inni przedstawiciele prawni i pracownicy będą przestrzegać obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, a w szczególności nie będą bezpośrednio ani pośrednio przekazywać, oferować ani obiecywać płatności osobom trzecim, ani żądać, przyjmować ani przyjmować obietnic płatności od osób trzecich, w zakresie, w jakim płatności te naruszają obowiązujące przepisy antykorupcyjne; ponadto mając świadomość zobowiązania Spółki do działania w sposób etyczny i społecznie odpowiedzialny, przestrzegania międzynarodowych standardów w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska i odpowiednich warunków pracy, w tym zakazu pracy dzieci; oraz, ogólnie rzecz biorąc, przyjęcia strategii mających na celu zmniejszenie wpływu działalności na środowisko.
12.8.Kupujący oświadcza i gwarantuje, że (a) przyjął program zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, który spełnia wymogi wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji; oraz (b) niezwłocznie powiadomi Spółkę, jeśli wewnętrzna kontrola lub kontrola przeprowadzona przez odpowiednie organy regulacyjne w zakresie programu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy wykaże jakiekolwiek istotne braki i niezwłocznie usunie wszelkie istotne braki, o których się dowie.
12.9.Spółka uznaje i szanuje znaczenie ochrony środowiska, praw rdzennych społeczności oraz ochrony rdzennych ziem. Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny środowiskowo i przestrzegania standardów etycznych w całym naszym łańcuchu dostaw. Ściśle przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, w tym tych związanych z użytkowaniem gruntów, wylesianiem i prawami rdzennej ludności. Utrzymujemy politykę zerowej tolerancji dla wszelkich form nielegalnego wylesiania, zajmowania gruntów lub łamania praw człowieka. Te środki mające na celu zapewnienie integralności naszego łańcucha dostaw są dla nas kluczowe. Należy jednak pamiętać, że pozyskiwanie materiałów i towarów wiąże się z wieloma interesariuszami i złożonymi sieciami, co oznacza ryzyko, które Spółką stara się zminimalizować w porównaniu z najbardziej rygorystycznymi standardami. Udostępniając niniejsze zastrzeżenie, chcemy zapewnić przejrzystość i podkreślić nasze zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki biznesowe. Zachęcamy naszych interesariuszy, w tym klientów, do przyłączenia się do naszych wysiłków na rzecz stworzenia bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.
12.10.Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży “Podmiot Powiązany” oznacza w odniesieniu do Spółki lub Kupującego, odpowiednio, jakąkolwiek organizację lub inny  podmiot prawny, który, bezpośrednio lub pośrednio, Kontroluje, jest Kontrolowany lub znajduje się pod wspólną Kontrolą z określoną osobą. Kontrola oznacza, w odniesieniu do każdej osoby niebędącej osobą fizyczną, posiadanie lub kontrolowanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnień do kierowania lub powodowania kierowania zarządzaniem lub polityką takiej osoby, czy to poprzez posiadanie papierów wartościowych z prawem głosu, prawa do powoływania lub odwoływania większości jej zarządu lub równoważnego organu zarządzającego, na podstawie umowy lub w inny sposób, a odniesienia do “Kontrolowanego” należy rozumieć odpowiednio. Ponadto Spółki Rovensa to, w zależności od przypadku, Spółka Rovensa, która wystawia fakturę, do której mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Ascenza Agro, S.A., Trade Corporation International, S.A.U., Idai Nature, S.L., Oro Agri Europe, S.A. i jej Podmioty Powiązane.

13. Jurysdykcja i prawo właściwe
13.1.
Umowa i niniejsze ogólne warunki będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w siedzibie Spółki, chyba że inne obowiązujące warunki lub pisemne uzgodnienia pomiędzy Spółką a Kupującym stanowią inaczej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sporów, strony zrzekają się jakiejkolwiek innej jurysdykcji i poddają się jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby Spółki, chyba że inne obowiązujące warunki lub pisemne uzgodnienia pomiędzy Spółką a Kupującym stanowią inaczej.

Wersja ważna od 1st lipca 2023 r.