Skip to content

Genel Satış Koşulları

Genel Satış Koşulları, ROVENSA Grubunun tüm şirketleri tarafından mal ve/veya hizmet tedariki ile ilgili tüm teklifler, teklifler, siparişler ve sözleşmeler için geçerlidir.

Şirketin mal ve hizmetlerinin teslimi bu Genel Satış Koşullarına ve ek olarak yalnızca yürürlükteki yasal mevzuata tabidir.

Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, bunlara aykırı veya bunlardan farklı hiçbir şart ve koşul kabul edilmeyecektir.

Genel Satış Hüküm ve Koşulları, satış ortağınız tarafından anlaşma sırasında bildirilen mevcut bölgesel uyarlamalardan etkilenebilir. Lütfen durumun böyle olup olmadığını kontrol edin.

Genel Satış Hüküm ve Koşulları

1. Kapsam ve uygulanabilirlik

1.1. Bu Genel Satış Koşulları, Rovensa Şirketleri (aşağıda tanımlandığı gibi) ve Bağlı Kuruluşları (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından mal ve/veya hizmet tedarikine ilişkin tüm teklifler, teklifler, siparişler ve faturalar için geçerlidir.
1.2. Şirketin mal ve hizmet teslimatı sadece bu Genel Satış Koşullarına ve ek olarak yürürlükteki yasal mevzuata tabidir. Alıcının genel koşulları da dahil olmak üzere bunlardan farklı olan koşullar, ancak Şirket tarafından yazılı olarak teyit edildikleri takdirde bağlayıcı kabul edilecektir. Şirketin malları teslim etmesi, hizmetleri yerine getirmesi veya ödemeleri kabul etmesi, bu Genel Satış Koşullarından ve yürürlükteki yasalardan farklı koşulların Şirket tarafından kabul edildiği anlamına gelmez.
1.3. Aksi yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe, bunlara zıt veya bunlardan farklı hiçbir şart ve koşul kabul edilmeyecektir.
1.4. Alıcı (i) bu Genel Satış Koşullarını okuduğunu ve anladığını,(ii) bir siparişin gönderilmesinin, Alıcının siparişinde, bildirimlerinde veya başka bir yerde yer alan veya atıfta bulunulan ve Şirket tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmeyen tüm koşullardan üstün olan bu Genel Satış Koşullarının kayıtsız şartsız kabul edildiği anlamına geldiğini beyan eder.
1.5. Şirket, bu Genel Satış Koşullarını zaman içinde değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik, söz konusu değişiklikten sonra verilen ve www.rovensa.com/legal adresinde kullanıma sunulan siparişler için geçerli olacaktır. Alıcı her zaman bu belgenin eksiksiz ve güncel bir versiyonunu almayı talep edebilir.
1.6. Uluslararası Mal Satımına İlişkin Viyana Sözleşmesi’nin uygulanması açıkça hariç tutulmuştur.

2. Sipariş formu
2.1.
Alıcı tarafından verilen siparişler, ancak Alıcı tarafından yazılı olarak kabul edildikten sonra Şirket için bağlayıcı olacaktır. Bir sözleşme ancak Şirket yazılı olarak onay verdiğinde veya siparişler Şirket tarafından yerine getirildiğinde oluşur.
2.2. Şirket tarafından mal ve/veya hizmet tedarikini açıklayan bir sipariş formunun düzenlenmesi, Alıcı tarafından kabul edilmesi ve Şirket tarafından onaylanması, bu Genel Satış Koşullarına tabidir. Sözleşme ancak Şirket, Alıcının teklifi kabul ettiğini teyit ettiğinde akdedilmiş olacaktır.
2.3. Sipariş verildikten sonra, Şirketin açık yazılı onayı dışında siparişte hiçbir değişiklik yapılamaz.
2.4. Şirket tarafından düzenlenen sipariş formları, yalnızca her bir sipariş formunda belirtilen geçerlilik süresi boyunca Şirket için bağlayıcı olacaktır. Şirket ürün teklifleri stoklar tükenene kadar geçerlidir.
2.5. Şirket’in Alıcı’ya mal satışı, malların ihracat amaçlı olmadığı anlayışıyla gerçekleştirilir.
2.6. Şüpheye mahal vermemek için, Alıcı tarafından verilen ve Şirket tarafından kabul edilen veya yerine getirilen her bir sipariş, o sırada yürürlükte olan koşulların geçerli olduğu ayrı bir bireysel sözleşme oluşturacaktır.

3. Fiyatlar
3.1.
Mallar ve hizmetler, Şirket tarafından teslimat sırasında yürürlükte olan fiyat listesinde veya sözleşmede belirtilen fiyat üzerinden faturalandırılır.
3.2. Belirtilen fiyatlara KDV, vergiler, ithalat vergileri, diğer harçlar veya yerel makamlar tarafından uygulanan masraflar ve ambalajın iadesi ile ilgili masraflar dahil değildir. Bu ek masraflar, Alıcı tarafından karşılanacak olan fiyata eklenmelidir.
3.3. Mallar ve hizmetler, teslimatın yapıldığı yerde geçerli olan yasaya uygun olarak, teslimat sırasında yürürlükte olan oran üzerinden KDV’ye tabidir.
3.4. Uygulanabilirse ve peşin ödeme nedeniyle bile olsa, herhangi bir fiyat indirimi önceden yazılı anlaşmaya tabidir. Teslimat maliyeti ve bu maliyete ilişkin sorumluluk Alıcı ile kararlaştırılır ve Şirket tarafından yürürlükteki fiyat listesinde veya sözleşmede belirtilir.

4. Teslimat
4.1.
Teslimat, Şirket ile Alıcı arasında kararlaştırılan koşullara ve son teslim tarihlerine tabi olarak yapılacaktır, bunların yorumlanması için uluslararası teslimatlarda INCOTERMS uygulanabilir.
4.2. Teslimat süresi, mücbir sebepler (aşağıya bakınız) veya öngörülemeyen koşullar nedeniyle ve ayrıca şirketin üzerinde kontrolü olmadığı ve makul bir şekilde önleyemediği olaylardan kaynaklanan gecikmeler durumunda uzatılabilir. Alıcı, gecikmenin nedeni ve beklenen süresi hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilecektir. Bu tür olayların neden olduğu herhangi bir haklı gecikme, Alıcı için herhangi bir tazminat hakkı yaratmayacaktır.
4.3. Alıcı tarafından talep edilmesi halinde, teslim tarihinin ertelenmesi Şirket tarafından yazılı olarak kabul edilmelidir. Her halükarda Alıcı, teslim tarihinin ertelendiği bu ek süre içinde mallarda meydana gelen tüm zararlardan sorumlu olacaktır.
4.4. Alıcının sipariş edilen mal veya hizmetlerin teslimatını kabul etmemesi, malların depolanması için gereken ek masraflara, geçerli vergilere ve/veya Şirkete verilen diğer zararlara ek olarak ödemenin tamamını muaf tutmaz.
4.5. Şirket tarafından belirtilen tüm teslimat süreleri gösterge niteliğindedir ve bağlayıcı değildir. Herhangi bir nedenle Şirketin malları belirtilen teslimat süresi içinde teslim edememesi durumunda, bu durum Alıcıya sözleşmeyi feshetme veya malların ödemesini geciktirme hakkı vermeyecektir.
4.6. Şirket kısmi teslimat ve faturalama yapma hakkını saklı tutar. Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, mallar Şirket veya lojistik tedarikçileri tarafından Alıcının deposuna teslim edilecektir.

5. Ödeme
5.1.
Alıcı, bedeli yürürlükteki sözleşmede kararlaştırılan veya Alıcı ile Şirket arasında yazılı olarak başka şekilde kararlaştırılan para birimi ve şartlarla ödeyecektir. Çek ile ödeme Şirket tarafından kabul edilemez, Alıcı ve Şirket arasında önceden yazılı bir anlaşma yapılması ve senet ile ödemeler her durumda Şirket tarafından önceden yazılı olarak kabul edilmesine tabidir. Şirket, her zaman iyi niyet ilkesine tabi olmak kaydıyla, ödemenin teyit edilmesine kadar malların teslimatını geciktirebilir. Tahsilat masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.
5.2. Fiyatın ödenmesine ilişkin tüm vergiler, harçlar, banka komisyonları veya diğer masraflar, yürürlükteki yasalarda aksi belirtilmedikçe Alıcı tarafından karşılanır.
5.3. Şirket, faturada farklı bir ödeme süresi belirtilmediği sürece, malların tesliminden önce ödeme talep etme hakkını saklı tutar.
5.4. Öngörülen fiyata, faturanın düzenlendiği tarihte yürürlükte olan vergiler ile nakliye masrafları ve uygulanabilecek diğer haklı masraflar eklenecektir.
5.5. Ödemenin yapılmaması durumunda, varış ülkesinde ticari işlemler için yasal olarak geçerli olan azami oranda faiz tahakkuk edecektir.
5.6. Şirketin taksitle ödemeyi kabul etmesi durumunda, taksitlerden birinin ödenmemesi ödemenin tamamını hızlandıracak ve Şirkete tutarın tamamının ödenmesini derhal talep etme ve sözleşmenin feshini isteme hakkı verecektir.
5.7. Şirkete ödenmesi gereken tüm tutarlar tam olarak ödenmelidir. Alıcı, talepler, sözleşmenin ihlali veya stopajı haklı çıkarmayı amaçlayan başka herhangi bir neden nedeniyle herhangi bir tutarı alıkoymayacaktır. Şirket tarafından sağlanan mal ve hizmetlerle ilgili olarak ödenmesi gereken tutarların takas veya mahsup edilmesi, ihtilafsız olan veya yetkili bir mahkemenin nihai kararıyla onaylanan talepler dışında yasaktır.
5.8. Malların iadesi durumunda, nakliye masrafları iadenin niteliğine bağlı olarak Alıcı veya Şirket tarafından karşılanacaktır. Malların Şirket’e atfedilemeyecek nedenlerle bozulması durumunda iade kabul edilmeyecektir. Malların teslim tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra iade kabul edilmeyecektir. Ticari nedenlerle 15 günden sonra iade kabul edilirse, malların tesliminden ve varsa yetkili makamlar tarafından ilgili idari prosedürlerin tamamlanmasından sonra tüm masraflar Alıcı tarafından karşılanacaktır.
5.9. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun, ödemeden herhangi bir kesinti veya düzeltme, mahsuplaşma veya borçtan mahsup şeklinde başka bir değişiklik yapamaz. Ödemelerin belirlenen tarihte yapılmaması durumunda, söz konusu sipariş kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir tutar veya Şirkete ödenmesi gereken herhangi bir türdeki diğer meblağlar, daha önce kararlaştırılan koşullara bakılmaksızın ve herhangi bir resmi bildirim olmaksızın derhal ödenebilir hale gelecektir.
5.10. Alıcının tek bir vade tarihinde temerrüde düşmesi veya ödeme koşullarına uymaması durumunda, Şirket tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve başka bir gerekçe göstermeksizin aşağıdaki hakları saklı tutar (i) Alıcıya verilen tüm özel ticari hüküm ve koşulları derhal iptal etme; (ii) devam eden siparişleri bildirimde bulunmaksızın veya tazminat ödemeksizin askıya alma veya iptal etme; (iii) sonraki teslimatlar için peşin ödeme (sevkiyattan önce) talep etme; (iv) ödenmesi gereken tüm bakiyenin derhal ödenmesini talep etme.
5.11. Alıcının yükümlülüklerinden herhangi birini tamamen veya kısmen yerine getirmemesi, sürenin kaybedilmesine neden olacaktır ve sonuç olarak Şirket mevcut herhangi bir hizmeti veya sözleşmeyi derhal askıya alabilir ve Alıcı, Şirketin talebi üzerine, herhangi bir nedenle ödenmesi gereken tutarları derhal ödeme yükümlülüğüne sahip olacaktır. Temerrüt faizleri, yasalarca uygulanabilir olduğu şekilde Şirket tarafından tahsil edilebilir.
5.12. Şirket tarafından düzenlenen faturalar, Alıcı ile yazılı olarak mutabık kalındığı üzere, faturada belirlenen şartlara tabi olarak ödenecektir. Söz konusu anlaşmanın olmaması halinde, faturalar 60 gün içinde ödenecektir.
Şirket, malların veya hizmetlerin tesliminden veya tahsilinden (duruma göre) önce Alıcının ödeme gücünün tehlikede olduğuna dair bilgi edinirse, teslimattan veya tahsilattan (duruma göre) önce söz konusu malların ve/veya hizmetlerin bedelinin tamamen veya kısmen ödenmesini veya Alıcı tarafından Şirket tarafından uygun görülen biçimde bir ödeme garantisi sunulmasını talep edebilir.
5.13. Kredi notları normal faturalarla aynı ödeme koşullarına sahip olmalıdır. Son ödeme tarihi daha sonra olan kredi notlarından düşülerek faturaların ödenmesi kabul edilmeyecektir. . Şirket, ilgili vade tarihlerinde düzenlenen kredileri, yalnızca vadesi geçmiş fatura olmaması durumunda ve hiçbir zaman ilgili vade tarihinden önce ödemeyecektir.
5.14. Alıcının aynı zamanda bir tedarikçi olması durumunda, genel ödeme koşulları uyumlu olmalıdır ve tedarikçi faturalarının ödenmesi her zaman Alıcı olarak bekleyen faturaların bulunmaması ile sınırlı olacaktır.
5.15. Şirket, müşterileri için alacak sigortası poliçeleri ile çalışmaktadır. Ödemenin yapılmaması veya gecikmesi  durumunda Şirket, müşterinin kredi değerlendirmesi üzerinde yaratacağı doğrudan veya dolaylı etkiler konusunda herhangi bir sorumluluğu olmaksızın, sigorta şirketini uyumsuzluk konusunda bilgilendirmek zorundadır.

6. Unvan ve risk
6.1.
Şirket, teslim edilen mal ve hizmetlerin mülkiyetini, söz konusu mal ve hizmetlerin teslim tarihine bakılmaksızın, fiyatın ve ödenmesi gereken diğer masrafların tamamen ödenmesine kadar açıkça saklı tutar. Bununla birlikte, Müşteri, sipariş edilen mal ve hizmetlerin kontrolünün, bu genel satış koşullarında belirlenen prosedüre uygun olarak siparişin onaylandığı anda elde edildiğini kabul ve beyan eder. 
6.2. Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması durumunda, Şirket Alıcıdan herhangi bir zamanda, masrafları Alıcı tarafından karşılanmak üzere malları iade etmesini isteyebilir.
6.3. Alıcı, bu mülkiyet muhafazasına tabi malların her zaman Şirketin malı olarak tanımlanabilir kalacağını ve bu nedenle, fiyatın tam olarak ödendiği tarihe kadar teslim edildikleri aynı durumda tutacağını beyan ve garanti eder.
Alıcı, mülkiyetin devrinden önce malları yeniden satarsa veya satmayı vaat ederse, Alıcı ilgili üçüncü taraflara malların mülkiyetinin Şirket tarafından muhafaza edileceğini bildirecektir.
6.4. Mallara ilişkin risk, geçerli Incoterm uyarınca Alıcıya geçer.
6.5. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Alıcının Şirketin ürünlerini yeniden satmak üzere satın alması durumunda, Alıcı ticari yönetiminden tek başına sorumlu olacak ve ürünleri müşterilerine riski kendisine ait olmak üzere gönderecektir. Alıcı, ürünlerin satın alınmasına ilişkin talepler, iadeler ve geri çekmelerden birinci derecede sorumlu olacak ve Şirket bunlardan yalnızca ikinci derecede sorumlu olacaktır. Her halükarda Şirket, Alıcının diğer kullanıcılar ve müşterilerle etkileşime girerken ihtiyatlı ve sağduyulu davranmasını, yani ürünlerin etiketlerinde bulunan tavsiyeleri dikkate almasını tavsiye eder. Şirket, burada kararlaştırılanların yerine getirilmesi için gerekli olan tüm ticari ve teknik bilgileri sağlayacaktır. Ancak, bu bilgiler saklı nitelikte olacak ve Şirket tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe üçüncü taraflara açıklanmayacaktır. Alıcının sunulan tüm bilgileri okuması ve ürünleri yeniden satışa sunabilmek için yeterli eğitimi alması gerekmektedir.

7. Sorumluluk
7.1.
Alıcı, teslimat sırasında malları inceleyecek ve teslimatın miktar, kalite ve tür açısından kararlaştırılanlara uygun olup olmadığını kontrol edecektir. Şirket, malların teslim tarihinden itibaren en fazla 15 gün içinde Şirkete bildirilmesi gereken ve dijital yollarla yapılabilecek gizli kusurların varlığı dışında, müşteri tarafından itiraz edilmeden irsaliyenin imzalanması durumunda herhangi bir talebi kabul etmeyecektir.
7.2. Şirket, (i) malların uygunsuz kullanımından (yanlış dozaj, uygulama şekli, saklama koşulları, ambalaj değişiklikleri, vb.) veya Şirketin kontrolü dışında veya ürünün kalitesini veya etkinliğini etkileyebilecek kontrol alanı dışındaki diğer faktörlerden kaynaklanan hasarlar; (ii) mücbir sebeplerden kaynaklanan hasarlar; (iii) ve genel olarak Şirketin doğrudan etkisi dışında kalan ve Şirket tarafından sözleşmenin makul bir şekilde ifası kapsamında değerlendirilemeyecek herhangi bir durumdan kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir. 7.3. Şirketin sorumluluğu, başka herhangi bir talep kabul edilmeksizin, malların değiştirilmesi veya kusurlu malların değerinin ödenmesi ile sınırlı olacaktır.
7.4. Şirket, orijinal ambalajlarında sağlanan malların üzerinde anlaşmaya varılan spesifikasyonlara uygun olduğunu ve üretim yerinde bu mallar için geçerli olabilecek yasal gereklilikleri karşıladığını beyan eder. Malların kullanımı, elleçlenmesi ve depolanması, Alıcının sorumluluğunda olan belirli gereklilikleri karşılamalıdır. Buna göre, Alıcı, malların kullanımı sonucunda kişilere, hayvanlara ve mahsullere verilen her türlü zararın ve diğer kişisel veya maddi yaralanmaların tek sorumluluğunu üstlenir. Yani, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket uygun olmayan depolama koşullarından, yetersiz işleme veya yayma ekipmanının kullanılmasından veya uygunsuzluktan kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Aynı durum, elverişsiz iklim veya meteorolojik koşullarda kullanım veya kullanılan malların ekilen toprağın veya çeşidin doğasına uygun olmaması halinde de geçerlidir.
7.5. Alıcı, Şirket’ten satın alınan malların yürürlükteki yasal ve düzenleyici gerekliliklere ve standartlara uygun olarak kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.
7.6. Sözleşmenin ihlali veya yasal bir hükmün ihlalinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıp için Şirketin sorumluluğu, her durumda, söz konusu zarar veya kayba neden olan mal veya hizmetler için Alıcı tarafından ödenen fiyatla sınırlıdır. Yani, Şirket, bu genel koşullar veya herhangi bir sözleşme veya sipariş kapsamında Alıcıya karşı herhangi bir kar kaybı; fiili veya beklenen kar kaybı; pazar kayıpları; sözleşme kaybı; iyi niyet kaybı veya itibar kaybı; beklenen tasarruf kaybı; veri kaybı, hasarı veya bozulması nedeniyle sorumlu olmayacaktır; meydana gelme şekline ve söz konusu kayıp veya hasarın Şirket ve Alıcı tarafından öngörülebilir veya tahmin edilebilir olup olmadığına veya bir sözleşme ihlali, haksız fiil, yasal hüküm ihlali veya başka bir durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, herhangi bir nitelikteki dolaylı veya arızi kayıp veya hasar.
7.7. Alıcı tarafından satın alınan mallar için garanti süresi, her bir ürünün ambalajında belirtildiği veya Şirket ile Alıcı tarafından yazılı olarak kararlaştırıldığı şekilde olacaktır.

8. Atık ve Çevre
8.1.
Alıcı, teslimat yerinde yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ambalaj atıklarının veya kullanılmış ambalajların çevre yönetimi için taşınması, depolanması, nakliyesi ve teslimatından tek başına sorumlu olacaktır.

9. Mücbir sebepler
9.1.
Şirket, bir veya daha fazla taahhüdünü veya yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sonuçlarından, söz konusu yerine getirmemenin mücbir sebepten veya kendi kontrolü dışındaki bir olaydan kaynaklanması halinde kurtulur. Mücbir sebepler, Şirket ve Alıcıdan bağımsız olarak meydana gelen ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini kısmen veya tamamen engelleyen tüm olaylar olarak kabul edilir. Bir olay, sadece örnek olarak ve normalde mevzuat tarafından öngörülenlere ek olarak, mücbir sebep veya tesadüfi olay olarak kabul edilir: (i) sel, deprem, fırtına, veba, salgın hastalık, pandemi, siklon, tayfun, kasırga, hortum, kar fırtınası, volkanik faaliyet, toprak kayması, gelgit dalgası, tsunami, yıldırım, kuraklık veya diğer doğal afetlerden kaynaklanan hasar veya yıkım dahil olmak üzere doğal afetler; (ii) makinelerin, ekipmanların, fabrikaların veya her türlü tesisatın veya binanın patlaması, yanması veya tahrip olması; (iii) ekipmanların, makinelerin, boru hatlarının, depolama tesislerinin, yükleme tesislerinin, taşımacılığın (gemi, mavna, demiryolu veya kamyon taşımacılığı dahil), telekomünikasyonun veya elektrik, gaz veya su dahil olmak üzere herhangi bir kamu hizmetinin bozulması, mekanik zorluklar veya arızalanması; (iv) enerji, güç, kamu hizmetleri (elektrik, gaz veya su dahil), hammadde, işgücü, ulaşım veya tesislerin temin edilememesi; (v) ulaşım veya boru hatlarının kesintiye uğraması veya uluslararası ticaret yollarının kapanması veya bozulması; (vi) savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), silahlı çatışma veya buna yönelik ciddi tehdit (düşmanca saldırı, abluka, askeri ambargo dahil), düşmanlıklar, işgal, yabancı bir düşmanın eylemi, kapsamlı askeri seferberlik, yaptırımların uygulanması, diplomatik ilişkilerin kesilmesi veya benzer eylemler; (vii) iç savaş, isyan, ayaklanma ve devrim, askeri veya gasp edilmiş güç, ayaklanma, sivil kargaşa veya düzensizlik, çete şiddeti, sivil itaatsizlik eylemi; (viii) terörizm, sabotaj veya korsanlık eylemleri; (ix) nükleer, kimyasal veya biyolojik kirlenme veya sonik patlama; (x) herhangi bir Kanun veya hükümet emri, kuralı, yönetmeliği veya talimatı veya bir hükümet veya kamu otoritesi tarafından alınan herhangi bir eylem (yasal veya yasadışı), sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, kamulaştırma, zorunlu satın alma, işlere el koyma, el koyma, kamulaştırma, ambargo veya yaptırım uygulama, ihracat veya ithalat kısıtlaması, kota veya diğer kısıtlama veya yasaklama veya gerekli bir lisans veya onayın verilmemesi; (xi) denizde kayıp veya aşırı olumsuz hava koşulları (buzlanmış deniz yolları gibi); ve (xii) boykot, grev veya lokavt, iş yavaşlatma, fabrikaların ve tesislerin işgali gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan genel iş karışıklıkları Mücbir Sebepler nedeniyle Şirketin veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi birinin tüm taahhütlerini karşılamak için yeterli stoğa sahip olmaması durumunda, Şirket mevcut stoğu kendi takdirine bağlı olarak, kendi iç ihtiyaçlarını, Bağlı Kuruluşlarının ihtiyaçlarını ve düzenli müşterilerini göz önünde bulundurarak adil, hakkaniyetli ve makul olduğunu düşündüğü bir şekilde müşteriler arasında tahsis edebilir ve bu tahsis tüm taraflar için bağlayıcı olacaktır.
9.2. Ayrıca, üretim maliyetlerinde veya nihai fiyatı etkileyen diğer maliyetlerde öngörülemeyen önemli değişiklikler olması durumunda Alıcı, Şirketin fiyat revizyonu talep edebileceğini şimdiden kabul eder. Örnek olarak, aşağıdakiler fiyat revizyonuna yol açabilir: hammadde fiyatlarındaki değişiklikler, Alıcının vergilerindeki değişiklikler, döviz kurlarındaki değişiklikler, kurallardaki, kanunlardaki ve/veya yönetmeliklerdeki değişiklikler. İnceleme talebinden itibaren 30 takvim günü içinde taraflar arasında bir anlaşmaya varılamaması veya taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılan başka bir sürenin geçmesi halinde, Şirket, Alıcı’nın yerine getirilmemiş siparişlerini iadeli taahhütlü bir mektupla ve 30 takvim günü bildirim süresiyle, söz konusu fesih herhangi bir tazminat hakkı doğurmaksızın iptal etme hakkına sahip olacaktır. Bir Mücbir Sebep olayı üç (3) aydan daha uzun bir süre devam ederse, Şirket bundan sonra Alıcıya on (10) iş günü yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir siparişi veya sözleşmeyi feshedebilir. Bu tür bir fesih, tarafların bu tür bir fesihten önce meydana gelen herhangi bir sözleşme ihlali ile ilgili haklarına halel getirmeyecektir.

10. Fikri Mülkiyet Hakları
10.1.
Alıcı, Şirket tarafından teslim edilen ürünleri yalnızca teslim edildikleri fikri mülkiyet hakları, marka, ticari ad ve teknik özellikler altında yeniden satabilir. Alıcı, Şirketin ticari adlarının, ticari markalarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının kullanımına ilişkin tüm direktiflerine ve talimatlarına kesinlikle uymayı kabul eder.
10.2. Alıcı, Şirket’in ticari markasını veya diğer fikri mülkiyet haklarını kısmen dahi olsa çoğaltma, kullanma veya temsil etme yetkisine sahip değildir. Hiçbir türde lisans verilmemektedir. Herhangi bir çoğaltma, örneğin reklam medyasında, Şirketin yazılı onayını gerektirir.
Alıcı, Şirket tarafından teslim edilen ürünleri orijinal ambalajlarında sunmak, tedarik etmek ve/veya satmak ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.

11. Gizlilik ve Kişisel Veriler
11.1.
Şirket ve Alıcı arasında değiş tokuş edilen veya başka bir şekilde aktarılan tüm bilgiler gizli olarak değerlendirilecek, üçüncü taraflara ifşa edilmeyecek ve yalnızca bu genel satış koşullarına göre sözleşmenin amaçları ve kapsamı dahilinde ticari olarak kullanılacaktır.
11.2. Taraflardan biri, bilginin alındığı tarihte söz konusu tarafça zaten biliniyor olması veya bilginin taraflardan birinin kusuru dışında kamuya açık olması veya kamuya açık hale gelmesi veya gizlilik yükümlülüğü olmaksızın üçüncü bir taraftan haklı olarak alınmış olması veya yürürlükteki yasa ve yönetmelikler nedeniyle gerekli olması koşuluyla, söz konusu bilgileri üçüncü tarafların kullanımına sunabilir.
11.3. Bilgiler, sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olduğu ölçüde, söz konusu bilgileri alan kişinin bu koşula benzer bir gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olması şartıyla üçüncü taraflara ifşa edilebilir.
11.4. Bu maddedeki yükümlülükler herhangi bir sözleşmenin sona ermesinden/feshinden sonra da devam edecek ve bu tür bir sona erme/fesihten sonra sekiz (8) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.
11.5. Veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, Alıcı’nın kişisel verileri, sözleşme ilişkisinin yönetimi, yürütülmesi, bakımı ve kontrolü ile ilgili yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Şirket’in sorumluluğu altında işlenecektir. Verilerin işlenmesi yukarıda belirtilen amaçlar için gereklidir ve meşru menfaatler şunlardır: (i) sözleşme ilişkisinin kurulması, yürütülmesi, yerine getirilmesi ve kontrolü; (ii) bu sözleşmenin yürütülmesinden oluşan meşru bir ticari menfaatin varlığı; (iii) yasal yükümlülüklere uyum; (iv) kendi veri tabanları; ve (v) her türlü reklam ve/veya promosyon eylemlerinin gönderilmesi. Kişisel veriler yalnızca görevlerini yerine getirirken yetkili makamlara veya sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olduğunda üçüncü taraflara iletilecektir. Kişisel veriler, istisnai olarak herhangi bir yasal veya sözleşmeye dayalı eylem için daha uzun bir zaman aşımı süresi geçerli olmadıkça, yalnızca geçerli yasalara uymak amacıyla sözleşmenin ifası sırasında ve bu sözleşmenin feshinden sonra 6 yıllık bir süre boyunca işlenecektir. Alıcı ayrıca https://www.rovensa.com/privacy-policy/ adresinde bulunan Şirket Gizlilik Politikasını da kabul eder.
11.6. Kişisel veri sahibi, erişim, düzeltme, itiraz, silme, taşınabilirlik, işlemenin sınırlandırılması, otomatik kararlara dayalı işlemeye karşı çıkma hakkı ve her bir tarafın sırasıyla sorumlu olduğu işlemeyle ilgili olarak yasalarca tanınan diğer hakları, Rovensa DPO’nun dikkatine Şirket merkezine hitaben bir mektupla veya e-posta yoluyla Şirkete yazarak kullanabilir – dataprotection@rovensa.com.

12. Çeşitli
12.1.
Alıcı, herhangi bir sözleşmenin oluşturulmasından önce Şirket ile yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, malları yeniden paketlemeyecek veya yeniden etiketlemeyecektir. Böyle bir durumda, Alıcı her zaman iyi niyetle hareket edecek, yani malların piyasada satışı için geçerli olan tüm yasa ve yönetmeliklere uymaktan; Şirketin talimatlarına uymaktan ve yeni etiketleme veya ambalajlamanın geçerli yasalara uygun olmasını ve malların herhangi bir özelliğini olumsuz yönde etkilememesini sağlamaktan tek başına sorumlu olacaktır; yeniden ambalajlama sırasında malların kirlenmesine veya tağşiş edilmesine izin vermemek; bu tür mallardan tek başına sorumlu olmak; ve kirlenme veya tağşiş durumunda meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, hasar veya kişilere, çevreye veya mülke zarar verme konusunda Şirketi tazmin edecek ve zararsız tutacaktır.
12.2. Alıcı, bu genel koşullarda veya Şirket ile yaptığı herhangi bir teklif, sipariş veya sözleşmede kendisine tanınan hak veya yükümlülükleri, Şirketin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara veya diğer bağlı şirketlere devredemez, alt sözleşme yapamaz veya temlik edemez.
12.3. Şirket, Alıcıya basit bir yazılı bildirimde bulunarak, işbu genel koşullarda veya bunlara dayanılarak yapılan herhangi bir teklif, sipariş veya sözleşmede kendisine tanınan hak veya yükümlülükleri, Alıcının yazılı onayını almaksızın, kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara veya diğer ilişkili şirketlere devredebilir, alt sözleşme yapabilir veya temlik edebilir.
12.4. Alıcı, hakların veya yükümlülüklerin herhangi bir devri, taşeronlaştırılması veya temliki ile işbirliği yapmayı peşinen kabul eder.
12.5. Bu koşulların herhangi bir hükmünün (veya bir kısmının) yasadışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm (veya ilgili kısmı) genel koşulların geri kalanından çıkarılabilir; ancak genel koşulların geri kalan hükümleri geçerli olmaya devam edecektir.
12.6. Taraflardan birinin bir hak veya imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu hak veya imtiyazdan feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bir hakkın veya imtiyazın tamamen veya kısmen kullanılması, aynı hakkın veya imtiyazın farklı bir şekilde veya gelecekte kullanılmasına engel teşkil etmez. Alıcı, bir siparişin ifasıyla bağlantılı olarak başlatılan herhangi bir yasal işlemdeki zaman aşımı süresini bir yıla indirmeyi veya en azından, bu tür bir sınırlamaya yürürlükteki yasalar tarafından izin verilmiyorsa, söz konusu yasaların izin verdiği en kısa süreye indirmeyi kabul eder.
12.7. Şirket ile olan iş ilişkisi süresince ve bununla bağlantılı olarak, Alıcı ve onun yöneticileri, yetkilileri, iştirakleri, diğer yasal temsilcileri ve çalışanları yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasalarına uyacak ve özellikle doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü taraflara ödeme yapmayacak, teklif etmeyecek veya vaat etmeyecek ve bu ödemelerin yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasalarını ihlal ettiği ölçüde üçüncü taraflardan ödeme talep etmeyecek, kabul etmeyecek veya ödeme vaatlerini kabul etmeyecektir; ayrıca Şirketin etik ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde hareket etme, insan hakları, çevrenin korunması ve çocuk işçiliğinin yasaklanması da dahil olmak üzere uygun çalışma koşullarına ilişkin uluslararası standartlara uyma taahhüdünün bilincinde olmak; ve genel olarak, faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan stratejilerin benimsenmesi.
12.8. Alıcı (a) yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılayan bir kara para aklama karşıtı uyum programı benimsediğini; ve (b) kara para aklama karşıtı uyum programının bir iç teftişi veya uygun düzenleyici makamlar tarafından yapılan bir teftişi herhangi bir önemli eksiklik tespit ederse Şirketi derhal bilgilendireceğini ve öğrendiği herhangi bir önemli eksikliği derhal gidereceğini beyan ve garanti eder.
12.9. Şirket, çevrenin korunmasının, yerli toplulukların haklarının ve yerli topraklarının korunmasının önemini kabul eder ve bunlara saygı duyar. Tedarik zincirimiz boyunca çevreye duyarlı bir şekilde faaliyet göstermeye ve etik standartları korumaya kararlıyız. Arazi kullanımı, ormansızlaşma ve yerli hakları ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlıyız. Her türlü yasadışı ormansızlaşma, arazi tecavüzü veya insan hakları ihlallerine karşı sıfır tolerans politikasını sürdürüyoruz. Tedarik zincirimizin bütünlüğünü sağlamaya yönelik bu önlemler bizim için çok önemlidir. Ancak malzeme ve ürün tedarikinin birden fazla paydaşı ve karmaşık ağları içerdiğini ve Şirketin en katı standartlara karşı en aza indirmeye çalıştığı riskleri ima ettiğini unutmamak önemlidir. Bu sorumluluk reddini paylaşarak şeffaflık sağlamayı ve sorumlu iş uygulamalarına olan bağlılığımızı vurgulamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimiz de dahil olmak üzere paydaşlarımızı daha sürdürülebilir ve adil bir gelecek yaratma çabalarımızda bize katılmaya teşvik ediyoruz.
12.10. Bu Genel Satış Koşullarının amaçları doğrultusunda, “Bağlı Kuruluş”, Şirket veya Alıcı açısından, uygun olduğu şekilde, belirtilen kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak Kontrol eden, onun tarafından Kontrol edilen veya onunla ortak Kontrol altında olan herhangi bir kuruluş veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir. Kontrol, birey olmayan herhangi bir kişi açısından, doğrudan veya dolaylı olarak, oy hakkına sahip menkul kıymetler, yönetim kurulunun veya eşdeğer yönetim organının çoğunluğunu atama veya görevden alma hakları, sözleşme yoluyla veya başka bir şekilde, söz konusu kişinin yönetimini veya politikalarını yönlendirme veya yönlendirme gücünü elinde bulundurma veya kontrol etme anlamına gelir ve “Kontrol Edilen” ifadesine yapılan atıflar buna göre yorumlanacaktır. Ayrıca, Rovensa Şirketleri, uygun olduğu şekilde, bu hüküm ve koşulların geçerli olduğu faturayı düzenleyen Rovensa Şirketi, Ascenza Agro, S.A., Trade Corporation International, S.A.U., Idai Nature, S.L., Oro Agri Europe, S.A. ve Bağlı Kuruluşlarıdır.

13. Yargı yetkisi ve uygulanacak hukuk
13.1. Sözleşme ve bu genel koşullar, diğer geçerli hüküm ve koşullarda aksi belirtilmedikçe veya Şirket ile Alıcı arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Şirket’in merkezinin bulunduğu yerin yasalarına uygun olarak yorumlanacaktır. Herhangi bir tutarsızlık veya anlaşmazlık ortaya çıkarsa, taraflar diğer yargı yetkilerinden feragat eder ve diğer geçerli hüküm ve koşullarda aksi belirtilmedikçe veya Şirket ile Alıcı arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Şirket’in merkezinin yargı yetkisine sahip Mahkemelerine başvurur.

Sürüm 1st Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerlidir