Skip to content

Termeni și condiții generale de vânzare

Termenii și condițiile generale de vânzare se aplică tuturor cotațiilor, ofertelor, comenzilor și contractelor referitoare la furnizarea de bunuri și/sau servicii de către toate companiile din Grupul ROVENSA.

Livrarea de bunuri și servicii de către Societate este supusă numai acestor Termeni și Condiții Generale de Vânzare și, în plus, numai legislației legale aplicabile.

Nu se acceptă termeni și condiții opuse sau diferite de acestea, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres și în scris.

Termenii și condițiile generale de vânzare pot fi afectate de adaptări regionale existente sau de alte acorduri în scris, care sunt comunicate în momentul încheierii acordului de către partenerul dumneavoastră de vânzare și care pot înlocui clauzele și condițiile din acești Termeni și condiții generale de vânzare. Vă rugăm să verificați dacă acesta este cazul.

Termeni și condiții generale de vânzare

1. Domeniul de aplicare și aplicabilitatea
1.1.
Prezentele condiții generale de vânzare se aplică tuturor cotațiilor, ofertelor, comenzilor și facturilor referitoare la furnizarea de bunuri și/sau servicii de către Rovensa Companies (așa cum este definită mai jos) și filialele sale (denumite în continuare “Societatea”).
1.2. Livrarea de bunuri și servicii de către Societate este supusă numai acestor Condiții Generale de Vânzare și, în plus, numai legislației legale aplicabile. Termenii care diferă de acestea, inclusiv orice condiții generale ale cumpărătorului, vor fi considerate obligatorii numai dacă au fost confirmate în scris de către Societate. Livrarea de către Societate a bunurilor, prestarea de servicii sau acceptarea plăților nu constituie acceptarea de către Societate a unor termeni care diferă de prezentele Condiții generale de vânzare și de legislația legală aplicabilă.
1.3. Nu se acceptă termeni și condiții opuse sau diferite de acestea, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres și în scris.
1.4. Cumpărătorul declară (i) că a citit și a înțeles aceste condiții generale de vânzare, (ii) că trimiterea unei comenzi implică acceptarea fără rezerve a acestor condiții generale de vânzare, care prevalează asupra oricăror condiții conținute sau menționate în comanda cumpărătorului, în notificări sau în altă parte, care nu au fost acceptate în mod expres în scris de către Societate.
1.5. Societatea își rezervă dreptul de a modifica în timp aceste Condiții generale de vânzare. Orice modificare se va aplica comenzilor plasate după modificarea respectivă și puse la dispoziție pe www.rovensa.com/legal. Cumpărătorul poate solicita în orice moment să primească o versiune completă și actualizată a acestui document.
1.6. Se exclude în mod expres aplicarea Convenției de la Viena privind vânzarea internațională de mărfuri.

2. Formular de comandă
2.1.
Comenzile plasate de către Cumpărător vor fi obligatorii pentru Societate numai după acceptarea scrisă de către aceasta din urmă. Un contract se formează numai atunci când Societatea dă confirmarea în scris sau când comenzile sunt îndeplinite de către Societate.
2.2. Emiterea de către Societate a unui formular de comandă care descrie furnizarea de bunuri și/sau servicii, acceptarea acestuia de către Cumpărător și confirmarea acestuia de către Societate fac obiectul prezentelor Condiții generale de vânzare. Contractul se încheie numai în momentul în care Societatea confirmă acceptarea ofertei de către Cumpărător.
2.3. Odată ce comanda a fost plasată, nu se poate face nicio modificare a comenzii, cu excepția consimțământului expres scris al societății.
2.4. Formularele de comandă emise de Societate sunt obligatorii pentru Societate numai în perioada de valabilitate specificată în fiecare formular de comandă. Ofertele de produse ale Companiei sunt valabile în limita stocului disponibil.
2.5. Vânzarea de către Societate a bunurilor către Cumpărător se face cu înțelegerea faptului că bunurile nu sunt destinate exportului.
2.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare comandă individuală plasată de către Cumpărător și acceptată sau îndeplinită de către Societate va da naștere unui contract individual separat, căruia i se aplică condițiile în vigoare la momentul respectiv.

3. Prețuri
3.1.
Bunurile și serviciile sunt facturate de către Societate la prețul indicat în lista de prețuri sau în contractul în vigoare la momentul livrării.
3.2. Prețurile indicate nu includ TVA, taxe, taxe de import, alte taxe sau costuri impuse de autoritățile locale și orice costuri legate de returnarea ambalajelor. Aceste costuri suplimentare trebuie adăugate la preț, care vor fi suportate de către cumpărător.
3.3. Bunurile și serviciile sunt supuse TVA în conformitate cu legislația aplicabilă la locul de livrare, la cota în vigoare la momentul livrării.
3.4. Orice reducere de preț, dacă este aplicabilă și chiar dacă se datorează plății în avans, face obiectul unui acord scris prealabil. Costul livrării, precum și responsabilitatea pentru acest cost, sunt convenite cu cumpărătorul și indicate de către Societate în lista de prețuri sau în contractul în vigoare. 

4. Livrare
4.1. 
Livrarea se efectuează în condițiile și termenele convenite între Societate și Cumpărător, pentru interpretarea cărora, în cazul livrărilor internaționale, se pot aplica INCOTERMS.
4.2. Termenul de livrare poate fi prelungit în caz de forță majoră (a se vedea mai jos) sau din cauza unor circumstanțe imprevizibile, precum și în cazul întârzierilor cauzate de evenimente asupra cărora societatea nu are control și pe care nu le-ar fi putut evita în mod rezonabil. Cumpărătorul este informat cât mai curând posibil cu privire la motivul și la durata preconizată a întârzierii. Orice întârziere justificată cauzată de astfel de evenimente nu creează dreptul la despăgubiri pentru cumpărător.
4.3. Orice amânare a datei de livrare, în cazul în care cumpărătorul solicită acest lucru, trebuie să fie aprobată în scris de către societate. În orice caz, cumpărătorul este răspunzător pentru toate daunele cauzate bunurilor în această perioadă suplimentară de amânare a datei de livrare.
4.4. Refuzul cumpărătorului de a accepta livrarea bunurilor sau serviciilor comandate nu scutește de plata integrală, pe lângă costurile suplimentare de depozitare a bunurilor, taxele aplicabile și/sau alte daune cauzate societății.
4.5. Toate termenele de livrare indicate de companie sunt orientative și nu sunt obligatorii. În cazul în care, din orice motiv, societatea nu poate livra bunurile în termenul de livrare indicat, acest lucru nu va da dreptul cumpărătorului de a rezilia contractul sau de a întârzia plata bunurilor.
4.6. Societatea își rezervă dreptul de a efectua livrări și facturări parțiale. Bunurile vor fi livrate de către Societate sau de către furnizorii săi de logistică la depozitul Cumpărătorului, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

5. Plata
5.1. 
Cumpărătorul plătește prețul în moneda și în termenii conveniți în contractul în vigoare sau în alt mod convenit în scris între Cumpărător și Societate. Plata prin cec nu poate fi acceptată de către Societate, cu excepția unui acord prealabil în scris între Cumpărător și Societate, iar plățile prin bilet la ordin sunt supuse acceptării prealabile în scris de către Societate, în fiecare caz. Întotdeauna sub rezerva principiului bunei-credințe, Societatea poate să rețină livrarea bunurilor până la momentul confirmării plății. Costurile de colectare sunt suportate de către cumpărător.
5.2. Toate taxele, impozitele, comisioanele bancare sau alte cheltuieli legate de plata prețului sunt suportate de către cumpărător, cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede altfel.
5.3. Societatea își rezervă dreptul de a solicita plata înainte de livrarea bunurilor, cu excepția cazului în care în factură este inclusă o perioadă de plată diferită.
5.4. La prețul stipulat se adaugă taxele în vigoare la momentul emiterii facturii, precum și costul transportului și alte cheltuieli justificate care pot fi aplicabile.
5.5. În caz de neplată, dobânda se va acumula la rata maximă aplicabilă în mod legal pentru tranzacțiile comerciale din țara de destinație.
5.6. În cazul în care Societatea este de acord cu plata în rate, neplata uneia dintre rate va accelera plata integrală, dând dreptul Societății de a solicita imediat plata întregii sume și de a cere rezilierea contractului.
5.7. Toate sumele datorate societății trebuie plătite integral. Cumpărătorul nu va reține nicio sumă din cauza unor pretenții, a unei încălcări a contractului sau a oricărei alte cauze menite să justifice reținerea. Este interzisă decontarea sau compensarea sumelor datorate și legate de bunurile și serviciile furnizate de Companie, cu excepția creanțelor care sunt necontestate sau care au fost confirmate prin decizia definitivă a unei instanțe judecătorești competente.
5.8. În cazul returnării bunurilor, costul transportului este suportat de către Cumpărător sau de către Societate, în funcție de natura returului. În caz de deteriorare a bunurilor din motive care nu sunt imputabile Societății, nu se acceptă nicio rambursare. Nu se va accepta nicio returnare după 15 zile de la data livrării bunurilor. În cazul în care, din motive comerciale, o returnare este acceptată după 15 zile, toate costurile vor fi suportate de către cumpărător, după livrarea bunurilor și finalizarea procedurilor administrative relevante, dacă este cazul, de către autoritățile competente.
5.9. Cumpărătorul nu poate efectua nicio deducere din plată sau altă modificare sub formă de corecție, decontare sau compensare a debitului, indiferent de motiv. În cazul în care plățile nu sunt efectuate la data stabilită, orice sumă datorată în temeiul comenzii în cauză sau alte sume datorate Societății de orice fel vor deveni imediat exigibile, indiferent de condițiile convenite anterior și fără nicio notificare oficială.
5.10. În cazul în care Cumpărătorul nu respectă o singură dată scadentă sau nu respectă condițiile de plată, Societatea își rezervă dreptul, la discreția sa și fără alte justificări, de a: (i) să anuleze imediat orice termeni și condiții comerciale speciale acordate Cumpărătorului; (ii) să suspende sau să anuleze, fără preaviz sau compensație, orice comandă în curs de desfășurare; (iii) să solicite, pentru orice livrare ulterioară, plata în avans (înainte de expediere); (iv) să solicite plata imediată a întregului sold datorat.
5.11. Orice neîndeplinire totală sau parțială de către Cumpărător a oricăreia dintre obligațiile sale va duce la pierderea termenului și, în consecință, Societatea poate suspenda imediat orice serviciu sau contract în derulare, iar Cumpărătorul va avea obligația ca, la cererea Societății, să achite imediat sumele datorate din orice motiv. Dobânzile de întârziere pot fi percepute de către Companie, conform legii.
5.12. Facturile emise de Societate sunt plătibile în condițiile stabilite în factură, așa cum s-a convenit în scris cu Cumpărătorul. În absența unui astfel de acord, facturile vor fi plătibile în termen de 60 de zile.
În cazul în care Societatea dobândește informații potrivit cărora solvabilitatea Cumpărătorului este compromisă înainte de livrarea sau colectarea (după caz) a bunurilor sau serviciilor, aceasta poate solicita plata integrală sau parțială a prețului acestor bunuri și/sau servicii înainte de livrare sau colectare (după caz) sau prezentarea unei garanții de plată de către Cumpărător în forma considerată adecvată de către Societate. 

5.13. Notele de credit trebuie să aibă aceleași condiții de plată ca și facturile obișnuite. Nu se va accepta decontarea facturilor prin deducerea notelor de credit cu scadență ulterioară. . Societatea va deconta creditele emise la datele de scadență respective, numai dacă nu există facturi scadente și niciodată înainte de data scadenței respective.
5.14. În cazul în care Cumpărătorul este și furnizor, condițiile generale de plată trebuie să fie aliniate, iar plata facturilor furnizorului va fi întotdeauna limitată la inexistența unor facturi în curs de plată în calitate de Cumpărător.
5.15. Societatea lucrează cu polițe de asigurare de credit pentru clienții săi. În caz de neplată sau de întârziere a plății, Societatea este obligată să informeze compania de asigurări cu privire la nerespectarea obligațiilor de plată, fără a avea responsabilități cu privire la impactul direct sau indirect pe care îl va avea asupra evaluării creditului clientului. 

6. Titlu și risc
6.1.
Societatea își rezervă în mod expres dreptul de proprietate asupra bunurilor și serviciilor livrate până la plata integrală a prețului și a oricăror alte costuri care ar putea fi datorate, indiferent de data livrării acestor bunuri și servicii. Cu toate acestea, Clientul acceptă și declară că controlul asupra bunurilor și serviciilor comandate se obține în momentul în care comanda este confirmată în conformitate cu procedura stabilită în prezentele condiții generale de vânzare. 
6.2. În caz de neplată la data scadentă, societatea poate ordona cumpărătorului să returneze bunurile în orice moment, costurile aferente fiind suportate de cumpărător.
6.3. Cumpărătorul declară și garantează că bunurile care fac obiectul acestei rezerve de proprietate vor rămâne întotdeauna identificabile ca fiind proprietatea societății și, prin urmare, le va păstra în aceeași stare în care au fost livrate până la data plății integrale a prețului.
În cazul în care cumpărătorul revinde sau promite să vândă bunurile înainte de transferul titlului de proprietate, cumpărătorul trebuie să notifice părțile terțe implicate că bunurile fac obiectul reținerii titlului de proprietate de către Societate.
6.4. Riscul în ceea ce privește bunurile se transferă la cumpărător în conformitate cu Incoterm-ul aplicabil.
6.5. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care Cumpărătorul achiziționează produsele Societății pentru revânzare, Cumpărătorul va fi singurul responsabil pentru gestionarea comercială a acestora și va expedia produsele către clienții săi pe propriul risc. Cumpărătorul va fi în primă instanță responsabil pentru reclamațiile, retururile și retractările aferente achizițiilor de produse și numai în a doua instanță Societatea va fi responsabilă pentru acestea. În orice caz, Compania recomandă Cumpărătorului să acționeze cu prudență și bun simț atunci când interacționează cu alți utilizatori și clienți, și anume să țină cont de recomandările prezente pe etichetele produselor. Compania va pune la dispoziție toate informațiile comerciale și tehnice necesare pentru îndeplinirea celor convenite prin prezentul contract. Cu toate acestea, aceste informații au un caracter rezervat și nu pot fi dezvăluite unor terțe părți decât dacă sunt autorizate în scris de către Societate, în scris. Cumpărătorul este obligat să citească toate informațiile puse la dispoziție și să se instruiască în mod corespunzător pentru a putea oferi produsele pentru revânzare.

7. Răspundere
7.1.
Cumpărătorul examinează bunurile la livrare, verificând dacă livrarea corespunde cu ceea ce s-a convenit, din punct de vedere al cantității, calității și naturii. Societatea nu va accepta nicio reclamație în cazul semnării bonului de livrare fără obiecții din partea clientului, cu excepția existenței unor vicii ascunse, care trebuie să fie notificate Societății în termen de maximum 15 zile de la data livrării bunurilor, lucru care se poate face prin mijloace digitale.
7.2. Societatea nu își asumă nicio răspundere de orice fel care decurge din: (i) daune cauzate de o manipulare necorespunzătoare a produselor (dozare greșită, formă de aplicare, condiții de depozitare, modificări ale ambalajului etc.) sau orice alți factori care nu pot fi controlați de Societate sau care se află în afara sferei de control a acesteia și care ar putea afecta calitatea sau eficacitatea produsului; (ii) daune cauzate de forță majoră; (iii) și, în general, orice circumstanță care nu se află în afara influenței directe a Societății și care nu poate fi considerată ca fiind în cadrul executării rezonabile a contractului de către Societate.
7.3. Răspunderea Societății se limitează la înlocuirea bunurilor sau la plata valorii bunurilor defecte, fără a se accepta niciun alt tip de pretenție.
7.4. Societatea declară că bunurile furnizate, în ambalajul lor original, sunt în conformitate cu specificațiile convenite și îndeplinesc cerințele legale care pot fi aplicabile acestor bunuri la locul de fabricație. Utilizarea bunurilor, manipularea și depozitarea acestora trebuie să respecte anumite cerințe care sunt în responsabilitatea cumpărătorului. În consecință, Cumpărătorul își asumă răspunderea exclusivă pentru orice daune cauzate persoanelor, animalelor și culturilor și pentru orice alte prejudicii personale sau materiale ca urmare a utilizării bunurilor. Și anume, dar fără a se limita la acestea, societatea nu va avea nicio responsabilitate pentru daunele care rezultă din condiții de depozitare necorespunzătoare, din utilizarea unui echipament de prelucrare sau de difuzare inadecvat sau din lipsa de conformitate. Același lucru este valabil și în cazul utilizării în condiții climatice sau meteorologice nefavorabile sau în cazul în care bunurile utilizate nu sunt adaptate la natura solului sau a soiului cultivat.
7.5. Cumpărătorul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că bunurile achiziționate de la Societate sunt utilizate în conformitate cu cerințele și standardele legale și de reglementare aplicabile.
7.6. Răspunderea Societății pentru orice daune sau pierderi cauzate de încălcarea contractului sau de încălcarea unei dispoziții legale este în orice caz limitată la prețul plătit de Cumpărător pentru bunurile sau serviciile care au cauzat daunele sau pierderile în cauză. Concret, Societatea nu va fi răspunzătoare față de Cumpărător în temeiul prezentelor condiții generale sau al oricărui contract sau comandă pentru orice pierderi de profit; pierderi de profituri reale sau anticipate; pierderi de piață; pierderi de contracte; pierderi de bunăvoință sau daune de reputație; pierderi de economii anticipate; pierderi, daune sau deteriorări de date; pierderi sau daune indirecte sau accidentale de orice natură, indiferent de modul în care acestea se produc și indiferent dacă aceste pierderi sau daune au fost previzibile sau anticipate de către Societate și Cumpărător sau dacă rezultă din sau sunt cauzate de o încălcare a contractului, delict, încălcarea unei dispoziții legale sau în alt mod.
7.7. Termenul de garanție pentru bunurile achiziționate de către cumpărător este cel stabilit pe ambalajul fiecărui produs sau cel convenit în scris de către societate și cumpărător. 

8. Deșeuri și mediu
8.1.
Cumpărătorul este singurul responsabil pentru manipularea, depozitarea, transportul și livrarea deșeurilor de ambalaje sau a ambalajelor uzate pentru gestionarea mediului, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile la locul de livrare.

9. Forța majoră

9.1. Societatea este exonerată de consecințele neexecutării unuia sau a mai multor angajamente sau obligații ale sale, în cazul în care această neexecutare se datorează unui eveniment de forță majoră sau independent de voința sa. Sunt considerate evenimente de forță majoră toate evenimentele survenite independent de Societate și de Cumpărător care au ca rezultat împiedicarea parțială sau totală a îndeplinirii obligațiilor contractuale. Un eveniment este considerat forță majoră sau caz fortuit, cu titlu exemplificativ, doar și în plus față de cele prevăzute în mod normal de legislație: (i) cauze de forță majoră, inclusiv inundații, cutremur, furtună, ciumă, epidemie, pandemie, ciclon, taifun, uragan, tornadă, viscol, activitate vulcanică, alunecare de teren, valuri, tsunami, daune sau distrugeri provocate de fulgere, secetă sau alte dezastre naturale; (ii) explozie, incendiu sau distrugere de mașini, echipamente, fabrici sau de orice fel de instalații sau clădiri; (iii) avarie, dificultăți mecanice sau defecțiuni ale echipamentelor, utilajelor, conductelor, instalațiilor de depozitare, instalațiilor de încărcare, transportului (inclusiv transportul pe navă, barjă, feroviar sau camion), telecomunicațiilor sau oricărui serviciu de utilitate publică, inclusiv energie electrică, gaz sau apă; (iv) incapacitatea de a obține energie, putere, utilități (inclusiv energie electrică, gaz sau apă), materii prime, forță de muncă, transport sau instalații; (v) întreruperea transportului sau a conductelor sau închiderea sau perturbarea rutelor comerciale internaționale; (vi) război (declarat sau nu), conflict armat sau amenințarea serioasă a acestuia (inclusiv atac ostil, blocadă, embargo militar), ostilități, invazie, act al unui inamic străin, mobilizare militară de amploare, impunerea de sancțiuni, întreruperea relațiilor diplomatice sau acțiuni similare; (vii) război civil, revoltă, rebeliune și revoluție, putere militară sau uzurpată, insurecție, agitație sau dezordine civilă, violență populară, act de nesupunere civilă; (viii) acte de terorism, sabotaj sau piraterie; (ix) contaminare nucleară, chimică sau biologică sau boom sonic; (x) respectarea unei legi sau a unui ordin, normă, regulament sau instrucțiune guvernamentală sau a oricărei măsuri luate de un guvern sau de o autoritate publică (fie că este legală sau ilegală), restricție de stare de asediu, expropriere, achiziție forțată, confiscare de lucrări, rechiziție, naționalizare, impunerea unui embargo sau a unor sancțiuni, restricție la export sau la import, cotă sau altă restricție sau interdicție, sau neacordarea unei licențe sau a unui consimțământ necesar; (xi) pierderea pe mare sau condiții meteorologice nefavorabile extreme (cum ar fi căi maritime înghețate); și (xii) tulburări generale ale muncii, cum ar fi, dar fără a se limita la boicot, grevă sau lock-out, încetarea activității, ocuparea fabricilor și a spațiilor Dacă, din cauza unor evenimente de forță majoră, societatea sau oricare dintre filialele sale nu dispune de stocuri suficiente pentru a-și îndeplini toate angajamentele, societatea poate repartiza stocurile disponibile între clienți, la propria discreție, într-un mod pe care îl consideră corect, echitabil și rezonabil, luând în considerare nevoile sale interne, nevoile filialelor sale și ale clienților săi obișnuiți, iar o astfel de repartizare va fi obligatorie pentru toate părțile.
9.2. În plus, în cazul neprevăzut al unor variații semnificative ale costurilor de producție sau al altor costuri care afectează prețul final, Cumpărătorul acceptă de pe acum că Societatea poate solicita o revizuire a prețului. Cu titlu exemplificativ, pot da naștere la revizuirea prețului următoarele: modificări ale prețului materiilor prime, modificări ale taxelor achizitorului, modificări ale cursului de schimb, modificări ale normelor, legilor și/sau reglementărilor. În absența unui acord între părți în termen de 30 de zile calendaristice de la cererea de revizuire sau în orice alt termen convenit în scris între părți, Societatea are dreptul de a anula comenzile neexecutate ale Cumpărătorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire și un preaviz de 30 de zile calendaristice, fără ca această reziliere să dea naștere la vreun drept la despăgubiri de orice fel. În cazul în care un eveniment de forță majoră continuă pentru o perioadă mai mare de trei (3) luni, Societatea poate rezilia ulterior orice comandă sau contract prin transmiterea unui preaviz scris de zece (10) zile lucrătoare către Cumpărător. O astfel de reziliere nu va aduce atingere drepturilor părților în ceea ce privește orice încălcare a contractului care a avut loc înainte de această reziliere. 

10. Drepturile de proprietate intelectuală
10.1.
Cumpărătorul poate revinde produsele livrate de Societate numai sub drepturile de proprietate intelectuală, marca, denumirea comercială și specificațiile sub care au fost livrate. Cumpărătorul este de acord să respecte cu strictețe toate directivele și instrucțiunile Societății cu privire la utilizarea denumirilor comerciale, a mărcilor comerciale și a altor drepturi de proprietate intelectuală ale acesteia.
10.2. Cumpărătorul nu este autorizat să reproducă, să exploateze sau să reprezinte, chiar și parțial, marca comercială sau orice alt drept de proprietate intelectuală al Societății. Nu se acordă nicio licență de niciun fel. Orice reproducere, de exemplu pe suporturi publicitare, necesită acordul scris al Companiei. Cumpărătorul este obligat să ofere, să furnizeze și/sau să vândă produsele livrate de către Societate în ambalajul lor original și să respecte toate legile și reglementările aplicabile.

11. Confidențialitate și date cu caracter personal
11.1.
Toate informațiile schimbate sau transferate în alt mod între Societate și Cumpărător vor fi tratate ca fiind confidențiale, nu vor fi divulgate unor terțe părți și vor fi exploatate comercial doar în scopul și în cadrul contractului, în conformitate cu prezentele condiții generale de vânzare.
11.2. Cu toate acestea, o parte poate pune aceste informații la dispoziția unor terți, cu condiția ca informațiile să fi fost deja cunoscute de partea respectivă în momentul în care au fost primite, sau ca informațiile să fie sau să devină de domeniul public, altfel decât din vina uneia dintre părți, sau să fie primite în mod legitim de la un terț fără o obligație de confidențialitate sau să fie necesare din cauza legilor și reglementărilor aplicabile.
11.3. Informațiile pot fi dezvăluite unor terți în măsura în care sunt necesare pentru executarea contractului, cu condiția ca destinatarul acestor informații să fie obligat să respecte o obligație de confidențialitate similară cu prezenta condiție. 

11.4. Obligațiile prevăzute în prezenta clauză supraviețuiesc expirării/rezilierii oricărui contract și rămân în vigoare timp de opt (8) ani de la expirarea/rezilierea acestuia.

11.5. În conformitate cu reglementările privind protecția datelor, datele cu caracter personal ale Cumpărătorului vor fi prelucrate sub responsabilitatea Societății în scopul gestionării, executării, menținerii și controlului relației contractuale și îndeplinirii obligațiilor legale respective. Prelucrarea datelor este necesară pentru scopurile indicate mai sus, iar interesele legitime sunt: (i) încheierea, executarea, îndeplinirea, întreținerea și controlul relației contractuale; (ii) existența unui interes comercial legitim constând în executarea acestui contract; (iii) respectarea obligațiilor legale; (iv) baze de date proprii; și (v) trimiterea de acțiuni publicitare și/sau promoționale de orice fel. Datele cu caracter personal vor fi comunicate numai autorităților competente în exercitarea funcțiilor lor sau unor terțe părți atunci când acest lucru este necesar pentru executarea contractului.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în timpul executării contractului și ulterior, pentru o perioadă de 6 ani de la încetarea acestui contract, în scopul exclusiv de a respecta orice lege aplicabilă, cu excepția cazului în care, în mod excepțional, se aplică un termen de prescripție mai lung pentru orice acțiune legală sau contractuală. De asemenea, Cumpărătorul acceptă Politica de confidențialitate a companiei, disponibilă la adresa https://www.rovensa.com/privacy-policy/.
11.6. Titularul datelor cu caracter personal își poate exercita drepturile de acces, rectificare, opoziție, ștergere, portabilitate, limitare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării bazate pe decizii automatizate și orice alte drepturi recunoscute de lege, cu privire la prelucrările pentru care fiecare parte este, respectiv, responsabilă, adresându-se în scris la Societate prin scrisoare adresată la sediul acesteia în atenția DPO Rovensa sau prin e-mail – dataprotection@rovensa.com.

12. Diverse
12.1.
Cumpărătorul nu va reambala și nici nu va reeticheta bunurile, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris cu Societatea înainte de încheierea oricărui contract. În acest caz, Cumpărătorul va acționa întotdeauna cu bună-credință, și anume va fi singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile vânzării pe piață a bunurilor; va respecta indicațiile Societății și se va asigura că noua etichetare sau noul ambalaj respectă legislația aplicabilă și nu afectează în mod negativ nicio caracteristică a bunurilor; să nu permită nicio contaminare sau falsificare a mărfurilor în timpul reambalării; să fie unicul responsabil pentru aceste mărfuri; și va despăgubi și va exonera Societatea de orice pierdere, daună sau prejudiciu adus persoanelor, mediului sau proprietății în ceea ce privește orice pierdere, daună sau vătămare a persoanelor, a mediului sau a proprietății în ceea ce privește care poate apărea în caz de contaminare sau falsificare. 

12.2. Cumpărătorul nu poate delega, subcontracta sau cesiona, în totalitate sau parțial, drepturile sau obligațiile care îi sunt acordate în aceste condiții generale sau în orice ofertă, comandă sau contract încheiat cu Societatea, nici către terți, nici către alte societăți afiliate, fără acordul scris al Societății.Cumpărătorul nu poate delega, subcontracta sau cesiona, integral sau parțial, drepturile sau obligațiile care îi sunt acordate prin prezentele condiții generale sau prin orice ofertă, comandă sau contract încheiat cu societatea, nici către terți, nici către alte societăți afiliate, fără acordul scris al societății. 

12.3. Societatea poate, printr-o simplă notificare scrisă adresată cumpărătorului, să delege, să subcontracteze sau să cedeze, integral sau parțial, drepturile sau obligațiile care îi sunt conferite prin prezentele condiții generale sau prin orice oferte, comenzi sau contracte încheiate pe baza acestora, fie către terți, fie către alte societăți asociate, fără a fi necesar acordul scris al cumpărătorului.
12.4. Cumpărătorul este de acord în prealabil să coopereze cu orice delegare, subcontractare sau cesiune de drepturi sau obligații.
12.5. În cazul în care o dispoziție (sau o parte a acesteia) din prezentele condiții este considerată ilegală sau inaplicabilă, respectiva dispoziție (sau partea relevantă a acesteia) poate fi omisă din restul condițiilor generale; cu toate acestea, celelalte dispoziții ale condițiilor generale rămân aplicabile.
12.6. Orice eșec sau întârziere în exercitarea unui drept sau a unei prerogative a uneia dintre părți nu poate fi interpretat ca o renunțare la acest drept sau prerogativă. Exercitarea, în totalitate sau parțial, a unui drept sau a unei prerogative nu împiedică exercitarea acestuia într-un mod diferit sau în viitor.

Cumpărătorul este de acord să reducă la un an termenul de prescripție pentru orice acțiune în justiție inițiată în legătură cu executarea unei comenzi sau, cel puțin, în cazul în care o astfel de limitare nu este permisă de legea aplicabilă, la cea mai scurtă perioadă permisă de legea respectivă.
12.7. Pe durata și în legătură cu relația de afaceri cu Societatea, Cumpărătorul, precum și directorii, funcționarii, afiliații, alți reprezentanți legali și angajații săi vor respecta legile anticorupție aplicabile și, în special, nu vor da, oferi sau promite plăți unor terțe părți, nici direct, nici indirect, nici direct, nici indirect, nici nu vor cere, accepta sau accepta promisiuni de plăți de la terțe părți, în măsura în care aceste plăți încalcă legile anticorupție aplicabile; în plus, fiind conștienți de angajamentul Societății de a acționa într-un mod etic și responsabil din punct de vedere social, de a adera la standardele internaționale privind drepturile omului, protecția mediului și condițiile de muncă adecvate, inclusiv interzicerea muncii copiilor; și, în general, de adoptarea de strategii menite să reducă impactul operațiunilor asupra mediului.
12.8. Cumpărătorul declară și garantează că: (a) a adoptat un program de conformitate împotriva spălării banilor care îndeplinește cerințele tuturor legilor și reglementărilor aplicabile; și (b) va notifica prompt societatea în cazul în care o inspecție internă sau o inspecție a programului său de conformitate împotriva spălării banilor de către autoritățile de reglementare competente identifică orice deficiență semnificativă și va remedia prompt orice deficiență semnificativă de care a luat cunoștință.
12.9. Compania recunoaște și respectă importanța conservării mediului, a drepturilor comunităților indigene și a protecției terenurilor indigene. Ne-am angajat să operăm într-un mod responsabil față de mediu și să respectăm standardele etice în tot lanțul nostru de aprovizionare. Respectăm cu strictețe toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv cele legate de utilizarea terenurilor, defrișări și drepturile indigenilor. Menținem o politică de toleranță zero față de orice formă de defrișare ilegală, de invadare a terenurilor sau de încălcare a drepturilor omului. Aceste măsuri de asigurare a integrității lanțului nostru de aprovizionare sunt esențiale pentru noi. Dar este important de reținut că aprovizionarea cu materiale și produse implică mai multe părți interesate și rețele complexe, ceea ce implică riscuri pe care compania caută să le minimizeze în raport cu cele mai stricte standarde. Prin împărtășirea acestei declarații de renunțare, urmărim să oferim transparență și să subliniem angajamentul nostru față de practicile comerciale responsabile. Încurajăm părțile interesate, inclusiv clienții, să ni se alăture în eforturile noastre de a crea un viitor mai durabil și mai echitabil. 

12.10. În sensul prezentelor condiții generale de vânzare, prin “afiliat” se înțelege, în ceea ce privește societatea sau cumpărătorul, după caz, orice organizație sau altă entitate juridică care, direct sau indirect, controlează, este controlată de către sau se află sub control comun cu persoana specificată. Prin control se înțelege, în ceea ce privește orice persoană care nu este o persoană fizică, deținerea sau controlul, direct sau indirect, a puterii de a conduce sau de a determina conducerea sau politicile respectivei persoane, fie prin deținerea de titluri cu drept de vot, fie prin drepturi de numire sau de revocare a majorității consiliului de administrație sau a unui organ de conducere echivalent, prin contract sau în alt mod, iar trimiterile la “controlat” se interpretează în consecință. Mai mult, societățile Rovensa sunt, după caz, societatea Rovensa care emite factura căreia i se aplică acești termeni și condiții, Ascenza Agro, S.A., Trade Corporation International, S.A.U., Idai Nature, S.L., Oro Agri Europe, S.A. și filialele sale.

13. Jurisdicția și legea aplicabilă

13.1. Contractul și prezentele condiții generale vor fi interpretate în conformitate cu legislația din localitatea în care se află sediul central al Societății, cu excepția cazului în care se prevede altfel în alți termeni și condiții aplicabile sau se convine în scris între Societate și Cumpărător. În cazul în care apar discrepanțe sau litigii, părțile renunță la orice altă jurisdicție și se supun instanțelor de judecată de la sediul central al Societății, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin alți termeni și condiții aplicabile sau se convine în scris între Societate și Cumpărător.

Versiune valabilă de la 1st iulie 2023