Skip to content

Všeobecné podmienky predaja

Všeobecné podmienky predaja

Všeobecné podmienky predaja sa vzťahujú na všetky cenové ponuky, ponuky, objednávky a zmluvy týkajúce sa dodávok tovaru a/alebo služieb všetkých spoločností skupiny ROVENSA.

Dodávka tovaru a služieb spoločnosti sa riadi týmito Všeobecnými podmienkami predaja a okrem toho len platnými zákonnými predpismi.

Žiadne podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami alebo sa od nich líšia, nebudú akceptované, pokiaľ nebude výslovne písomne dohodnuté inak.

Všeobecné podmienky predaja môžu byť ovplyvnené existujúcimi regionálnymi úpravami, o ktorých vás v čase dohody informuje váš obchodný partner. Overte si, či je to váš prípad.

Všeobecné podmienky predaja

1. Rozsah pôsobnosti a vykonateľnosť

1.1. Tieto všeobecné podmienky predaja sa vzťahujú na všetky cenové ponuky, ponuky, objednávky a faktúry týkajúce sa dodávok tovaru a/alebo služieb spoločnosťou Rovensa (ako je definovaná nižšie) a jej pridruženými spoločnosťami (ďalej len “spoločnosť”).
1.2. Dodávky tovaru a služieb zo strany spoločnosti sa riadia týmito všeobecnými podmienkami predaja a dodatočne len platnými zákonnými predpismi. Podmienky, ktoré sa od nich odlišujú, vrátane akýchkoľvek všeobecných podmienok kupujúceho, sa považujú za záväzné len vtedy, ak ich Spoločnosť písomne potvrdila. Dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo prijatie platieb Spoločnosťou neznamená, že Spoločnosť akceptuje podmienky, ktoré sa líšia od týchto Všeobecných podmienok predaja a platných zákonných predpisov.
1.3. Žiadne podmienky, ktoré sú opačné alebo odlišné od týchto, nebudú akceptované, pokiaľ nebude výslovne písomne dohodnuté inak.
1.4. Kupujúci vyhlasuje, že (i) sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a porozumel im, (ii) že odoslanie objednávky znamená bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré majú prednosť pred akýmikoľvek podmienkami obsiahnutými alebo uvedenými v objednávke kupujúceho, oznámeniach alebo inde, ktoré neboli výslovne písomne odsúhlasené spoločnosťou.
1.5. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky predaja časom upraviť. Akékoľvek zmeny sa budú vzťahovať na objednávky zadané po uvedenej zmene a sprístupnené na stránke www.rovensa.com/legal. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o zaslanie úplnej a aktuálnej verzie tohto dokumentu. 1.6. Uplatňovanie Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené.

2. Objednávkový formulár
2.1.
Objednávky zadané kupujúcim sú pre spoločnosť záväzné až po ich písomnom prijatí zo strany spoločnosti. Zmluva vzniká až vtedy, keď Spoločnosť vydá písomné potvrdenie alebo keď Spoločnosť objednávky splní.
2.2. Vystavenie objednávkového formulára zo strany Spoločnosti, v ktorom sa opisuje dodávka tovaru a/alebo služieb, jeho prijatie Kupujúcim a potvrdenie Spoločnosťou podlieha týmto Všeobecným podmienkam predaja. Zmluva je uzavretá až vtedy, keď Spoločnosť potvrdí Kupujúcemu prijatie ponuky.
2.3. Po odoslaní objednávky nie je možné v objednávke vykonať žiadne zmeny, s výnimkou výslovného písomného súhlasu spoločnosti.
2.4. Objednávkové formuláre vydané spoločnosťou sú pre spoločnosť záväzné len počas doby platnosti uvedenej v každom objednávkovom formulári. Ponuky produktov Spoločnosti sú platné do vypredania zásob.
2.5. Spoločnosť predáva tovar kupujúcemu s tým, že tovar nie je určený na vývoz.
2.6. Aby sa predišlo pochybnostiam, každá jednotlivá objednávka zadaná kupujúcim a prijatá alebo splnená spoločnosťou vytvorí samostatnú individuálnu zmluvu, na ktorú sa vzťahujú podmienky platné v danom čase.

3. Ceny
3.1.
Spoločnosť fakturuje tovar a služby za cenu uvedenú v cenníku alebo v zmluve platnej v čase dodania.
3.2. Uvedené ceny nezahŕňajú DPH, dane, dovozné clá, iné poplatky alebo náklady uložené miestnymi orgánmi a akékoľvek  náklady spojené s vrátením obalov. Tieto dodatočné náklady sa musia pripočítať k cene, ktorú znáša kupujúci.
3.3. Tovar a služby podliehajú DPH v súlade s právnymi predpismi platnými v mieste dodania podľa sadzby platnej v čase dodania.
3.4. Prípadná zľava z ceny, a to aj z dôvodu platby vopred, podlieha predchádzajúcej písomnej dohode.
Náklady na dodanie, ako aj zodpovednosť za tieto náklady, sú dohodnuté s kupujúcim a uvedené spoločnosťou v platnom cenníku alebo zmluve.

4. Dodávka
4.1.
Dodávka sa uskutočňuje podľa podmienok a lehôt dohodnutých medzi spoločnosťou a kupujúcim, na ktorých výklad sa v prípade medzinárodných dodávok môžu vzťahovať INCOTERMS.
4.2. Dodacia lehota sa môže predĺžiť v prípade vyššej moci (pozri nižšie) alebo v dôsledku nepredvídateľných okolností, ako aj v prípade omeškania spôsobeného udalosťami, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť a ktorým nemohla rozumne zabrániť. Kupujúci bude čo najskôr informovaný o dôvode a predpokladanom trvaní omeškania. Akékoľvek odôvodnené omeškanie spôsobené takýmito udalosťami nezakladá nárok na náhradu škody Kupujúceho.
4.3. Akékoľvek posunutie termínu dodania, ak o to kupujúci požiada, musí byť písomne odsúhlasené spoločnosťou. V každom prípade je Kupujúci zodpovedný za všetky škody spôsobené na tovare v tomto dodatočnom období posunutia termínu dodania.
4.4. Odmietnutie kupujúceho prevziať dodávku objednaného tovaru alebo služieb neoslobodzuje od úplného zaplatenia, okrem dodatočných nákladov na skladovanie tovaru, príslušných daní a/alebo iných škôd spôsobených spoločnosti.

4.5. Všetky dodacie lehoty uvedené spoločnosťou sú orientačné a nezáväzné. V prípade, že Spoločnosť z akéhokoľvek dôvodu nie je schopná dodať tovar v uvedenej dodacej lehote, nezakladá to kupujúcemu právo na ukončenie zmluvy alebo odklad platby za tovar.
4.6. Spoločnosť si vyhradzuje právo na čiastkové dodávky a fakturáciu. Tovar bude dodaný Spoločnosťou alebo jej logistickými dodávateľmi do skladu Kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Platba
5.1.
Kupujúci zaplatí cenu v mene a za podmienok dohodnutých v platnej zmluve alebo inak písomne dohodnutých medzi kupujúcim a spoločnosťou. Platba šekom nemôže byť Spoločnosťou akceptovaná, šetrí predchádzajúcu písomnú dohodu medzi Kupujúcim a Spoločnosťou a platby zmenkou podliehajú v každom prípade predchádzajúcemu písomnému súhlasu Spoločnosti. Spoločnosť môže vždy v súlade so zásadou dobrej viery zadržať dodanie tovaru až do momentu potvrdenia platby. Náklady na inkaso znáša kupujúci.
5.2. Všetky dane, poplatky, bankové provízie alebo iné výdavky spojené s úhradou Ceny znáša Kupujúci, pokiaľ platné právne predpisy neustanovujú inak.
5.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať platbu vopred pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je vo faktúre uvedená iná lehota splatnosti.
5.4. K stanovenej cene sa pripočítajú dane platné v čase vystavenia faktúry a náklady na dopravu a iné oprávnené výdavky, ktoré sa môžu uplatniť.
5.5. V prípade nezaplatenia bude úrok účtovaný v maximálnej zákonnej výške platnej pre obchodné transakcie v krajine určenia.
5.6. V prípade, že sa spoločnosť dohodne na platbe v splátkach, nezaplatenie jednej zo splátok urýchli celú platbu, čo dáva spoločnosti právo okamžite požadovať zaplatenie celej sumy a požiadať o ukončenie zmluvy.
5.7. Všetky sumy splatné Spoločnosti musia byť zaplatené v plnej výške. Kupujúci nezadrží žiadnu sumu z dôvodu reklamácie, porušenia zmluvy alebo iného dôvodu, ktorý má ospravedlniť zadržanie. Vyrovnanie alebo započítanie dlžných súm a súm súvisiacich s tovarom a službami poskytovanými Spoločnosťou je zakázané, s výnimkou pohľadávok, ktoré sú nesporné alebo boli potvrdené právoplatným rozhodnutím príslušného súdu.
5.8. V prípade vrátenia tovaru znáša náklady na dopravu kupujúci alebo spoločnosť v závislosti od povahy vrátenia. V prípade znehodnotenia tovaru z dôvodov, ktoré nie sú na strane Spoločnosti, nebude vrátenie peňazí akceptované. Po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia tovaru nebude akceptované žiadne vrátenie. Ak sa z obchodných dôvodov prijme vrátenie tovaru po 15 dňoch, všetky náklady znáša kupujúci po doručení tovaru a ukončení príslušných administratívnych postupov, ak sa uplatňujú, príslušnými orgánmi.
5.9. Kupujúci nesmie vykonať žiadnu zrážku z platby alebo inú zmenu vo forme opravy, vyrovnania alebo započítania pohľadávky, a to z akéhokoľvek dôvodu. V prípade, že sa platby neuskutočnia v stanovenom termíne, všetky sumy splatné na základe predmetnej objednávky alebo iné sumy splatné Spoločnosti akéhokoľvek druhu sa stanú okamžite splatnými bez ohľadu na predtým dohodnuté podmienky a bez akéhokoľvek formálneho upozornenia.
5.10. V prípade omeškania kupujúceho s platbou v jednom termíne alebo nedodržania platobných podmienok si spoločnosť vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez ďalšieho zdôvodnenia: (i) okamžite zrušiť všetky osobitné obchodné podmienky poskytnuté Kupujúcemu; (ii) pozastaviť alebo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo náhrady všetky prebiehajúce objednávky; (iii) požadovať pre všetky nasledujúce dodávky platbu vopred (pred odoslaním); (iv) požadovať okamžitú úhradu celého zostatku dlžnej sumy.
5.11. Akékoľvek úplné alebo čiastočné neplnenie akýchkoľvek záväzkov zo strany kupujúceho bude mať za následok stratu termínu a následne môže spoločnosť okamžite pozastaviť akúkoľvek aktuálnu službu alebo zmluvu a kupujúci bude mať povinnosť na žiadosť spoločnosti okamžite zaplatiť dlžné sumy z akéhokoľvek dôvodu. Spoločnosť môže účtovať úroky z omeškania podľa platných právnych predpisov.
5.12. Faktúry vystavené Spoločnosťou sú splatné podľa podmienok stanovených vo faktúre, ktoré boli písomne dohodnuté s Kupujúcim. Ak nedôjde k uvedenej dohode, faktúry budú splatné do 60 dní.
Ak Spoločnosť získa informácie o tom, že platobná schopnosť Kupujúceho je ohrozená pred dodaním alebo prevzatím (podľa okolností) tovaru alebo služieb, môže požadovať úplnú alebo čiastočnú úhradu ceny takéhoto tovaru a/alebo služieb pred ich dodaním alebo prevzatím (podľa okolností) alebo predloženie záruky za platbu zo strany Kupujúceho vo forme, ktorú Spoločnosť považuje za vhodnú.
5.13. Dobropisy by mali mať rovnaké platobné podmienky ako bežné faktúry. Úhrada faktúr z odpočtu dobropisov s neskorším dátumom splatnosti nebude akceptovaná. . Spoločnosť uhradí dobropisy vystavené v príslušných termínoch splatnosti len v prípade, že neexistujú faktúry po splatnosti a nikdy nie pred príslušným termínom splatnosti.
5.14. Ak je Odberateľ zároveň dodávateľom, je potrebné zosúladiť všeobecné platobné podmienky a úhrada dodávateľských faktúr bude vždy obmedzená neexistenciou neuhradených faktúr ako Odberateľa.
5.15. Spoločnosť pracuje s úverovými poistkami pre svojich zákazníkov. V prípade nezaplatenia alebo omeškania platby je Spoločnosť nútená informovať poisťovňu o neplnení bez akejkoľvek zodpovednosti za priame alebo nepriame dopady, ktoré to spôsobí na hodnotenie úverovej bonity zákazníka.

6. Názov a riziko
6.1.
Spoločnosť si výslovne vyhradzuje vlastnícke právo k dodanému tovaru a službám až do úplného zaplatenia ceny a prípadných ďalších nákladov bez ohľadu na dátum dodania takéhoto tovaru a služieb. Zákazník však akceptuje a vyhlasuje, že kontrolu nad objednaným tovarom a službami získava v okamihu potvrdenia objednávky v súlade s postupom stanoveným v týchto všeobecných obchodných podmienkach. 
6.2. V prípade nezaplatenia v lehote splatnosti môže spoločnosť kedykoľvek nariadiť kupujúcemu vrátenie tovaru, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
6.3. Kupujúci vyhlasuje a zaručuje, že tovar, na ktorý sa vzťahuje táto výhrada vlastníctva, zostane vždy identifikovateľný ako majetok spoločnosti, a preto ho bude udržiavať v rovnakom stave, v akom bol dodaný, až do dňa úplného zaplatenia ceny. Ak kupujúci pred prevodom vlastníckeho práva tovar ďalej predá alebo prisľúbi, že ho predá, je povinný oznámiť dotknutým tretím stranám, že na tovar sa vzťahuje výhrada vlastníctva spoločnosti.
6.4. Riziko spojené s tovarom prechádza na kupujúceho v súlade s platnými Incoterm.
6.5. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade, že kupujúci nakupuje výrobky spoločnosti za účelom ďalšieho predaja, je kupujúci výlučne zodpovedný za ich obchodné riadenie a zasiela výrobky svojim zákazníkom na vlastné riziko. Kupujúci bude v prvom rade zodpovedný za reklamácie, vrátenie a stiahnutie zakúpených výrobkov a až v druhom rade za ne bude zodpovedať Spoločnosť. Spoločnosť v každom prípade odporúča, aby kupujúci pri styku s inými používateľmi a zákazníkmi postupoval obozretne a so zdravým rozumom, a to s ohľadom na odporúčania uvedené na etiketách výrobkov. Spoločnosť sprístupní všetky obchodné a technické informácie potrebné na splnenie toho, čo bolo dohodnuté v tejto zmluve. Tieto informácie však majú vyhradený charakter a nesmú byť sprístupnené tretím stranám, pokiaľ ich Spoločnosť písomne neschváli. Kupujúci je povinný prečítať si všetky sprístupnené informácie a primerane sa zaškoliť, aby mohol výrobky ponúkať na ďalší predaj.

7. Zodpovednosť
7.1.
Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru skontrolovať, či dodávka zodpovedá dohodnutému množstvu, kvalite a druhu. Spoločnosť neuzná žiadnu reklamáciu v prípade podpisu dodacieho listu bez námietok zo strany zákazníka, s výnimkou existencie skrytých vád, ktoré je potrebné oznámiť spoločnosti najneskôr do 15 dní odo dňa dodania tovaru, čo je možné vykonať digitálnymi prostriedkami.
7.2. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené: (i) nesprávnym zaobchádzaním s tovarom (nesprávne dávkovanie, forma aplikácie, podmienky skladovania, zmeny v balení atď.) alebo akýmikoľvek inými faktormi mimo kontroly Spoločnosti alebo mimo jej sféry kontroly, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu alebo účinnosť výrobku; (ii) škody spôsobené vyššou mocou; (iii) a vo všeobecnosti akékoľvek okolnosti mimo priameho vplyvu Spoločnosti, ktoré nemožno považovať za primerané plnenie zmluvy zo strany Spoločnosti.
7.3. Zodpovednosť Spoločnosti je obmedzená na výmenu tovaru alebo na zaplatenie hodnoty chybného tovaru, bez toho, aby boli akceptované akékoľvek iné nároky.
7.4. Spoločnosť vyhlasuje, že poskytnutý tovar v originálnom balení je v súlade s dohodnutými špecifikáciami a spĺňa právne požiadavky, ktoré sa na tento tovar môžu vzťahovať v mieste výroby. Používanie tovaru, manipulácia s ním a jeho skladovanie musia spĺňať určité požiadavky, za ktoré zodpovedá kupujúci. Kupujúci preto preberá výhradnú zodpovednosť za škody spôsobené osobám, zvieratám a plodinám a za akúkoľvek inú ujmu na zdraví alebo majetku v dôsledku používania tovaru. Konkrétne, ale nie výlučne, spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nevhodných podmienok skladovania, použitia nevhodného spracovateľského alebo rozptylového zariadenia alebo nesúladu. To isté platí pre použitie v nepriaznivých klimatických alebo meteorologických podmienkach, alebo ak použitý tovar nie je prispôsobený povahe pôdy alebo pestovanej odrody.
7.5. Kupujúci je povinný prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa tovar zakúpený od spoločnosti používal v súlade s platnými právnymi a regulačnými požiadavkami a normami.
7.6. Zodpovednosť Spoločnosti za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú porušením zmluvy alebo právneho predpisu je v každom prípade obmedzená na cenu zaplatenú Kupujúcim za tovar alebo služby, ktoré spôsobili danú škodu alebo stratu. Menovite Spoločnosť nezodpovedá Kupujúcemu na základe týchto všeobecných podmienok alebo akejkoľvek zmluvy alebo objednávky za stratu zisku; stratu skutočného alebo očakávaného zisku; straty na trhu; stratu zmlúv; stratu dobrého mena alebo poškodenie dobrého mena; stratu očakávaných úspor; stratu, poškodenie alebo znehodnotenie údajov; nepriamu alebo náhodnú stratu alebo škodu akejkoľvek povahy, bez ohľadu na to, akým spôsobom k nej došlo a či bola takáto strata alebo škoda predvídateľná alebo očakávaná Spoločnosťou a Kupujúcim, alebo vyplýva z porušenia zmluvy, deliktu, porušenia zákonného ustanovenia alebo je spôsobená inak.
7.7. Záručná doba na tovar zakúpený kupujúcim je uvedená na obale každého výrobku alebo je písomne dohodnutá medzi spoločnosťou a kupujúcim.

8. Odpad a životné prostredie
8.1.
Kupujúci je výlučne zodpovedný za manipuláciu, skladovanie, prepravu a dodávku odpadov z obalov alebo použitých obalov na účely environmentálneho manažmentu v súlade s platnými zákonmi a predpismi v mieste dodania.

9. Vyššia moc
9.1.
Spoločnosť je oslobodená od následkov nesplnenia jedného alebo viacerých svojich záväzkov alebo povinností, ak je takéto nesplnenie spôsobené udalosťou vyššej moci alebo udalosťou, ktorú nemôže ovplyvniť. Za udalosti vyššej moci sa považujú všetky udalosti, ktoré nastali nezávisle od Spoločnosti a Kupujúceho a ktoré majú za následok čiastočné alebo úplné znemožnenie plnenia zmluvných povinností. Za udalosť vyššej moci alebo náhodnú udalosť sa považuje len príklad a okrem udalostí, ktoré bežne predpokladajú právne predpisy: (i) zásah vyššej moci vrátane povodne, zemetrasenia, víchrice, moru, epidémie, pandémie, cyklónu, tajfúnu, hurikánu, tornáda, víchrice, sopečnej činnosti, zosuvu pôdy, prílivovej vlny, cunami, poškodenia alebo zničenia bleskom, sucha alebo iných prírodných katastrof; (ii) výbuch, požiar alebo zničenie strojov, zariadení, tovární alebo akéhokoľvek druhu inštalácie alebo budovy; (iii) porucha, mechanické ťažkosti alebo zlyhanie zariadení, strojov, potrubí, skladovacích zariadení, nakladacích zariadení, dopravy (vrátane lodnej, člnovej, železničnej alebo kamiónovej dopravy), telekomunikácií alebo akejkoľvek komunálnej služby vrátane elektrickej energie, plynu alebo vody; (iv) nemožnosť získať energiu, energiu, verejné služby (vrátane elektrickej energie, plynu alebo vody), suroviny, pracovnú silu, dopravu alebo zariadenia; (v) prerušenie dopravy alebo potrubia alebo uzavretie či narušenie medzinárodných obchodných ciest;(vi) vojna (či už vyhlásená alebo nie), ozbrojený konflikt alebo vážna hrozba takejto vojny (vrátane nepriateľského útoku, blokády, vojenského embarga), nepriateľské akcie, invázia, čin zahraničného nepriateľa, rozsiahla vojenská mobilizácia, uvalenie sankcií, prerušenie diplomatických vzťahov alebo podobné akcie; (vii) občianska vojna, vzbura, povstanie a revolúcia, vojenská alebo uzurpovaná moc, povstanie, občianske nepokoje alebo výtržnosti, násilie davu, akt občianskej neposlušnosti; (viii) teroristické činy, sabotáž alebo pirátstvo; (ix) jadrová, chemická alebo biologická kontaminácia alebo sonický výbuch; (x) dodržiavanie akéhokoľvek zákona alebo vládneho nariadenia, predpisu, nariadenia alebo príkazu, alebo akéhokoľvek opatrenia prijatého vládou alebo orgánom verejnej moci (či už zákonného alebo nezákonného), zákazu vychádzania, vyvlastnenia, núteného nadobudnutia, zabavenia prác, rekvirácie, znárodnenia, uvalenia embarga alebo sankcií, obmedzenia vývozu alebo dovozu, kvóty alebo iného obmedzenia alebo zákazu, alebo neudelenia potrebnej licencie alebo súhlasu; (xi) strata na mori alebo extrémne nepriaznivé poveternostné podmienky (ako sú napríklad ľadové morské cesty); a (xii) všeobecné pracovné nepokoje, ako sú okrem iného bojkot, štrajk alebo výluka, zastavenie prevádzky, okupácia tovární a priestorov Ak v dôsledku udalostí vyššej moci nemá spoločnosť alebo ktorákoľvek z jej pridružených spoločností dostatočné zásoby na splnenie všetkých svojich záväzkov, môže spoločnosť podľa vlastného uváženia rozdeliť dostupné zásoby medzi zákazníkov spôsobom, ktorý považuje za spravodlivý, nestranný a primeraný vzhľadom na svoje vnútorné potreby, potreby svojich pridružených spoločností a svojich stálych zákazníkov, pričom takéto rozdelenie je záväzné pre všetky strany.
9.2. Ďalej, v prípade nepredvídaných významných zmien vo výrobných nákladoch alebo iných nákladoch, ktoré ovplyvňujú konečnú cenu, kupujúci odteraz súhlasí s tým, že spoločnosť môže požiadať o revíziu ceny. Dôvodom na revíziu ceny môžu byť napríklad tieto skutočnosti: zmeny cien surovín, zmeny ciel Kupujúceho, zmeny výmenných kurzov, zmeny pravidiel, zákonov a/alebo predpisov. Ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami do 30 kalendárnych dní od žiadosti o revíziu alebo v inej lehote písomne dohodnutej medzi zmluvnými stranami, Spoločnosť má právo zrušiť nesplnené objednávky Kupujúceho prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou a výpovednou lehotou 30 kalendárnych dní bez toho, aby takéto ukončenie zakladalo nárok na akúkoľvek náhradu. Ak udalosť vyššej moci trvá dlhšie ako tri (3) mesiace, Spoločnosť môže následne ukončiť akúkoľvek objednávku alebo zmluvu písomným oznámením Kupujúcemu s výpovednou lehotou desať (10) pracovných dní. Takýmto ukončením nie sú dotknuté práva zmluvných strán v súvislosti s akýmkoľvek porušením zmluvy, ku ktorému došlo pred takýmto ukončením.

10. Práva duševného vlastníctva
10.1. Kupujúci môže ďalej predávať výrobky dodané spoločnosťou len pod právami duševného vlastníctva, značkou, obchodným názvom a špecifikáciami, pod ktorými boli dodané. Kupujúci sa zaväzuje prísne dodržiavať všetky smernice a pokyny spoločnosti týkajúce sa používania jej obchodných názvov, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva.
10.2. Kupujúci nie je oprávnený reprodukovať, využívať alebo zastupovať, a to ani čiastočne, ochrannú známku alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva spoločnosti. Neposkytuje sa žiadna licencia akéhokoľvek typu. Na akúkoľvek reprodukciu, napríklad na reklamných nosičoch, je potrebný písomný súhlas Spoločnosti.
Kupujúci je povinný ponúkať, dodávať a/alebo predávať výrobky dodané spoločnosťou v ich originálnom balení a dodržiavať všetky platné zákony a predpisy.

11. Dôvernosť a osobné údaje
11.1.
Všetky informácie, ktoré si spoločnosť a kupujúci vymenia alebo inak odovzdajú, sa považujú za dôverné, nesmú sa poskytnúť tretím stranám a musia sa využívať len na obchodné účely a v rozsahu zmluvy v súlade s týmito všeobecnými podmienkami predaja.
11.2. Zmluvná strana však môže takéto informácie sprístupniť tretím stranám za predpokladu, že tieto informácie boli tejto strane známe už v čase ich získania, alebo že tieto informácie sú alebo sa stanú súčasťou verejnej sféry inak ako zavinením niektorej zo zmluvných strán, alebo sú oprávnene získané od tretej strany bez povinnosti mlčanlivosti, alebo je to nevyhnutné z dôvodu platných zákonov a predpisov.
11.3. Informácie môžu byť poskytnuté tretím stranám v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy za predpokladu, že príjemca takýchto informácií je viazaný povinnosťou mlčanlivosti podobnou tejto podmienke.
11.4. Povinnosti uvedené v tomto článku zostávajú v platnosti aj po uplynutí/ukončení akejkoľvek zmluvy a zostávajú v platnosti osem (8) rokov po takomto uplynutí/ukončení.
11.5. V súlade s predpismi o ochrane osobných údajov bude spracúvanie osobných údajov kupujúceho na zodpovednosť spoločnosti za účelom riadenia, realizácie, udržiavania a kontroly zmluvného vzťahu a plnenia jej príslušných zákonných povinností. Spracúvanie údajov je nevyhnutné na vyššie uvedené účely a oprávnené záujmy: (i) uzatvorenie, vykonávanie, plnenie a kontrola zmluvného vzťahu; (ii) existencia oprávneného obchodného záujmu spočívajúceho v plnení tejto zmluvy; (iii) plnenie zákonných povinností; (iv) vlastné databázy a (v) zasielanie reklamných a/alebo propagačných akcií akéhokoľvek druhu. Osobné údaje budú poskytnuté príslušným orgánom pri výkone ich funkcií alebo tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Osobné údaje sa budú spracúvať počas plnenia zmluvy a následne po dobu 6 rokov od ukončenia tejto zmluvy, a to výlučne na účely dodržiavania platných právnych predpisov, pokiaľ sa výnimočne neuplatní dlhšia premlčacia lehota na akékoľvek právne alebo zmluvné úkony. Kupujúci tiež akceptuje Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti, ktoré sú k dispozícii na https://www.rovensa.com/privacy-policy/.
11.6. Držiteľ osobných údajov môže uplatniť právo na prístup, opravu, námietku, vymazanie, prenosnosť, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu na základe automatizovaného rozhodovania a akékoľvek iné práva uznané zákonom, pokiaľ ide o spracúvanie, za ktoré je každá zo strán zodpovedná, a to písomne listom adresovaným Spoločnosti do jej sídla na adresu Rovensa DPO alebo e-mailom –dataprotection@rovensa.com.

12. Rôzne
12.1.
Kupujúci nesmie tovar prebaľovať ani prelepovať, pokiaľ sa so spoločnosťou písomne nedohodne inak pred uzavretím zmluvy. V takomto prípade je Kupujúci vždy povinný konať v dobrej viere, a to výlučne zodpovedný za dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov vzťahujúcich sa na predaj tovaru na trhu; dodržiavať pokyny Spoločnosti a zabezpečiť, aby nové označenie alebo balenie bolo v súlade s platnými právnymi predpismi a nemalo negatívny vplyv na akékoľvek vlastnosti tovaru; nedopustí žiadnu kontamináciu alebo falšovanie tovaru počas prebalenia; nesie výhradnú zodpovednosť za takýto tovar; a odškodní Spoločnosť a zbaví ju zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo ujmu na zdraví osôb, životnom prostredí alebo majetku, ku ktorej môže dôjsť v prípade kontaminácie alebo falšovania.
12.2. Kupujúci nesmie bez písomného súhlasu spoločnosti delegovať, zadávať subdodávateľom alebo postúpiť, úplne alebo čiastočne, svoje práva alebo povinnosti, ktoré mu boli udelené v týchto všeobecných podmienkach alebo v akýchkoľvek ponukách, objednávkach alebo zmluvách uzavretých so spoločnosťou, a to ani tretím stranám, ani iným prepojeným spoločnostiam.
12.3. Spoločnosť môže jednoduchým písomným oznámením kupujúcemu delegovať, zadať subdodávateľom alebo postúpiť, úplne alebo čiastočne, svoje práva alebo povinnosti, ktoré jej boli udelené v týchto všeobecných podmienkach alebo v akýchkoľvek ponukách, objednávkach alebo zmluvách uzavretých na ich základe, a to buď na tretie strany, alebo na iné pridružené spoločnosti bez toho, aby potrebovala písomný súhlas kupujúceho.
12.4. Kupujúci vopred súhlasí so spoluprácou pri akomkoľvek delegovaní, subdodávke alebo postúpení práv alebo povinností. 12.5.Ak sa niektoré ustanovenie (alebo jeho časť) týchto podmienok považuje za nezákonné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie (alebo jeho príslušná časť) sa môže zo zvyšku všeobecných podmienok vypustiť; ostatné ustanovenia všeobecných podmienok však zostávajú v platnosti.
12.6. Akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie pri uplatňovaní práva alebo výsady ktorejkoľvek strany sa nebude považovať za vzdanie sa takéhoto práva alebo výsady. Úplné alebo čiastočné uplatnenie práva alebo výsady nebráni ich uplatneniu iným spôsobom alebo v budúcnosti. Kupujúci súhlasí so skrátením premlčacej lehoty akéhokoľvek súdneho konania začatého v súvislosti s plnením objednávky na jeden rok, alebo aspoň, ak takéto premlčanie neumožňujú platné právne predpisy, na najkratšiu lehotu, ktorú uvedené právne predpisy umožňujú.
12.7. Počas trvania obchodného vzťahu so spoločnosťou a v súvislosti s ním bude kupujúci, ako aj jeho riaditelia, vedúci pracovníci, pridružené spoločnosti, iní právni zástupcovia a zamestnanci dodržiavať platné protikorupčné zákony, a najmä priamo ani nepriamo neposkytovať, neponúkať ani nesľubovať platby tretím stranám, ani nepožadovať, neprijímať ani neprijímať prísľuby platieb od tretích strán, pokiaľ tieto platby porušujú platné protikorupčné zákony; ďalej si je vedomý záväzku Spoločnosti konať eticky a sociálne zodpovedne, dodržiavať medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, ochrany životného prostredia a vhodných pracovných podmienok vrátane zákazu detskej práce; a vo všeobecnosti prijatie stratégií zameraných na zníženie vplyvu činností na životné prostredie.
12.8. Kupujúci vyhlasuje a zaručuje, že (a) prijal program na zabezpečenie súladu s predpismi proti praniu špinavých peňazí, ktorý spĺňa požiadavky všetkých platných zákonov a iných právnych predpisov; a (b) bezodkladne oznámi Spoločnosti, ak sa pri internej kontrole alebo kontrole programu na zabezpečenie súladu s predpismi proti praniu špinavých peňazí príslušnými regulačnými orgánmi zistí akýkoľvek podstatný  nedostatok, a bezodkladne odstráni akýkoľvek podstatný nedostatok, o ktorom sa dozvie.
12.9. Spoločnosť uznáva a rešpektuje dôležitosť ochrany životného prostredia, práv domorodých komunít a ochrany pôvodných území. Zaväzujeme sa pracovať zodpovedne k životnému prostrediu a dodržiavať etické normy v celom našom dodávateľskom reťazci. Prísne dodržiavame všetky platné zákony a predpisy vrátane tých, ktoré sa týkajú využívania pôdy, odlesňovania a práv pôvodných obyvateľov. Zachovávame politiku nulovej tolerancie voči akejkoľvek forme nezákonného odlesňovania, zasahovania do pôdy alebo porušovania ľudských práv. Tieto opatrenia na zabezpečenie integrity nášho dodávateľského reťazca sú pre nás zásadné. Je však dôležité poznamenať, že získavanie materiálov a výrobkov zahŕňa viacero zainteresovaných strán a zložité siete, čo znamená riziká, ktoré sa spoločnosť snaží minimalizovať v porovnaní s najprísnejšími normami. Zdieľaním tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti sa snažíme zabezpečiť transparentnosť a zdôrazniť náš záväzok k zodpovedným obchodným postupom. Vyzývame naše zainteresované strany vrátane zákazníkov, aby sa k nám pripojili v našom úsilí o vytvorenie udržateľnejšej a spravodlivejšej budúcnosti.
12.10. Na účely týchto Všeobecných podmienok predaja sa pod pojmom “pridružená spoločnosť” rozumie vo vzťahu k Spoločnosti alebo Kupujúcemu akákoľvek organizácia alebo iná právnická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo kontroluje uvedenú osobu, je ňou kontrolovaná alebo je pod spoločnou kontrolou. V súvislosti s akoukoľvek osobou, ktorá nie je fyzickou osobou, sa pod Kontrolou rozumie držanie alebo kontrola, priamo alebo nepriamo, právomoc riadiť alebo spôsobiť riadenie riadenia alebo politiky takejto osoby, či už prostredníctvom vlastníctva hlasovacích cenných papierov, práv vymenovať alebo odvolať väčšinu jej predstavenstva alebo rovnocenného riadiaceho orgánu, na základe zmluvy alebo inak, a odkazy na “Kontrolovanú” sa budú vykladať zodpovedajúcim spôsobom. Ďalej sa spoločnosťami Rovensa rozumejú podľa okolností spoločnosť Rovensa, ktorá vydáva faktúru, na ktorú sa vzťahujú tieto podmienky, Ascenza Agro, S.A., Trade Corporation International, S.A.U., Idai Nature, S.L., Oro Agri Europe, S.A. a jej pridružené spoločnosti.

13. Právomoc a rozhodné právo
13.1. Zmluva a tieto všeobecné podmienky sa vykladajú v súlade s právom sídla spoločnosti, pokiaľ nie je v iných platných podmienkach stanovené inak alebo pokiaľ sa spoločnosť a kupujúci písomne nedohodnú inak. Ak vznikne akýkoľvek rozpor alebo spor, zmluvné strany sa vzdávajú akejkoľvek inej jurisdikcie a podriaďujú sa súdom v mieste sídla Spoločnosti, pokiaľ nie je stanovené inak inými platnými podmienkami alebo písomne dohodnuté medzi Spoločnosťou a Kupujúcim.

Verzia platná od 1st júla 2023